အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

ဝေဖြိုးအောင်

ဏ-D/၁၂၊၁၄

ဏ-E/၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း-(ခွဲ)

၀၉ ၄၃၂၀၂၆၆၇

၀၉ ၇၃၁၈၁၆၄၇

၀၉ ၂၅၂၂၄၅၁၁၁

၀၉ ၈၆၃၆၇၅၈

၈၃၀၀

၁၁၃၀၀

၉၃၀၀

မကွေး

ပခုက္ကူ

ချောက်

၆:၀၀ (၂)စီး

၆:၃၀

၂။

ရဲသူအောင်

ဏ-D/၁၀

မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၇၀၄၃၃၈

၀၉ ၇၃၂၄၅၆၁

၀၉ ၂၆၁၁၅၉၆၂၇

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

ရေစကြို

၆:၀၀
၃။ မန်းသစ္စာ

ဏ-D/၉ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၂၄၄၉၈

၀၁ ၇၁၀၅၈၂

၀၉ ၄၂၈၂၀၃၅၅၄

၉၃၀၀

ချောက်

၇:၃၀
၄။ နယူးရွှေမြင့်မိုရ်

ဏ-D/၅

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၀၄၃၄၇၂

၀၉ ၄၃၁၁၈၅၃၈

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

၅:၃၀

၅။

နိုင်းဆဲဗင်း

ဏ-F/၁၇

မကွေးလမ်း

၀၉ ၂၅၂၇၃၃၇၂၅

၀၁ ၇၀၀၇၀၉

၈၀၀၀

မကွေး

၆:၀၀

၆။

အောင်ကမ္ဘာ

ဏ-G/၁၃

မကွေးလမ်း

၀၉ ၉၄၃၁၉၈၁၁၆

၀၁ ၇၀၁၈၂၂

၈၃၀၀

မင်းဘူး

မကွေး

၇:၃၀

၇။

ရွှေမန္တလာ(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

ဏ/E-၁၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၁ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၁ ၇၃၀၁၇၇၈၁

၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၀၁ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၁၅၀၀

၁၁၀၀၀

၁၅၀၀၀ (Foreigner)

ပခုက္ကူ

၇:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၉။

အောင်ကျော်မိုး

ထွန်းဧရာ(သန်းကြွယ်)

ဏ/G-၁၄၊ ၁၅

မကွေးလမ်း

၀၁ ၇၀၄၀၈၂

၀၉ ၅၁၉၉၁၆၁

၉၅၀၀

၁၁၃၀၀

မကွေး/မင်းဘူး

ပခုက္ကူ

ရေစကြို

မြိုင်

မကွေး

မင်းဘူး

ဆင်ဖြူကျွန်း

ပခုက္ကူ

၇:၃၀

၇:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၁၀။

ထိပ်တန်း

ဏ/D-၁၁၊ ၁၂ မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၇၃၁၇၆၄၇၁

၀၉ ၄၀၁၅၂၃၁၉၄

၅၀၀၀

၇၀၀၀(ထူး)

မကွေး

ရေနံချောင်း

၃:၀၀

၅:၃၀

၁၁။

နန်းထိုက်တော်ဝင်

ဏ/G-၆၊ ၇ မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၃၀၂၀၇၆၇၀၉ ၇၃၁၈၇၉၆၇

၀၉ ၇၈၂၅၈၀၃၇

၀၉ ၉၇၇၉၀၅၇၂၇

၁၀၀၀၀၉၀၀၀

၁၀၀၀၀

၈၅၀၀

၉၀၀၀

စလင်း/ဆင်ဖြူကျွန်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

မင်းဘူး

မကွေး

ရေနံချောင်း/ဂွေးကုန်း

မကွေး/မင်းဘူး

ရေနံချောင်း/မကွေး

ပွင့်ဖြူ/ဆင်ဖြူကျွန်း

၇:၃၀

၆:၀၀

၈:၀၀၈:၀၀

၈:၃၀

၆:၃၀

၁၆:၀၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၁၂။

အောင်နိုင်ဝင်း

ဏ/D-၅ မကွေးလမ်း

p>(ပ)ကွင်း(ခွဲ)

၀၉ ၄၅၀၀၁၃၇၈၈

၀၁ ၇၀၆၇၈၇

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

၅:၀၀

၁၃။

ပန်းတိုင်

ဏ/G-၂၊ မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၃၀၂၆၃၃၄

၀၉ ၂၅၂၄၅၇၂၄၀

၅၈၀၀

၆၃၀၀

မကွေး

၂:၀၀

၁၄။

နဒီဧရာ

ဏ/G-၁ မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၃၂၄၁၆၄၃

၀၉ ၉၇၇၃၆၆၁၄၆

၀၁ ၆၅၆၀၂၄၆

၀၁ ၆၅၆၀၂၄၇

၇၅၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

၆:၃၀

၁၅။

ခိုင်မန္တလေး

ဏ/F-၁၀၊ ၁၁

မကွေးလမ်း


အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့ (ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၇၀


၀၉ ၂၀၁၁၂၅၁

၀၉ ၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၅၀၀

၈၅၀၀

ပခုက္ကူ

တောင်တွင်းကြီး

မကွေး

၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၆။

လင်းထက်ကြယ်

ဏ/F-၁၄

မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၃

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၄

၀၉ ၄၃၁၆၈၇၂၉

၈၀၀၀

ရေနံချောင်း-မကွေး

၆:၀၀

၁၇။

ရွှေစင်

ဏ/F-၃

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၄၀၁၅၈၂၃၄၆

၀၉ ၉၇၃၀၂၄၀၉၁

၈၀၀၀

မကွေး

ရေနံချောင်း၈:၀၀

၅:၀၀

၁၇:၀၀

၁၈။

အောင်လံ-ဒဂုံ

ဏ/B-၁

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၈၆၄၅၈၆၆

၀၉ ၇၃၀၈၀၁၇၈

၀၉ ၄၅၀၀၀၈၅၂၂

၅၅၀၀

အောင်လံ

၈:၀၀

၁၉။

ရွှေတွင်းကြီး(ရွှေတွင်းသား)

ဏ/B-၃၊ ၂ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၀၇၉၅၈၀

၀၁ ၆၃၇၁၇၁

၆၀၀၀

တောင်တွင်းကြီး

၁၆:၀၀

၂၀။

နယူးစိန်ဌေးလှိုင်

ဏ/B-၃ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၃၆၈၇၈၇၆၇

၀၉ ၉၇၃၁၆၂၁၃၃

၀၉ ၇၈၉၇၉၇၈၈၃

၀၉ ၄၅၁၉၆၀၃၂၅

၀၉ ၇၃၀၃၀၃၂၃

၀၉ ၇၃၀၂၄၁၅၂

၉၀၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

ပွင့်ဖြူ

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

၄:၀၀

၆:၀၀

၁၇:၀၀

၂၁။

ရွှေပွင့်ဖြူ

ဏ/B-၄ ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၇၅၉၀

၀၉ ၇၃၀၀၆၈၁၉

၀၉ ၇၃၂၃၈၇၂၃

၇၅၀၀

၈၅၀၀

၉၀၀၀

၉၅၀၀

၇၅၀၀

၈၀၀၀

၉၀၀၀

၉၀၀၀

ဆင်ချည်တိုင်

မင်းဘူး

ရွှေစက်တော်

ဆည်တော်

မဲဇလီ

ကံပြား

မကွေး

မင်းဘူး

စကုး

လယ်ကိုင်း

ပွင့်ဖြူ

ရှောက်တော

ရွာခိုင်

ဇီးတော

ကုန်းဇောင်း

ရွှေဘို

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

၈:၀၀


၇:၀၀

၈:၃၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀
၁၅:၀၀

၂၂။

ရွှေမြို့တော်

ဏ/B-၈ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၅၃၄၃၅၇၀

၀၉ ၄၂၅၀၂၇၅၂၅

၀၉ ၄၉၂၂၆၈၅၇

၀၉ ၇၈၉၃၀၃၀၆၆

၉၀၀၀၁၀၀၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

စကု

လယ်ကိုင်း

ပွင့်ဖြူ

ရှောက်တော

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

၆:၃၀

၂၃။

ပြည့်ဖြိုးအောင်

ဏ/B-၆ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၈၆၀၁၆၅၁

၀၉ ၄၀၁၆၆၅၆၇၆

၀၉ ၇၈၅၅၉၆၀၈၀

၈၃၀၀

၁၀၃၀၀

ချောက်

ဆိပ်ဖြူ

တညောင်ဂိတ်

ဇီးဖြူပင်၊ နယ်တပ်

ဥသျှစ်ကုန်း

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၈:၃၀

၂၄။

ဒို့ရွှေမြို့တော်

ဏ/B-၈ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၆၄၃၆

၀၉ ၇၈၁၃၃၄၅၅

၀၉ ၇၃၁၃၃၄၅၇

၁၁၃၀၀

၁၀၄၀၀

၉၀၀၀

ပခုက္ကူ

ဘဲကြီး

မြစ်ချေ

ကမ္မ

ကိုင်းတောမ

ညောင်ဦး

မကွေး

ပွင့်ဖြူ

ဆင်ဖြူကျွန်း

၈:၃၀

၁၈:၀၀

၇:၃၀

၂၅။

အေးချမ်းဖြိုး

ဏ/B-၁၁

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၉၅၂၄

၀၉ ၄၂၅၂၆၆၂၇၁

၀၉ ၇၉၀၄၇၇၈၀

၈၃၀၀

ချောက်

၅:၃၀

၂၆။

ပုဂံမင်းသား

ဏ/B-၁

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၃၈၀၅၇

၀၉ ၅၁၅၈၆၅၀

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

၈:၃၀

၇:၀၀

၂၇။

အရိန္ဒမာ

ဏ/B-၁၈ ပုဂံလမ်း

ဏ/E-၃ မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၁၈၂၇၆၇

၀၉ ၄၂၀၁၈၂၇၆၈

၁၁၀၀၀

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀

ပခုက္ကူ-မြိုင်

ကမ္မ

ကိုင်းတောမ

ရေစကြို

မြိုင်

ရေပြာ

ပေါက်

၁၇:၀၀

၆:၃၀(၂)စီး

၂၈။

မြရတနာ

ဏ/C-၁၊ ၂

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၅၀၂၇၂၇၁

၀၉ ၇၃၀၂၅၇၃၄

၀၉ ၇၉၉၉၂၂၈၆၆

၉၀၀၀

၈၀၀၀

မကွေး

မင်းလှ

နတ်မောက်

‌တောင်တွင်းကြီး

မြို့သစ်

၇:၃၀

၅:၀၀

၈:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၂၉။

GA မင်းလက်ဝါး

ဏ/C-၃

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၉၇၂၉၇၂၉၀၀

၀၉ ၄၃၀၈၁၆၆၀

၉၀၀၀

ဆင်ဖြူကျွန်း

မင်းဘူး-မကွေး

၆:၃၀

၁၆:၀၀

၃၀။

ကနောင်မင်းသား

ဏ/C-၄ ပုဂံလမ်း

ဒဂုံလမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၀၄၃၂၂၄

၀၉ ၄၂၀၉၅၄၈၄

၅၅၀၀

အောင်လံ

၇:၀၀

၃၁။

ရွှေသရက်

ဏ/C-၆

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၅၃၁၀၇၃၇

၀၉ ၉၁၀၀၁၂၆၃၇

၅၅၀၀

ကံမ

သရက်


၈:၃၀

၇:၀၀

၃၂။

မြို့သစ်-ဒဂုံ

ဏ/C-၈

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၀၁၉၉၁၅

၀၉ ၄၀၁၅၉၂၂၅၁

၇၀၀၀

တောင်တွင်းကြီး

နတ်မောက်-မြို့သစ်

၈:၃၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၃၃။

အောင်ဇေယျ

ဏ/C-၁၀

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၁၈၄၉၄၄

၀၉ ၃၂၁၈၅၁၁၀

၀၁ ၆၃၅၇၄၅

၁၀၃၀၀

၈၃၀၀

၉၃၀၀

ချောက်

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၈:၀၀

၃၄။

Morich

ဏ/C-၁၃

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၂၅၄၁၇၈၈၀၈

၀၉ ၅၀၅၂၂၆၃

၀၉ ၄၀၁၆၄၀၀၅၀

၀၉ ၇၈၅၀၅၂၂၆၃

၀၉ ၅၃၃၀၇၆၇

၅၅၀၀

သရက်

၆:၀၀

၃၅။

အေးချစ်မြိုင်

ဏ/C-၁၅

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၄၀၅၉၁

၈၅၀၀

၉၅၀၀

မကွေး

ဆင်ဖြူကျွန်း

၈:၀၀

၆:၀၀

၅:၀၀

၃၆။

အာရှ

ဏ/C-၁၇

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၆၉၉၆

၀၁ ၆၃၇၂၇၇

၀၉ ၄၂၀၀၉၇၉၇၈

၀၉ ၄၃၁၄၃၆၄၀

၀၉ ၄၉၃၁၀၉၇၅

၅၅၀၀

၆၅၀၀

အောင်လံ

တောင်တွင်းကြီး

၈:၃၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၃၇။

မြသရဖူ

ယ-၂

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၄၀၁၅၇၅၀၈၈

၀၉ ၄၀၁၅၅၇၅၆၁

၀၉ ၄၇၂၀၈၈၃၀

၁၀၀၀၀(ထူး)

၈၀၀၀

ချောက်

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၆:၀၀

၃၈။

စိန်တလုံး

ယ-၂

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၃၀၅၈၇၈

၅၅၀၀

ကံမ-သရက်

သရက်

၈:၀၀

၁၄:၃၀

၃၉။

ရွှေနတ်သား

ယ/၃၊ ၄


(ယ)ကွင်း

၀၉ ၆၅၇၀၇၈၁


၀၉ ၇၈၆၆၆၀၀၉၈

၁၁၃၀၀

မြင်းခြံ

ပခုက္ကူ

မြိုင်

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၄၀။

ကြယ်စင်မိုး

စ/၆

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၃၁၄၁၀၂၄

၀၉ ၄၃၁၄၁၀၂၅

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

ရေစကြို

၁၆:၃၀

၄၁။

ဧရာသစ္စာ

ဆ/၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၃၀၈၃၀၀၀

၀၉ ၇၃၆၃၁၄၃၃

၇၅၀၀

၈၅၀၀

၈၀၀၀၅၀၀၀

မကွေး(အထက်မင်းလှ)

မကွေး(ဆင်ဖြူကျွန်း)

ရေနံချောင်း

မကွေး-မင်းဘူး

သရက်

၅:၀၀

၄:၀၀

၅:၃၀

၈:၀၀

၁၅:၀၀

၄၂။

ဘုန်းမြတ်ပိုင်

ဆ/၁ ဒဂုံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း

ပုဂံလမ်း(ခွဲ)

၀၉ ၈၅၀၁၆၄၆

၀၉ ၄၃၄၄၄၄၄၃

၀၉ ၇၃၁၁၅၆၅၆

၉၀၀၀(အထူး)

မကွေး

အောင်လံ

၇:၀၀

၇:၀၀

၁၁:၀၀

၄၃။

မင်းသန့်ဇော်

င/၁ ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉ ၂၅၉၅၅၅၂၉၀

၀၉ ၄၉၂၁၄၂၁၄

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

မြိုင်

လက်ယက်မ

၄:၀၀

၅:၀၀

၄၄။

ဆင်ပေါင်ဝဲ-ဒဂုံ

ဃ/၄

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉၇၃၀၉၁၁၁၂

၀၉ ၄၅၁၂၄၄၀၁၄

၅၃၀၀

၇၃၀၀

အောင်လံ

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၈:၀၀

၈:၀၀

၄၅။

မန္တလာမင်း

က/၃ (ပ)ကွင်းက/၆ ကုန်ဂိတ်အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၀၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၇၃၀၀

၁၀၅၀၀

ဆင်ပေါင်ဝဲ

မကွေး

၈:၀၀၉:၀၀

၄၆။

ရွှေမန်းသူ

က/၂ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာပ

ပါရမီကွင်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၉၃၀၀၉၈၀၀၈၂၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

မကွေး

၆:၀၀


၈:၀၀

၄၇။

ရွှေစင်စင်္ကြာ(ရွှေစင်)

ဘ/၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

မြောက်ဘက်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၄၄၉၅၃

၀၁ ၇၀၅၀၂၀

၀၉ ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

၈:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၄၈။

နယူးအောင်ကျော်မိုး

ဏ/C-၁၄

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၀၀၉၇၄

၀၉ ၂၅၃၃၅၉၂၅၅

၀၉ ၃၂၉၀၈၁၀၁

၉၃၀၀

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

၆:၀၀

၄၉။

ဇေယျာမြိုင်ကြီး

ဏ/B-၁၅

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅


၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၉၃၀၀

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ရေစကြို-ပခုက္ကူ
၈:၀၀

၆:၀၀၁၇:၀၀

၅၀။

Famous

ယ/၁၁၊ ၁၂၊ ၁၈ (ယ)ကွင်း

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၁၁

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၂၂

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၃၃

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၄၄

၉၃၀၀

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ
၈:၃၀

၆:၀၀၁၇:၀၀

၅၁။

ရွှေပြည်မင်း

(အသစ်)

ခ-၇၊ (ပ)ကွင်း

ဏ-B/၁၈၊ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၄၃၃၉၉၅၆၁

၀၉ ၄၄၃၃၉၉၅၆၉

၀၉ ၇၆၄၁၁၆၆၇၂

၁၁၅၀၀၁၂၅၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

ရေစကြို-ပခုက္ကူ

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၇:၀၀

၅၂။

အောင်ဖြိုးမန်း

(အသစ်)

ဏ-F/၃ မကွေးလမ်း

၀၉ ၈၉၁၉၉၉၇၇

၀၉ ၇၅၂၇၂၉၉၂၉

၇၅၀၀

တောင်တွင်းကြီး

၁၆:၀၀

၅၃။

နယူးဧရာ

(အသစ်)

ဏ-G/၈၊ မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၀၇၉၇၁၁၃၁

၁၀၀၀၀

ရေနံချောင်းမကွေး-မင်းဘူး

၆:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၅၄။

OK(အသစ်)

မကွေး-မင်းဘူး

၁၆:၀၀

၅၅။

ဂန္တဝင်သစ်(အသစ်)

အောင်လံ

၇:၀၀

၅၆။

အောင်စစ်ခိုင်(အသစ်)

မင်းတုန်း- ပဒါန်း

၈:၀၀

၅၇။

Elite(အသစ်)

ပခုက္ကူ

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၅၈။

မိုးသောက်ရောင်နီ(အသစ်)

ဆင်ဖြူကျွန်း-မကွေး

၈:၀၀

၁၇:၀၀

၅၉။

ရွှေပြည်ဟိန်း(အသစ်)

ပွင့်ဖြူ-ဆလင်း-ဆင်ဖြူကျွန်း

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၆၀။

နယူးရွှေမြင့်မိုရ်(အသစ်)

ပခုက္ကူ

၁၇:၀၀

၆၁။

Nine Eleven(အသစ်)

ရေနံချောင်း- မကွေး

၆:၀၀

၁၇:၀၀

၆၂။

ရွှေမန္တလေး(အသစ်)

မကွေး

၁၇:၀၀

ယာဉ်လိုင်း- ၆၂
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC