အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့Yangon Building Permit System ဖြင့် တင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံများစာရင်း