အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ချင်းပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ချင်းတောင်တန်း

ဏ/ E- ၁၊ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၄၅၁၃၇၃၇၁၇

ဝ၉၄၂၈၀၁၇၄၉၈

ဝ၉၇၇၆၀၁၄၂၉၀

၃၃၀၀၀

၂၅၀၀၀

တီးတိန်

ကလေး

၂:၀၀
ဟားခါးမန်း

ဏ/ B- ၂၊ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၂၅၈၄၉၂၂၇

၃၀၃၀၀

ရန်ကုန်

ဟားခါး

၁၀:၀၀
High-Class
(အသစ်)

ည-၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၂၀၂၂၅၇၇၇

၃၀၃၀၀

ဟားခါး

၁၀:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၃