အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှYangon Building Permit System ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် အဆောက်အအုံများစာရင်း