အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ အောင်ဇမ္ဗူ

ဏC-/၆ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၇၇၂၉၃၁၈၆

၀၉ ၃၃၄၆၁၈၈၇

၈၀၀၀ အထက်မင်းလှ ၇:၀၀ ၄:၀၀
၂။ ဝေဖြိုးအောင်

ဏD-/၁၂၊၁၄

ဏE-/၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း-(ခွဲ)

၀၉ ၄၃၂၀၂၆၆၇

၀၉ ၇၃၁၈၁၆၄၇

၀၉ ၂၅၂၂၄၅၁၁၁

၀၉ ၈၆၃၆၇၅၈

၈၃၀၀

၁၁၃၀၀

၉၃၀၀

မကွေး

ပခုက္ကူ

ချောက်

၆:၀၀(၂)စီး

၆:၃၀

၃။ ရဲသူအောင်

ဏD-/၁၀

မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၇၀၄၃၃၈

၀၉ ၇၃၂၄၅၆၁

၀၉ ၂၆၁၁၅၉၆၂၇

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

ရေစကြို

၆:၀၀

၄။ မန်းသစ္စာ

ဏD-/၉ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၂၄၄၉၈

၀၁ ၇၁၀၅၈၂

၀၉ ၄၂၈၂၀၃၅၅၄

၉၃၀၀

ချောက်

၇:၃၀
၅။ နယူးရွှေမြင့်မိုရ်

ဏD-/၅

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၀၄၃၄၇၂

၀၉ ၄၃၁၁၈၅၃၈

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

၅:၃၀

၆။ နိုင်းဆဲဗင်း

ဏF-/၁၇

မကွေးလမ်း

၀၉ ၂၅၂၇၃၃၇၂၅

၀၁ ၇၀၀၇၀၉

၈၀၀၀

မကွေး

၆:၀၀

၇။ အောင်ကမ္ဘာ

ဏG-/၁၃

မကွေးလမ်း

၀၉၄၃၁၉၈၁၁၆

၀၁ ၇၀၁၈၂၂

၈၃၀၀

မင်းဘူး

မကွေး

၇:၃၀

၈။ ​ရွှေမန္တလာ(မန္တလာထွန်း)

ဏD-/၁+၂

ဏE-/၁၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၀၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၁၅၀၀

၁၁၀၀၀

၁၅၀၀၀ (Foreigner)

ပခုက္ကူ

၇:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၉။

အောင်ကျော်မိုး

ထွန်းဧရာ (သန်းကြွယ်)

ဏG-/၁၄၊ ၁၅

မကွေးလမ်း

၀၁ ၇၀၄၀၈၂

၀၉ ၅၁၉၉၁၆၁

၉၅၀၀

၁၁၃၀၀

မကွေး/မင်းဘူး

ပခုက္ကူ

ရေစကြို

မြိုင်

၇:၃၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၁၀။ ​ထိပ်တန်း ဏG-/၁၁၊ ၁၂ မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၇၃၁၇၆၄၇၁

၀၉ ၄၀၁၅၂၃၁၉၄

၅၀၀၀

၇၀၀၀(ထူး)

မကွေး

ရေနံချောင်း

၃:၀၀

၅:၃၀

၁၁။ နန်းထိုက်တော်ဝင် ဏG-/၆၊၇ မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၃၀၂၀၇၆၇

၀၉ ၇၃၁၈၇၉၆၇

၀၉ ၇၈၂၅၈၀၃၇

၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၇

၁၀၀၀၀

၉၀၀၀

၁၀၀၀၀

၈၅၀၀

၉၀၀၀

စလင်း/ဆင်ဖြူကျွန်း

ရေနံချောင်း/ဂွေးကုန်း

မကွေး/မင်းဘူး

ရေနံချောင်း/မကွေး

ပွင့်ဖြူ/ ဆင်ဖြူကျွန်း

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၆:၃၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၁၂။

အောင်နိုင်ဝင်း

ဏG-/၅ မကွေးလမ်း (ပ)ကွင်း(ခွဲ)

ဝ၉ ၄၅၀၀၁၃၇၈၈

၀၁ ၇၀၆၇၈၇

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

၅:၀၀

၁၃။ ပန်းတိုင် ဏG-/၂ မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၃၀၂၆၃၃၄

၀၉ ၂၅၂၄၅၇၂၄၀

၅၈၀၀

၆၃၀၀

မကွေး

၂:၀၀

၆:၀၀

၁၄။ နဒီဧရာ ဏG-/၁ မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၃၂၄၁၆၄၃

၀၉ ၉၇၇၃၆၆၁၄၆

၀၁ ၆၅၆၀၂၄၆

၀၁ ၆၅၆၀၂၄၇

၇၅၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

၆:၃၀

၁၅။ ခိုင်မန္တ​လေး

ဏ-F/၁၀၊၁၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့ (ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၇၀

၀၉ ၂၀၁၁၂၅၁

၀၉ ၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၅၀၀

၈၅၀၀

ပခုက္ကူ

တောင်တွင်းကြီး

၈:၀၀

၇:၀၀

၈:၃၀

၁၆။ လင်းထက်ကြယ်

ဏ-F/၁၄

မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၃

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၄

၀၉ ၄၃၁၆၈၇၂၉

၈၀၀၀

ရေနံချောင်း

၅:၀၀

၁၇။ ရွှေစင်

ဏ-F/၃

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၄၀၁၅၈၂၃၄၆

၀၉၇၃၀၂၄၀၉၁

၈၀၀၀

မကွေး

ရေနံချောင်း

၅:၀၀

၁၈။ အောင်လံ-ဒဂုံ

ဏ-B/၁

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၈၆၄၅၈၆၆

၀၉ ၇၃၀၈၀၁၇၈

၀၉ ၄၅၀၀၀၈၅၂၂

၅၅၀၀

အောင်လံ ၇:၃၀

၇:၀၀

၁၉။ ရွှေတွင်းကြီး (ရွှေတွင်းသား)

ဏ-B/၃၊ ၂ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၀၇၉၅၈၀

၀၁ ၆၃၇၁၇၁

၆၀၀၀

တောင်တွင်း

၉:၀၀

၆:၀၀

၂၀။ နယူးစိန်ဌေးလှိုင်

ဏ-B/၃ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၃၆၈၇၈၇၆၇

၀၉ ၉၇၃၁၆၂၁၃၃

၀၉ ၇၈၉၇၉၇၈၈၃

၀၉ ၄၅၁၉၆၀၃၂၅

၀၉ ၇၃၀၃၀၃၂၃

၀၉ ၇၃၀၂၄၁၅၂

၉၀၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

ပွင့်ဖြူ

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

၄:၀၀

၆:၀၀

၂၁။ ရွှေပွင့်ဖြူ

ဏ-B/၄ ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၇၅၉၀

၀၉ ၇၃၀၀၆၈၁၉

၀၉ ၇၃၂၃၈၇၂၃

၇၅၀၀

၈၅၀၀

၉၀၀၀

၉၅၀၀

၇၅၀၀

၈၀၀၀

၉၀၀၀

၉၀၀၀

ဆင်ချည်တိုင်

မင်းဘူး

ရွှေစက်တော်

ဆည်တော်

မဲဇလီ

ကံပြား

မကွေး

မင်းဘူး

စကု

လယ်ကိုင်း

ပွင့်ဖြူ

ရှောက်တော

ရွာခိုင်

ဇီးတော

ကုန်းဇောင်း

ရွှေဘို

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

၈:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၂၂။ ရွှေမြို့တော်

ဏ-B/၈ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၅၃၄၃၅၇၀

၀၉ ၄၂၅၀၂၇၅၂၅

၀၉ ၄၉၂၂၆၈၅၇

၀၉ ၇၈၉၃၀၃၀၆၆

၉၀၀၀

 

၁၀၀၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

စကု

လယ်ကိုင်း

ပွင့်ဖြူ

ရှောက်တော

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

၆:၃၀

၂၃။ ပြည့်ဖြိုးအောင်

ဏ-B/၆ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၈၆၀၁၆၅၁

၀၉ ၄၀၁၆၆၅၆၇၆

၀၉ ၇၈၅၅၉၆၀၈၀

၈၃၀၀

၁၀၃၀၀

ချောက်

ဆိပ်ဖြူ

တညောင်ဂိတ်

ဇီးဖြူပင်၊ နတ်တပ်၊

ဥသျှစ်ကုန်း

၈:၃၀

၅:၃၀

၈:၃၀

၂၄။ အေးချမ်းဖြိုး

ဏ-B/၁၁

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၉၅၂၄

၀၉ ၄၂၅၂၆၆၂၇၁

၀၉ ၇၉၀၄၇၇၈၀

၈၃၀၀

ချောက်

၅:၃၀

၂၅။ ပုဂံမင်းသား

ဏ-B/၁၃

ပုဂံလမ်း

၀၉၇၃၂၃၈၀၅၇

၀၉၅၁၅၈၆၅၀

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

၈:၀၀

၇:၀၀

၂၆။ အရိန္ဒမာ

ဏ-B/၁၈ ပုဂံလမ်း

ဏ-E/၃ မြင်းခြံလမ်း

၀၉၄၂၀၁၈၂၇၆၇

၀၉၄၂၀၁၈၂၇၆၈

၁၁၀၀၀

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

ကိုင်းတောမ

ရေစကြို

မြိုင်

ရေပြာ

ပေါက်

၆:၃၀ (၂)စီး

၂၇။ မြရတနာ

ဏ-C/၁၊ ၂

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၅၀၂၇၂၇၁

၀၉ ၇၃၀၂၅၇၃၄

၀၉ ၇၉၉၉၂၂၈၆၆

၉၀၀၀

၈၀၀၀

မကွေး

မင်းလှ

နတ်မောက်

တောင်တွင်းကြီး

၇:၃၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၂၈။ GA မင်းလက်ဝါး

ဏ-C/၃

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၉၇၂၉၇၂၉၀၀

၀၉ ၄၃၀၈၁၆၆၀

၉၀၀၀

ဆင်ဖြူကျွန်း

၆:၃၀

၂၉။ ကနောင်မင်းသား

ဏ-C/၄ ပုဂံလမ်း

ဒဂုံလမ်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၀၄၃၂၂၄

၀၉ ၄၂၀၉၅၄၈၄

၅၅၀၀

အောင်လံ

၇:၀၀

၇:၀၀

၃၀။ ရွှေသရက်

ဏ-C/၆

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၅၃၁၀၇၃၇

၀၉ ၉၁၀၀၁၂၆၃၇

၀၉ ၉၇၀၇၇၂၀၆၆

၅၅၀၀

ကံမ

သရက်

၇:၀၀

၃၁။ မြို့သစ်-ဒဂုံ

ဏ-C/၈

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၀၁၉၉၁၅

၀၉ ၄၀၁၅၉၂၂၅၁

၇၀၀၀

တောင်တွင်းကြီး

နတ်မောက်

မြို့သစ်

၈:၃၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၈:၃၀

၃၂။ အောင်ဇေယျ

ဏ-C/၁၀

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၁၈၄၉၄၄

၀၉ ၃၂၁၈၅၁၁၀

၀၁ ၆၃၅၇၄၅

၁၀၃၀၀

၈၃၀၀

၉၃၀၀

ချောက်

၈:၃၀

၅:၃၀

၈:၀၀

၃၃။ အေးချစ်မြိုင်

ဏ-C/၁၅

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၄၀၅၉၁

၈၅၀၀

၉၅၀၀

မကွေး

ဆင်ဖြူကျွန်း

၇:၀၀

၆:၀၀

၅:၀၀

၃၄။ အာရှ

ဏ-C/၁၇

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၆၉၉၆

၀၁ ၆၃၇၂၇၇

၀၉ ၄၂၀၀၉၇၉၇၈

၀၉ ၄၃၁၄၃၆၄၀

၀၉ ၄၉၃၁၀၉၇၅

၅၅၀၀

၆၅၀၀

အောင်လံ

တောင်တွင်းကြီး

၈:၃၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၃၅။ မြသရဖူ

ယ-၂

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၄၀၁၅၇၅၀၈၈

၀၉ ၄၀၁၅၅၇၅၆၁

၀၉ ၄၇၂၀၈၈၃၀

၁၀၀၀၀ (ထူး)

၈၀၀၀

ချောက်

၈:၀၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၃၆။ စိန်တလုံး

ယ-၂

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၃၀၅၈၇၈

၅၅၀၀

ကံမ

သရက်

၈:၀၀

၇:၀၀

၃၇။ ​ရွှေနတ်သား

ယ/၃၊ ၄

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၆၅၇၀၇၈၁

၀၉ ၇၈၆၆၆၀၀၉၈

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

မြိုင်

၉:၃၀

၆:၃၀

၃၈။ ကြယ်စင်မိုး

စ/၆

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၃၁၄၁၀၂၄

၀၉ ၄၃၁၄၁၀၂၅

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

ရေစကြို

၆:၀၀

၃၉။ ​ဧရာသစ္စာ

ဆ/၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၃၀၈၃၀၀၀

၀၉ ၇၃၆၃၁၄၃၃

၇၅၀၀

၈၅၀၀

၈၀၀၀

၅၀၀၀

မကွေး(အထက်မင်းလှ)

မကွေး(ဆင်ဖြူကျွန်း)

ရေနံချောင်း

သရက်

၅:၀၀

၄:၀၀

၅:၃၀

၈:၀၀

၄၀။ ဘုန်းမြတ်ပိုင်

ဆ/၁ ဒဂုံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း

ပုဂံလမ်း(ခွဲ)

၀၉ ၈၅၀၁၆၄၆

၀၉ ၄၃၄၄၄၄၄၃

၀၉ ၇၃၂၂၅၆၅၆

၉၀၀၀ (အထူး)

မကွေး

၇:၀၀

၇:၀၀

၄၁။ ​မင်းသန့်ဇော်

င/၁ ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉ ၂၅၉၅၅၅၂၉၀

၀၉ ၄၉၂၁၄၂၁၄

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

မြိုင်

လက်ယက်မ

၄:၀၀

၅:၀၀

၄၂။ ဆင်ပေါင်ဝဲ_ဒဂုံ

ဃ/၄

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၉၁၁၁၂

၀၉ ၄၅၁၂၄၄၀၁၄

၅၃၀၀

၇၃၀၀

အောင်လံ

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၆:၀၀

၆:၀၀

၄၃။ ​မန္တလာမင်း

က/၃ (ပ)ကွင်း

က/၆ (ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၀၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၁၀၅၀၀

မကွေး

၉:၀၀

၄၄။ ရေွှမန်းသူ

က/၂ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာပ

ပါရမီကွင်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၉၃၀၀

 

၉၈၀၀

 

၈၂၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

မကွေး

၆:၀၀

 

 

 

၇:၀၀

၄၅။ ​ရွှေစင်စင်္ကြာ (ရွှေစင်)

ဘ/၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

မြောက်ဘက်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၄၄၉၅၃

၀၁ ၇၀၅၀၂၀

၀၉ ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

၈:၀၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၄၆။ နယူးအောင်ကျော်မိုး

ဏ/C-၁၄

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၇၀၀၉၇၄

၀၉ ၂၅၃၃၅၉၂၅၅

၀၉ ၃၂၉၀၈၁၀၁

၉၃၀၀

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

၆:၀၀

၄၇။ ​ဇေယျာမြိုင်ကြီး

ဏ/B-၁၅

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၉၃၀၀

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

၆:၀၀

၄၈။ Famous

ယ/၁၁၊ ၁၂၊ ၁၈ (ယ)ကွင်း

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၁၁

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၂၂

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၃၃

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၄၄

၉၃၀၀

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

၆:၀၀

၄၉။ ရွှေပြည်မင်း
(အသစ်)

ခ-၇၊ ပ ကွင်း

ဏ-B/၁၈၊ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၄၃၃၉၉၅၆၁

၀၉ ၄၄၃၃၉၉၅၆၉

၀၉ ၇၆၄၁၁၆၆၇၂

၁၁၅၀၀

၁၂၅၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

၆:၃၀

၇:၃၀

၅၀။ အောင်ဖြိုးမန်း
(အသစ်)

ဏ-F/၃၊ မကွေးလမ်း

၀၉ ၈၉၁၉၉၉၇၇

၀၉ ၇၅၂၇၂၉၉၂၉

၇၅၀၀

တောင်တွင်းကြီး

၅:၀၀

၅၁။ နယူးဧရာ
(အသစ်)

ဏ-G/၈၊ မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၀၇၉၇၁၁၃၁

၁၀၀၀၀

ရေနံချောင်း

၆:၀၀

၆:၃၀

ယာဉ်လိုင်း- ၅၁