အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
လပ်ကီးစတား

ဋ-A/၁၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉-၂၅၀၇၆၉၉၂

၀၉၂၅၀၈၃၃၂၉၂

၀၉၇၉၉၉၄၃၄၉၀

၁၄၀၀၀

၂၂၀၀၀

၄၄၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၃၀

၄ :၃၀

အန်တီဝင်း

ဋ-A/၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉-၂၅၄၅၇၉၉၂၂

၀၉၃၁၁၁၂၆၃၂

၁၅၃၀၀

၂၅၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၄:၀၀

ရွှေလီရတနာ ဃ/၁ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၅၀၂၉၈၅၄

၁၃၅၀၀

၁၃၅၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မောင်းမကန်

မြိတ်

၂:၀၀

၄:၀၀

၂၀၀

နယူးရွှေလီ ဃ/၁၀ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉-၇၃၁၉၉၁၈၃

၀၉၂၆၀၇၈၉၉၆၁

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

၄၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၀၀

 

၂:၃၀

ရွှေဝယ်သူ ဃ/၁၂ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၂၂၂၁၈၀၀၅

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၃၀
ရွှေပုလဲသီ ဃ/၁၃ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၉၈၁၀၀၆၁

၁၅၀၀၀

၂၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၄:၀၀

ရွှေမြင်းပျံ ဃ/၁၅(B) မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၀၄၉၃၃၁၂

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

၄၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၃:၀၀
မိုးကောင်းကင် က/၉၊၁၀ (ပ)ကွင်း

၀၁-၇၀၄၆၈၅

၀၁-၆၃၇၆၄၃

၀၁၆၃၇၆၄၄

၀၉၅၁၆၁၈၈၁

၀၉၃၁၀၉၂၅၄၈

၀၉၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၅၃၀၀

၂၀၃၀၀

၂၅၃၀၀

ထား၀ယ်

 

မြိတ်

၄:၀၀

၅:၀၀

၃:၀၀

၅:၀၀

အောင်ရတနာ က/၈ (ပ)ကွင်း

၀၁-၇၁၀၆၄၀

၀၁-၆၃၉၄၅၅

Ext;236

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၃:၀၀

၄:၀၀

၁၀ ရွှေဝယ်မင်း ဂ/၁ (ပ)ကွင်း

၀၉-၂၅၃၇၉၀၇၃၁

၀၉-၂၅၃၇၉၀၃၇၂

၀၉-၇၇၀၀၅၀၉၆၆

၀၉-၈၆၀၁၂၁၈

၁၅၅၀၀

၂၅၅၀၀

၄၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၁:၀၀
၁၁ တနင်္သာရီ စ/၇၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉-၄၂၅၂၉၁၃၈၄

၀၉-၃၁၂၉၈၃၇၂

၀၉-၇၃၀၄၂၈၀၅

၁၄၀၀၀

၂၀၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၆:၃၀

၂:၃၀

၁၂ ကောင်းသစ်စံ စ/၅ ဒဂုံလမ်း

၀၁-၇၀၆၁၈၂

၀၉-၂၆၀၁၀၈၉၆၉

၉၃၀၀

၁၃၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀
၁၃ ရွှေဝယ်ရတနာ စ/၄ ၊ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၄၂၅၂၇၅၄၈၃

၁၂၀၀၀

၁၈၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀
၁၄ သီဟမင်း စ/၁၊ဒဂုံလမ်း

၀၉-၈၇၀၃၉၂၆

၀၉၄၂၅၂၆၄၇၈၉

၀၉၃၁၁၉၀၅၃၅

၁၁၅၀၀

၁၈၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀
၁၅

ဝင်းရတနာ

(ထားဝယ်)

ဆ/၅၊ဒဂုံလမ်း

၀၉၈၆၅၁၇၉၃

၀၉-၂၆၀၀၅၆၆၅၉

၁၃၃၀၀

၂၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀
၁၆ မြို့ရွှေထားဝယ် ဆ/၄၊ဒဂုံလမ်း

၀၉-၇၃၀၄၄၉၆၄

၀၉-၇၃၂၀၉၆၃၅

၁၃၃၀၀

၂၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၃၀
၁၇ မန်းရာဇာ ဘ/၃၇ (ပ)ကွင်း

၀၉-၅၁၂၉၇၂၉

၀၉-၇၃၁၅၂၅၂၇

၀၉-၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၁၅၃၀၀ ထားဝယ် ၄:၀၀
၁၈ ရတနာတိုး
(အသစ်)
ဋ-A/၁၁
မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၇၂၆၉၀၉၉၂

၀၉-၄၄၂၄၆၆၅၀၁

၁၃၃၀၀
၂၃၅၀၀
၄၃၅၀၀
ထားဝယ်
မြိတ်
ကော့သောင်း
၂:၀၀
၄:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၁၈