ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနမှ ပင်စင်စားဝန်ထမ်းများအား ပင်စင်လစာပေးနေပုံ
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနမှ ပင်စင်စားဝန်ထမ်းများအား ပင်စင်လစာပေးနေပုံ