စာတိုက်ကြီးမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာလိပ်စာများသို့ အကြောင်းကြားစာများပေးပို့သော်လည်း လက်ခံမည့်သူမရှိသဖြင့် ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော စာများ