ရေစီးရေလာနှင့် ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့(ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှု)၏ အသိပေးကြေညာချက်များ