၁-၇-၂၀၂၀ မှ ၃၁-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ အမှုတွဲပိတ်သိမ်း/ပယ်ဖျက်စာရင်းများ