အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရှမ်းပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ဂျူပီတာ ခ/၉ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၄၃၀၆၇၇၈၆

၀၉ ၄၃၂၁၄၈၃၃

၁၅၀၀၀

၈၀၀၀

၂၀၀၀၀

လားရှိုး

မိတ္ထီလာ

မူဆယ်

၄:၀၀

 

၆:၃၀

၄:၀၀

မန္တလာမင်း

က/၃(ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၀၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၁၂၅၀၀

၂၀၅၀၀ (VIP)

တောင်ကြီး

၆:၀၀

၇:၃၀

ရွှေမန်းသူ

က/၂(ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီ၀င်း (ဂိတ်ရင်း)

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၁၀၇၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
မန်းရွှေပြည်
(လားရှိုး မန်းရွှေပြည်)

ဘ/ ၁၉၊၂၀၊၂၁

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၉၂၁၁၄၆

၀၉ ၂၀၁၈၉၀၂

၀၉၇၃၂၄၂၂၈၇

၀၉၄၀၂၅၉၆၂၅၂

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၀၇၇

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၀၆၆

၁၄၅၀၀

၁၈၀၀၀ (VIP)

လားရှိုး

၄:၀၀

၅:၀၀

ရွှေလားရှိုး

ဏG/၁၈၊ မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

​တောင်ဘက် (ခွဲ)

၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၇

၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၈

၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၉


၀၉ ၄၉၃၃၆၁၅၁

၁၄၅၀၀

၂၀၀၀၀

လားရှိုး

၄:၀၀(၂)စီး

၅:၀၀

ရွှေကျောက်မဲ

ဏ-G/၁၀

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၄

၀၉၂၅၀၈၁၆၇၂၂

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၃

၁၆၅၀၀ (ထူး)

၁၈၀၀၀ (ထူး)

ကျောက်မဲ

သီပေါ

၆:၀၀
ရွှေတောင်ရိုး

ဏ-F/၁၈

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

မြောက်ဘက်(ခွဲ)

၀၉ ၇၃၁၁၃၀၀၁

၀၉ ၄၃၀၉၁၅၂၂

၀၉၃၂၀၂၀၄၄၄

၁၈၀၀၀(VIP-A)
၁၃၀၀၀(VIP-B)
၁၁၅၀၀
တောင်ကြီး

၆:၀၀

၇:၀၀(၂)စီး

တက်လမ်း

ဏ-F/၁၄-၁၅

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း အထူးတန်း

ဝင်ပေါက်ဘေး(ခွဲ)

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆

၀၉၇၃၀၁၂၃၅၁

၁၅၃၀၀(ထူး) လားရှိုး ၄:၀၀
Star OK

ဏ-F/၉

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၆၂၆၀၅၅

၀၉၅၁၇၈၈၃

၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၁

၀၉၇၉၀၅၄၇၂၅၂

၁၄၈၀၀


၂၃၈၀၀

လားရှိုး


မူဆယ်

၄:၀၀


၈:၀၀

၁၀ မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆-၇

မကွေးလမ်း

ပ/၂၇-၂၈ (ကုန်ဂိတ်)

ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၉၉၅၃၀၀၅၉

၀၉ ၂၀၅၀၉၁၉

၀၉ ၂၀၃၁၄၁၂

၂၀၃၀၀(ထူး)

၂၃၃၀၀

၃၂၃၀၀(ထူး)

လားရှိုး

မူဆယ်

၄:၃၀

၄:၃၀

၅:၀၀

၁၁ ရာဇာထွန်း

ဏ-F/၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၃

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၄

၀၉ ၂၅၀၇၆၇၀၀၅

၁၄၈၀၀

၁၈၈၀၀ (ထူး)

လားရှိုး

၄:၀၀

၅:၀၀

၁၂ လုမ္ဗိနီ ယ/ ၂၅၊၂၆ (ယ)ကွင်း

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂

၀၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈


၀၉ ၈၆၂၉၈၀၉

၁၁၅၀၀

 

၁၈၀၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၆:၀၀

၇:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၃ Elite ယ/ ၅၊၆၊၇၊၈ (ယ)ကွင်း

၀၁ ၆၃၆၆၉၉

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၁၁

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၂၂

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၄၄

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၅၅

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၆၆

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၇၇

၁၄၂၀၀


၂၉၂၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး


၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၁၄ ရွှေလွန်းပျံ (ရွှေလွန်းပျံဦး)

ည/၁၅၊၁၆

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉ ၇၃၁၂၄၅၄၅

၀၉ ၄၂၅၂၉၀၄၇၂

၀၉ ၇၈၀၂၆၇၈၉

၁၇၅၀၀(ထူး)

၁၁၅၀၀

 

၁၇၀၀၀

တောင်ကြီး

 

 

လားရှိုး

၆:၀၀

၂:၀၀

၅:၀၀

၅:၀၀

၁၅ အောင်စစ်ခိုင် ဆ/၈၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈


၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၁၁၀၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
၁၆ သစ္စာဦး

ဋ-A/၁၆-၁၇

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၂၉၈၄

၀၉ ၇၃၂၅၂၉၈၅

၀၉ ၄၂၀၀၃၂၂၁၂

၀၉ ၄၂၀၀၃၂၂၁၃

၁၁၂၀၀


၁၇၃၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၅:၀၀


၆:၃၀

၁၇ JJ Express

ဋ-A/၅-၆

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၁

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၂

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၃

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၄

၁၉၈၀၀(ထူး)

၆၅၀၀
တောင်ကြီး

နေပြည်တော်


၈:၀၀

၆:၀၀

၁၂:၀၀

၅:၀၀

၁၀:၀၀

၁၈ နယူးမန္တလာထွန်း

ဏ-E/၁၇-၁၈

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလ ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)

အလုံဂိတ် (ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၃၉၆၉

၀၁ ၇၀၆၀၂၈

၀၁ ၇၀၇၅၅၉

၀၁ ၇၀၁၇၇၂

၁၁၁၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀
၁၉ တောင်ပြာတန်း

ဏ-D/၁၈

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလ ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၀၂၀၃၀၄၀

၀၉ ၃၃၄၂၇၇၀၇

၀၉၇၉၆၅၃၇၄၁၆

၁၂၀၀၀

၁၇၅၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၅:၀၀

၇:၀၀

၂၀ ရွှေကမ္ဘာ

ဏ-D/၁၅- ၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၈၀၂၇၃၂၁၂

၀၉၇၉၅၈၉၈၁၁၆

၀၉ ၈၃၅၀၉၃၇

၀၁ ၇၀၆၂၄၂

၁၇၀၀၀

၁၁၀၀၀

တောင်ကြီး

၆:၃၀

၆:၃၀

၂၁ GI Group

ဏ-D/၁၃-၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆

၀၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇

၀၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇

၀၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၁

၀၉၄၂၁၀၁၂၀၀၂

၀၉ ၉၇၉၆၆၉၉၉

၃၂၀၀၀(ထူး)

၂၈၀၀၀(ထူး)

၂၃၅၀၀

မူဆယ် ၃:၃၀ ၄:၃၀
၂၂ ဝေဖြိုးအောင်

ဏ-D/၁၂၊ ၁၄

ဏ-E/၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

(ပ)ကွင်း

၀၉ ၄၃၂၀၂၆၆၇

၀၉ ၇၃၁၈၁၆၄၇

၀၉၂၅၂၂၄၅၁၁၁

၀၉ ၈၆၃၆၇၅၈

၁၁၂၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀
၂၃ ရဲသူအောင်

ဏ-D/၁၀

မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၇၀၄၃၃၈

၀၉ ၇၃၂၄၂၅၆၁

၀၉ ၂၆၁၁၅၉၆၂၇

၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၃:၀၀
၂၄ မန်းသစ္စာ

ဏ-D/၉

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၂၄၄၉၈

၀၁ ၇၁၀၅၈၂

၀၉ ၄၂၈၂၀၃၅၅၄

၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
၂၅ တောင်ပေါ်သား

ဏ-D/၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

(ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၅၀၈၉

၀၉ ၃၆၀၈၀၄၇၄

၀၉ ၇၃၂၄၄၅၅၄

၀၉ ၄၂၀၀၃၀၀၆၈

၀၉ ၅၂၁၅၆၀၄

၁၁၃၀၀

၁၆၃၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး ၆:၃၀
၂၆ ESE

ဏ-D/၄

မြင်းခြံလမ်း

အလုံဂိတ် (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၄၂၈၀၃

၀၉ ၂၅၈၅၄၅၉၇၃

၁၂၃၀၀

၁၆၃၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

ရပ်စောက်

၄:၀၀
၂၇ ဒို့ညီနောင်

ဏ-D/၃

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၄၄၀၂၈၁၀၆

၀၉ ၄၄၀၁၀၀၀၅၉

၀၉ ၇၇၇၇၆၀၁၁၇

၁၁၃၀၀

၁၅၅၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၃:၀၀

၆:၀၀

၂၈ ရွှေမန္တလာ

ဏ-D/၁+၂

ပ-၂ (ကုန်ဂိတ်)

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁


၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၀၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၅၀၀၀

၂၁၅၀၀(ထူး)

၁၁၅၀၀

၁၈၅၀၀(ထူး)

၂၃၅၀၀

၁၅၀၀၀

၂၂၅၀၀

လားရှိုး

တောင်ကြီး

မူဆယ်

တောင်ကြီး

တောင်ကြီး
(Foreigner)

၄:၀၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၄:၀၀

၂၉ စွမ်း Group ည/၈ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၂၆၁၅၅၅၃၂၁

၀၉ ၉၇၀၈၈၈၄၇

၁၁၅၀၀


၁၆၅၀၀

တောင်ကြီး


နမ့်စန်

၅:၀၀
၃၀ Famous

ယ/ ၁၁၊၁၂၊၁၈

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၁၁

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၂၂

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၃၃

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၄၄

၁၂၀၀၀

၂၂၃၀၀(VIP)

တောင်ကြီး

ဟိုပုံး

၈:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀(VIP)3

၃၁ ကျော်လွှား
(အသစ်)

ဏ-G/၉
မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၅၁၀၀၀၆၁၁

၀၉ ၄၅၁၀၀၀၆၁၂

၁၅၀၀၀

၂၃၅၀၀

မူဆယ်

လားရှိုး၄:၀၀

၃၂ ရွှေကျောက်မဲ
(အသစ်)

ဏ-G/၁၀

မကွေးလမ်း

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၂

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၃

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၄

၁၈၀၀၀

၂၀၀၀၀

ကျောက်မဲ

သီပေါ၅:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၃၂