၁၆-၈-၂၀၂၀ မှ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုခဲ့သောစာရင်းများ