မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာများ

၁၆-၁၁-၂၀၂၁
၁၇-၁၁-၂၀၂၁
၁၈-၁၁-၂၀၂၁
၂၁-၁၁-၂၀၂၁
၂၃-၁၁-၂၀၂၁
၂၄-၁၁-၂၀၂၁
၂၅-၁၁-၂၀၂၁