၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုခဲ့သောစာရင်းများ