အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေစီးရေလာစီမံခန့်ခွဲမှု)မှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်မြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်မြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်မြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်း၊ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်း၊ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်း၊ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်(အင်းစိန်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းဆုံ) ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်(အင်းစိန်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းဆုံ) ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်(အင်းစိန်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းဆုံ) ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


စမ်းချောင်မြို့နယ်၊ ဗားကရာလမ်း(ပဒုမ္မာပန်းခြံနှင့် ပဒုမ္မာလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


စမ်းချောင်မြို့နယ်၊ ဗားကရာလမ်း(ပဒုမ္မာပန်းခြံနှင့် ပဒုမ္မာလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


စမ်းချောင်မြို့နယ်၊ ဗားကရာလမ်း(ပဒုမ္မာပန်းခြံနှင့် ပဒုမ္မာလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ ရှုခင်းသာလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ ရှုခင်းသာလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ ရှုခင်းသာလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မြရတနာလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မြရတနာလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မြရတနာလမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


အလုံမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် သခင်မြပန်းခြံလမ်းထောင့် ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


အလုံမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် သခင်မြပန်းခြံလမ်းထောင့် ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


အလုံမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် သခင်မြပန်းခြံလမ်းထောင့် ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်၊ အောင်ဆုပန်လမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်၊ အောင်ဆုပန်လမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်၊ အောင်ဆုပန်လမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗဟိုလမ်း(ဆီဆုံလမ်းနှင့် ဗားကရာလမ်းကြား) မြေအောက်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗဟိုလမ်း(ဆီဆုံလမ်းနှင့် ဗားကရာလမ်းကြား) မြေအောက်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗဟိုလမ်း(ဆီဆုံလမ်းနှင့် ဗားကရာလမ်းကြား) မြေအောက်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စည်ပင်သာယာရုံးရှေ့ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စည်ပင်သာယာရုံးရှေ့ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စည်ပင်သာယာရုံးရှေ့ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကြားတောရလမ်း၊ ဦးအရိယကျောင်းဝင်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကြားတောရလမ်း၊ ဦးအရိယကျောင်းဝင်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကြားတောရလမ်း၊ ဦးအရိယကျောင်းဝင်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ကျန်စစ်သားလမ်း(ပုဏ္ဏမီလမ်းနှင့်မြနန္ဒာလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ကျန်စစ်သားလမ်း(ပုဏ္ဏမီလမ်းနှင့်မြနန္ဒာလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ကျန်စစ်သားလမ်း(ပုဏ္ဏမီလမ်းနှင့်မြနန္ဒာလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အထက်ကြည်မြင်တိုင်လမ်း(ဦးကြွယ်ဟိုးလမ်းနှင့် ပန်းပင်ကြီးလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အထက်ကြည်မြင်တိုင်လမ်း(ဦးကြွယ်ဟိုးလမ်းနှင့် ပန်းပင်ကြီးလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အထက်ကြည်မြင်တိုင်လမ်း(ဦးကြွယ်ဟိုးလမ်းနှင့် ပန်းပင်ကြီးလမ်းကြား)ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ချစ်တီးကုန်း(၃)လမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ချစ်တီးကုန်း(၃)လမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ချစ်တီးကုန်း(၃)လမ်း ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမချောင်း ရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမချောင်း ရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမချောင်း ရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးဘေး(ပီမိုးနင်းလမ်းနှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းကြား) ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးဘေး(ပီမိုးနင်းလမ်းနှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းကြား) ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးဘေး(ပီမိုးနင်းလမ်းနှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းကြား) ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ အ.ထ.က ခွဲ အမှတ်(၇)ကျောင်းရှေ့ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ အ.ထ.က ခွဲ အမှတ်(၇)ကျောင်းရှေ့ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ အ.ထ.က ခွဲ အမှတ်(၇)ကျောင်းရှေ့ ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ (၅၂)လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ (၅၂)လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ (၅၂)လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရာဇာဓိရာဇ်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရာဇာဓိရာဇ်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရာဇာဓိရာဇ်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရိုးချောင်းရှင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရိုးချောင်းရှင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရိုးချောင်းရှင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းရှိ မင်္ဂလာရေကန် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းရှိ မင်္ဂလာရေကန် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းရှိ မင်္ဂလာရေကန် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဘဲတန်းချောင်း၊ ချောင်းဖြောင့်တူးဖော်ခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဘဲတန်းချောင်းအား ဥက္ကဋ္ဌ(မြို့တော်ဝန်) မှကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဘဲတန်းချောင်း၊ ချောင်းဖြောင့်တူးဖော်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC