ကော်မတီရုံးမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
e-Government Applied Training အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
e-Government Applied Training အမှတ်စဉ် (၁၅) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
e-Government Applied Training အမှတ်စဉ် (၁၅) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၆) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၆) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
e-Government Applied Training အမှတ်စဉ် (၁၄) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၅) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
e-Government Applied Training အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC