သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံသော (၉)ထပ်နှင့်အထက်အဆောက်အဦးများဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ