အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(မွန်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C/၁၆၊၁၈ ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄၂

ဝ၉ ၅၀၁၇၁၂၉

ဝ၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၅၈၀၀

၈၃၀၀

၆၈၀၀

မော်လမြိုင်

ရေး

ကျိုက္ခမီ

၇:၀၀

၇:၀၀

၇:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၉:၃၀

၂။

အာကာမင်း

ဋ-A/၁၀

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၄၃၀၃၆၁၉၅

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၅:၃၀

၆:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၇:၃၀

၃။

ရိုးရိုးလေး

က/၇ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၃၁၇၃၂၂၃

ဝ၉ ၉၇၇၈၂၈၈၇၀

၅၀၀၀

၆၃၀၀

၇၀၀၀

ကျိုက်ထို

မော်လမြိုင်

ကျိုက်ထီးရိုး

ကျိုက်မရော

ကျိုက်က္ခမီ

သံဖြူဇရပ်

မုဒုံ

၁၀:၀၀

၁၀:၀၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၈:၃၀

၇:၃၀၈:၃၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၈:၀၀

၃:၀၀

၄။

မန္တလာမင်း

က/၃(ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

ဝ၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၆၀၀၀၆၅၀၀

၇၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

၈:၀၀

၈:၃၀

၁၂:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၃:၀၀

၅:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀၉:၀၀

၈:၃၀

၅။

ရွှေမန်းသူ

က/၂(ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

ဝ၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၅၈၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ကျိုက္ခမီ

၈:၃၀

၈:၃၀

၆။

မန်းရာဇာ

ဘ/၃၇(ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၅၁၂၉၇၂၉

ဝ၉ ၇၃၁၅၂၅၂၇

ဝ၉ ၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၅၈၀၀

၆၃၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

၉:၀၀

၉:၀၀

၇။

အောင်သီဟ

ဘ/၃၄(ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၃၀၇၄၅၆၆

ဝ၉ ၂၅၅၈၁၁၆၃၇

ဝ၉ ၇၇၀၀၄၉၄၄၃

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၁၂:၃၀

၇:၀၀

၈။

ရောင်နီထွန်း

ဂ/၁၃ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၃၂၀၈၁၅၆

ဝ၉ ၉၇၇၉၂၁၀၄၁

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

မော်လမြိုင်

ကျိုက်မရော

ကျိုက္ကမီ

၈:၃၀

၇:၃၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၉။

ရွှေစင်စင်္ကြာ

(ရွှေစင်)

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈

(ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၃၂၄၄၉၅၃

ဝ၁ ၇၀၅၀၂၀

၀၉ ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၅၃၀၀

၅၈၀၀

၆၈၀၀

၆၈၀၀

၈၅၀၀

၁၀၃၀၀(VIP)

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ကျိုက္ခမီ

ရေး

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၁၀။

မိဟာရ

ဂ/၁၂ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၅၀၂၃၉၈၉

ဝ၉ ၄၂၅၃၅၈၆၀၈

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၁၀:၃၀

၈:၃၀

၁၁။

သိန်းသန်းကျော်

ဂ/၁၁ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၀၀၄၁၃၄၅

ဝ၉ ၃၃၄၈၆၅၉၁

၂၅၀၀

၃၅၀၀

၅၅၀၀

၇၀၀၀

ကျိုက်ထို

ကျိုက်ထီးရိုး

မော်လမြိုင်

သံဖြူဇရပ်

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၅:၀၀

၂:၃၀

၄:၃၀

၁၂။

ဝင်း

ဂ/၉ (ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၆၈၈၆

၀၉ ၇၃၂၀၇၀၇၃

၂၅၀၀

၄၅၀၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၅၀၀၀

ကျိုက်ထို

ကျိုက်ထီးရိုး

ဘီးလင်း

သထုံ

မော်လမြိုင်

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၂:၃၀

၃:၃၀

၄:၃၀

၁၃။

ရေွှဝယ်မင်း

ဂ/၁ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၂၅၃၇၉၀၇၃၁

ဝ၉ ၂၅၃၇၉၀၇၃၂

ဝ၉ ၇၇၀၀၅၀၉၆၆

ဝ၉ ၈၆၀၁၂၁၈

၆၀၀၀

၉၀၀၀

၁၅၀၀၀

၂၅၀၀၀

မော်လမြိုင်

ရေး

ထားဝယ်

မြိတ်

၁:၀၀

၁၄။

ရေွှပြည်စိုး

(ရွှင်လန်း၊သန်မြန်သူ)

ဂ/၆(A) (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၈၇၀၁၅၀၁

ဝ၉ ၇၃၁၄၇၃၀၉

၅၃၀၀

၅၈၀၀

၆၈၀၀

၈၃၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၇:၀၀

၇:၀၀

၉:၃၀

၈:၀၀၁၈:၀၀

၁၅။

ရေွှနဒီ

ဂ/၅ (ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၉၅၅၃

ဝ၉ ၈၆၁၀၈၉၀

၅၅၀၀

မော်လမြိုင်

၈:၀၀

၁၅:၃၀

၁၆။

GI Group

ဏ-D/၁၃

မြင်းခြံလမ်း(ပ)ကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆

ဝ၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇

ဝ၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇

ဝ၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၁

ဝ၉ ၄၂၁၀၁၂၀၀၂

ဝ၉ ၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၆၀၀၀

မော်လမြိုင်

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၇။

ရေွှမန္တလေး

ရေး

၉:၀၀

၁၈။

သီရိရတနာ

မော်လမြိုင်

၈:၀၀

၁၉။

ရွှေလင်းယုန်

မော်လမြိုင်

၁၀:၀၀

၂၀။

ဗဒုမ္မာ

တောင်စွန်း

၁၁:၀၀

၂၁။

မြတ်မန္တလာထွန်း

မော်လမြိုင်

၁၀:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၂၁
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC