အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကရင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ကမ္ဘာကျော် င/၆ ဥဿာလမ်း

ဝ၉၇၈၆၃၀၃၆၀၀

ဝ၉၄၉၃၄၉၀၆၆

၁၅၀၀၀

၇၀၀၀

၅၀၀၀

မြဝတီ

​ကော့ကရိတ်

ဘားအံ

၇:၀၀ ၇:၀၀
မိဘဂုဏ် ခ/၁၁ (ပ)ကွင်း ဝ၉၈၇၃၀၇၅၇

၄၅၀၀

၆၅၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

၆:၃၀

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၇:၀၀၊ ၁၁:၀၀

၄:၀၀

၆:၀၀

၄:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

​ရွှေဖားစည် ခ/၁၀(ပ)ကွင်း ဝ၉၄၂၀၁၂၃၅၂၂ ၄၅၀၀ ဘားအံ

၇:၀၀

၉:၀၀၊၁၂:၀၀

၂:၀၀

၇:၀၀

မြတ်သာမည ခ/၈(ပ)ကွင်း

ဝ၉၅၀၁၅၉၅၃

ဝ၉၇၃၂၀၄၁၀၆

ဝ၉၅၂၁၂၇၅၅

ဝ၉၄၂၈၃၃၀၅၆၃

၄၅၀၀

၅၅၀၀

၆၅၀၀

၉၀၀၀

ဘားအံ

သာမည

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၆:၃၀

၈:၀၀

၆:၃၀
အဆွေတော် ခ/၆(ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၉၃၁၇၇၉၉၆

ဝ၉၈၆၁၂၈၄၁

ဝ၉၇၃၂၂၅၃၆၉

၆၀၀၀

၉၅၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၈:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

မန္တလာမင်း

က/၃၊ပ-ကွင်း

က/၆၊(ပ)ကွင်း

(ကုန်ဂိတ်)

​အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်

(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁၇၀၄၇၅၉

ဝ၁၆၃၆၈၀၀

ဝ၁၆၃၇၃၃၇

ဝ၁၇၀၀၁၉၄

ဝ၉၅၀၂၀၁၈၁

ဝ၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

ဝ၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

ဝ၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၁၂၀၀၀ မြဝတီ ၈:၃၀ ၈:၃၀
​ရွှေစင်စင်္ကြာ

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈

(ပ)ကွင်း

​အောင်ဆန်းကွင်း

မြောက်ဘက်

ဝ၉၇၃၂၄၄၉၅၃

ဝ၁၇၀၅၀၂၀

ဝ၉၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၄၈၀၀

၁၀၃၀၀

၁၁၀၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၈:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

အောင်ကျော်ဇော ဂ/၈ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၄၂၅၀၁၇၂၁၁

ဝ၉၄၉၄၃၅၉၈၉

၆၀၀၀

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

ဘားအံ

​ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၆:၀၀

၈:၃၀

​ရွှေနဒီ ဂ / ၅ (ပ)ကွင်း

ဝ၁၇၀၉၅၅၃

ဝ၉၈၆၁၀၈၉၀

၄၅၀၀ ဘားအံ ၆:၃၀
၁၀ ​ရွှေမြန်မာ ဂ / ၄ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၃၇၆၀၀၃၃

ဝ၉၇၉၁၅၈၈၈၆၀

၄၅၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

မြ၀တီ

၆:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၁၁ ပွင့်သစ်စရတနာ ဂ / ၃ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၀၁၆၆၅၉

၀၉ ၈၇၃၀၈၁၆

၀၉ ၇၉၈၉၈၉၆၃၀

၅၀၀၀

၆၅၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

 

၈:၀၀

၁၂:၃၀

၈:၀၀

၁၂:၃၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၁၂ ပြည့်အားမာန်

ဃ/၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉-၄၂၁၀၀၉၂၅၀ ၁၀၀၀၀ မြဝတီ(ကားကြီး) ၅:၃၀ ၆:၃၀
၁၃ ​အောင်စစ်သည်

ဃ/၁၂

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉၇၃၁၈၄၁၅၆

ဝ၉၄၅၀၀၁၃၈၃၃

၄၃၀၀

၈၃၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၄

​ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

ဏ-E/၁၆

မြင်းခြံလမ်း

​အောင်ဆန်းကွင်း

(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁၇၀၆၀၇၁

ဝ၁၇၀၁၆၁၅

ဝ၉၅၀၄၂၆၄၄

ဝ၉၇၃၀၁၇၇၈၁

ဝ၉၂၂၂၈၇၃၅

ဝ၉၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀
၁၅ GI Group

ဏ-D/၁၃၊ ၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အောင်ဆန်း

ကွင်း-မြန်မာ့

ဂုဏ်ရည်လမ်း

(၈၇ ၈၈)ကြား

ဝ၉၇၃၆၂၆၆၆၆

ဝ၉၇၃၇၈၇၇၇၇

ဝ၉၄၃၁၅၈၇၇၇

ဝ၉၉၇၇၂၂၀၈၈၁

ဝ၉၄၂၁၀၁၂၀၀၂

ဝ၉၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၁၂၀၀၀

၁၅၀၀၀ (အထူး)

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀
၁၆ ခိုင်ဝတီ ဏ/A-၃ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၂၆၂၂၈၇၈၇၆

၀၉ ၇၇၇၃၄၂၉၅၄

၀၉ ၉၆၅၀၉၉၁၂၄

၁၂၀၀၀

၁၅၀၀၀

မြဝတီ(ကားကြီး)

မြ၀တီ(ကားသေး)

၆:၃၀

၈:၃၀

၆:၃၀
ယာဉ်လိုင်း-၁၆