၁၆-၁၁-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုခဲ့သောစာရင်းများ