(၁-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ(၃၀-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ အမှုတွဲပိတ်သိမ်းစာရင်းများ