အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)

အသိပေးကြေညာချက်

YBPS Training တက်ရောက်ထားသော အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများ ဆောက်လုပ်ခွင့်အမှုတွဲများအား Online System ဖြင့်သာ တင်ပြပေးပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်
အများသိစေရန်ကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် အား Risk Based System ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စ၍ အမှုတွဲများ လက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် Building Categorization Matrix (BCM) အား အသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ စတင်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့(BCM)အား အသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးခြင်းအား ပိုမို လျင်မြန်လွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုရှိစေရန် နိုင်ငံတကာနည်းတူ ICT နည်းပညာသုံး Automation System (online submission) စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာ ဦးရေ(၆၀၀)ကျော်အား Training ဆောင်ရွက်ပေးပြီး Pilot Test Phase of Yangon Building Permit System (YBPS) အား ၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ အမှုတွဲလက်ခံ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် Full Launch ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားလျက်ရှိရာ System အား ပိုမိုချောမွေ့ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာများမှ System အား အသုံးပြုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Pilot Test Phase တွင် Online မှ တင်ပြသောဆောက်လုပ်ခွင့်အရေအတွက်မှာ Training တက်ရောက်ထားပြီးသောအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်ပင်နည်းပါးနေပါသဖြင့် Training တက်ရောက်ပြီး သူများမှ Online System ဖြင့်သာ တင်ပြပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန် နှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

အတွင်းရေးမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)
အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာ၀န်ခံအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES - FIRMS SELECTION)

MYANMAR South East Asia Disaster Risk Management Project
Project ID. P160931
Assignment Title: Independent Dam Safety and Risk Assessment for Gyobyu, Phugyi and Hlawga Reservoirs
Reference No. C3-CS2

The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank toward the cost of the South East Asia Disaster Risk Management Project, and intends to apply part of the proceeds to finance the consulting services for Independent Dam Safety and Risk Assessment for Gyobyu, Phugyi and Hlawga Reservoirs.

The objectives of this assignment are to assist Yangon City Development Committee (YCDC) as the responsible entity for water supply to Yangon City and the Gyobyu, Phugyi and Hlawga reservoir owners and operators to (i) Assess the safety condition of the dams and appurtenant structures in accordance with the international and national standards as well as the World Bank's Operation Manual (WB OP / BP 4.37) for dam safety; (ii) Assess the potential risks due to potential failure of the dams to local communities and assets, including assets to be financed as part of this project; (iii) Prepare a dam safety report including any safety issues and recommendation of remedial measures along with conceptual design and preliminary cost estimates.

The Consulting Services (“the Services”) shall consist of the following works for Gyobyu, Phugyi and Hlawga reservoirs and appurtenance: (i) Site Visits, Data Collection and Safety Checking; (ii) Detailed Dam Safety/ Reservoir  and Risk Assessment Analyses and Evaluation; (iii) Preparation of Dam Safety and Risk Assessment Report; (iv) Preparation of Conceptual Designs and Cost Estimates.

The Yangon City Development Committee with the Building Engineering Department, Building Control Authority will be implementing the Project and now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants must provide specific information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

The short listing criteria are: (i) Specific experience relevant to the assignment: Sound knowledge and experience in the fields of dam design, dam safety, geotechnical, seismic and hydraulic engineering with at least 15 years' experience including: (a) Dam safety assessment inspections (b) Extensive dam design (including upgrading and rehabilitation), construction and operation of dams, reservoirs and associated structures (c) Extensive experience undertaking detailed risk and hazard assessments (flood and seismic) (d) Expertise in hydraulic and geotechnical (appraisal) engineering, numerical modeling and associated industry software packages for inter alia seepage, stress-strain, slope stability, flood routing, dam break analysis, and inundation mapping (e) At least three past projects of similar scope and nature; (ii) Relevant experience in Myanmar and or the region (highly desirable)

Interested Consulting firms are requested to provide specific information and past project examples to demonstrate their ability to meet each of the shortlisting criteria/ sub-criteria above. Individual CV's of proposed 'team members' need not be supplied at this stage (individual team members will be evaluated at RFP stage) and will not be taken into consideration. The details of similar assignments carried out (including contract reference and scope of work undertaken) should be provided. Failure to do so may result in Consulting Firms not being evaluated.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers dated January 2011 and revised in July 2014. (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a joint venture or a sub-consultancy. In case of a joint venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short-listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract jointly in case of award is made to that JV. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub-consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. without indicating the status of the partnership and designation of the lead partner may not be considered for short-listing.

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines. Further information can be obtained at the address below during office hours [9.30 a.m to 4.30 p.m, Monday to Friday].

The draft Terms of References can be obtained through email.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by 4.00 pm on July 9, 2019 (local Myanmar time).

Building Engineering Department
Building Control Authority
Yangon City Development Committee
Contact Person: Daw Hnin Ei Win
Position : Section Head Engineer
  Building Engineering Department, Building Control Authority
  4th Floor, 10 Storied Office Building
  Corner of Sepin Street & 34th Street
  Kyauktada Township, Yangon, Postal Code-- 11182,
  Republic of the Union of Myanmar
E-mail: ycdcedb@gmail.com and ycdcedb@ycdc.gov.mm

အများသိစေရန် ကြေညာချက်(၁.၃.၂၀၁၉)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အဦဆောက် လုပ်ခွင့်ပါမစ် ရယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပိုမိုလွယ်ကူ မြန်ဆန်စေရန် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်စနစ်အား Risk Based System ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ အမှုတွဲများလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Building Categorization Matrix (BCM) အားအသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ စတင်စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး ကြေညာအပ် ပါသည်။ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း Risk ပေါ်မူတည်၍ တောင်းခံသွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ အမှုတွဲစတင် လက်ခံရာတွင် Risk ခွဲပြီး ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပိုမိုရှိပြီး ကြာမြင့်ချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်များအား လက်ခံသည့်အချိန်တွင် ချက်ခြင်းသိရှိနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အများပြည်သူသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အဖွဲ့ အစည်းအားလုံးအတွက် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာ ရရှိနိုင်ပြီး ခွင့်ပြုရာ တွင်လည်းကောင်း၊ တည်ဆောက်ပြီးချိန်၌ စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းကောင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန် ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုသို့ (BCM) အားအသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးခြင်းအား ပိုမိုလျင်မြန်လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှုရှိစေရန် နိုင်ငံတကာနည်းတူ ICT နည်းပညာသုံး online submission စနစ်ဖြင့်ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်းလည်း အများသိစေရန် တပါတည်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)
အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာ၀န်ခံအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မြေသားစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် ၃ထပ်နှင့် အထက်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့(CQHP) ထောက်ခံချက်ဖြင့် မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသော မြေသား စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (Soil Investigation Report) များကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် CQHP အဖွဲ့နှင့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များ စုပေါင်းဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖြည့်စွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်-

(က)
Soil Report သက်တမ်းအား မြေသားစမ်းသပ်သည့်အချိန်မှစ၍ ၄ နှစ် သက်တမ်း အထိသာ အကျုံးဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ရန်။
(ခ)
စတုရန်းပေ ၂၅၀၀ နှင့် အောက်ရှိသောမြေကွက်များအတွက် မြေသားစမ်းသပ် ရမည့် Bore Hole အရေအတွက်အား အနည်းဆုံး ၂ ကျင်း စမ်းသပ်ရန်။
(ဂ)

စတုရန်းပေ ၂၅၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ ကြားရှိသောမြေကွက်များအတွက် မြေသား စမ်းသပ်ရမည့် Bore Hole အရေအတွက်အား အနည်းဆုံး ၃ ကျင်း စမ်းသပ်ရန်။

(ဃ)
စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ နှင့် အထက်ရှိသော မြေကွက်များအတွက် မြေသားစမ်းသပ် ရမည့် Bore Hole အရေအတွက်အား ပထမမူလ စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ အတွက် ၃ ကျင်း နှင့် ၅၀၀၀ ထက်ပိုသော စတုရန်းပေအတွက် စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ လျှင် ၁ ကျင်း နှုန်းဖြင့် စမ်းသပ်ရန်။

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)
အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

အများသိစေရန် ကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် တင်ရာ၌ ပုံစံများတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကော်မတီ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများ၏ လက်မှတ်အတု၊တံဆိပ်တုံးအတုများဖြင့် တင်ပြနေ ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် ၁.၁၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ အမှုတွဲ တင်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများသို့ ထုတ်ပေးထားသော ကတ်ပြားမူရင်းနှင့် တင်ပြမှသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အများသိစေရန် ကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် တင်ရာ၌ ပုံစံများတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် မှတ်ပုံတင် အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများ၏လက်မှတ်အတု၊တံဆိပ်တုံးအတုများဖြင့် တင်ပြနေကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိရသဖြင့် ၁.၁၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ အမှုတွဲ တင်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာများသို့ အခမဲ့ထုတ်ပေးထားသော ကတ်ပြားမူရင်းနှင့် တင်ပြမှသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

MYANMAR
South East Asia Disaster Risk Management Project
Project ID. P160931

Assignment Title: Component 3 Preparation of Detailed Engineering Designs and Bidding Documents for the seismic retrofitting of 20 buildings in Yangon, and Construction Management and Supervision of the Works

Reference No. C3 CS1-2

The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank toward the cost of the South East Asia Disaster Risk Management Project, and intends to apply part of the proceeds to finance the Works for seismic retrofitting of 20 buildings in Yangon and the cost of Consulting Services.

The Consulting Services (“the Services”) shall consist of two stages: Stage 1 covering Detailed Design; and Stage 2 covering Contract Management and Construction Supervision. A single proposal (technical and financial) covering both stages will be requested. Separate contracts will be awarded for each stage with award of the contract for Stage 2 being conditional on satisfactory performance on Stage 1. Stage 1 shall include carrying out a risk assessment of the targeted buildings, detailed structural analysis and engineering designs for the retrofitting of 20 buildings (all of which are of heritage significance), preparation of an environmental and social impact assessment (ESIA) in conformity with an existing Environmental and Social Management Framework (ESMF); detailed cost estimates; prioritization of retrofitting works; proposals for procurement packaging and preparation of Bidding Documents for a number of priority bid packages using World Bank Procurement Guidelines and Standard Bidding Documents. Stage 2 shall cover Contract Management and Construction Supervision of the works including assisting Yangon City Development Committee (YCDC) with overall coordination, including during the Defects Liability Period of the works.

The duration of services for Stage 1 and Stage 2 are estimated at about eleven (11) months and twenty-four (24) months respectively excluding Defects Liability Period. The Defect Liability Period is expected to be 12 months.

The budget available for the priority seismic retrofitting works is approximately US$18 million.

The Yangon City Development Committee with the Engineering Department (Buildings) (EDB) will be implementing the Project and now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants must provide specific information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

The short listing criteria: (1) At least 10 years of experience in the field of seismic structural analysis and design and retrofitting of existing structures; (2) At least 3 projects of similar scope and nature; (3) Substantial experience in developing construction documents, bidding documents and plans; (4) Substantial experience in the management of large construction projects, including supervision of construction activities and contractual financial management processes; (5) Prior experience in developing and monitoring effective QA programs and compliance records; (6) The ability to interact with a varied set of stakeholders, ranging from government partners to the private design community; (7) Experience developing and delivering capacity and knowledge transfer programs; (8) Proven experience in carrying out similar assignments within the past 5 years.

Interested Consulting firms are requested to provide specific information and past project examples to demonstrate their ability to meet each the shortlisting criteria above. Individual CV’s of proposed ‘team members’ need not be supplied at this stage (individual team members will be evaluated at RFP stage) and will not be taken into consideration. Proven ability to undertake seismic analysis, detailed seismic design (for retrofitting) and project/construction management activities are of critical importance and must be clearly demonstrated. Examples of past project experiences (including contract reference and scope undertaken) should be provided. Failure to do so may result in Consulting Firms not being evaluated.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers dated January 2011 and revised in July 2014. (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a joint venture or a sub consultancy. In case of a joint venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract jointly in case of award is made to that JV. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. without indicating the status of the partnership and designation of the lead partner may not be considered for short listing.

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines. Further information can be obtained at the address below during office hours [9.30 a.m to 4.30 p.m, Monday to Friday].

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by Wednesday,December 12, 2018 before 12.00 pm (midday)

Engineering Department (Buildings)
Yangon City Development Committee
Contact Person: Daw Hnin Ei Win
Position: Section Head Engineer
Engineering Department (Buildings)
4th Floor, 10 Storeyed Office Building,
Corner of Sepin Street & 34th Street,
Kyauktada Township, Yangon
Postal Code - 11182
Republic of the Union of Myanmar
Tel: +95 1 374366
E-mail: ycdcedb@gmail.com and
cc ycdcedb@ycdc.gov.mm

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက် ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၄၃)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၇)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်-

(က) Myanmar D & C Engineering Company No.E3B, Hlaing Yadanar Villa, Thazin St, Hlaing Township, Yangon.
09-421075333, 09-250271615
E-mail: dinhnguyenpe@gmail.com, pyaephyokywe7@gmail.com.
(ခ) ရွှေအုတ်ခဲ ဆောက်လုပ်ရေး အမှတ်(၄၄)၊ ဆောင်းနှင်းသဇင်လမ်း၊ FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
09-5045478, 09-49229508
(ဂ) CROWN ADVANCED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED အမှတ်(၄၅)၊ ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၃)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
01-618601, 01-618600,09-5061333
FAX: 01-618009
(ဃ) BOSTOM Co., Ltd. တိုက်(ဘီ)၊အခန်း(၁၀၀၅)၊ ရွှေဟင်္သာကွန်ဒို၊ ရွှေဟင်္သာလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
09-8300414, 09-785527994
(င) Asia Express (YGN) Bored & Press Piling Co., Ltd. အမှတ်(၂၇၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် ၃၈လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
01-291106, 09-8601823, 09-795326942
(စ) DTCN HOLDING (MYANMAR) CO., LTD. အမှတ်(၃၂)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး(၅)လမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။
09-254905121, 09-791658016
(ဆ) LUCKY CONCRETE PRECAST PRODUCT MANUFACTURING CO., LTD. No.217/222, U Tun Nyo Street, Industry Zone(1), Dagon Seikan Township.
01-593725, 09-973659312
E-mail: luckyconcrete@gmail.com

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အောင်မြင်တိုးတက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းနှင့်မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာစီမံကိန်းရှိ တိုက်ခန်းများအား ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ပထမပတ်မှစ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူထားသူများထံသို့ အခန်းအပ်နှံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးငွေအကျေပေးသွင်းပြီးသူများအား ဌာနမှ အဆောက်အအုံနေထိုင်ခွင့်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)သို့ လာရောက်ဆက်သွယ်ပါရန်နှင့် တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပေးအပ်ပါသည်-

(က) တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် ပေးချေရန်ကျန်ငွေများအားပေးသွင်းရန်။
(ခ) ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူများအနေဖြင့် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရမည့်ငွေများအား ပေးသွင်းရန်နှင့် ဘဏ်ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၂၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၁၈)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က) ဟိန်းလင်းခန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အမှတ်(၁၂)၊ (၄)လွှာ၊ ဖျာပုံလမ်း၊ကျွန်းတောအလယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 01-514454, 09-5020218
(ခ)
အရုဏ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်

အမှတ်(၆၀၈/ဘီ၊ ၆၀၉/အေ)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်။ 01-558294,01- 558321,01-555269, E-mail:ahyoneoo@myanmar.com.mm, ahyoneoo1985@gmail.com

(ဂ) Myanmar Zhi De GeotecHnical
ENGINEERING Services Co.,Ltd.
အမှတ်(၂၂/အေ)၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 09-43194928
(ဃ) Myat Mi Ba Company Limited.

အမှတ်(၁၁၁)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 95-1-2305385, 516212, 682710,706883, 09-5124590, E-mail:headoffice@myatmiba.com

(င)
Capital Leasing Ltd. အမှတ်(၄၀၃/အေ)၊ C(8)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ 09-977921662
(စ)
Delight Piling Co.,Ltd.

အမှတ်(၀၀၈)၊ (ဘီ)ဘလောက်၊ နှင်းဆီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ Highway Complex, ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ 01-523836, 01-532028, E-mail:info@delightengg.com, delightconstruction2009@gmail.com.

(ဆ) Taw Win Family Construction Co.,Ltd.

အမှတ်(၄၅)၊တော်ဝင်စင်တာ၊ပြည်လမ်း၊ ပြည်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်. 01-8600034,01-8600035,01-8600036,01-8600037 ,E-mail: tawwinfamily09@gmail.com

(ဇ)
GREAT MYANMAR SERVICES

အမှတ်(၄၆၉)၊မန္တလေးလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် 09-5157878,09-73051898, 09-794116313

(စျ)

GEO FOUNDATIONS & CONSTRUCTION CO.,LTD.

အမှတ်(၁၉၂/အေ)၊သစ္စာလမ်း၊(၁၂ )ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမြို့နယ်, 09-440472526,09-421011615,01-2336387

(ည) Mate Swe Taw Concrete Pole, Construction & Engineering Co.,Ltd.

အမှတ်(၇၄)၊တပင်ရွှေထီးလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 01-686784, 09-5129282, 09-5133280
import.mst@gmail.com.၊ uthanwinmst@gmail.com.

(ဋ) GEOLAB(MYANMAR) CO.,LTD.

အမှတ်(၄၁၃/၄၁၄)၊အောင်သစ္စာလမ်း၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်။ 5077153, 09-8625068, 09-5003281 . E-mail: csc1999@gmail.com, geolab.myanmar@gmail.com

(ဌ) GD Myanmar Co.,Ltd.

အမှတ်(၃၂)၊ပိတောက်ရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် 09-254233334 E-mail: gdmyanmar.co@gmail.com

(ဍ)
Myanmar Zhong Fei Company Limited

အမှတ်(၁/၈)၊ဓမ္မာရုံလမ်း၊ဘောက်ထော်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် , 09-780509511, 09-250434558, 09-250980869, 09453403524

(ဎ) CJ PILING (MYANMAR) CO.,LTD.

အမှတ်(၅၇-၅၈)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
09-420093994,09-5114875, E-mail: zawaung238@gmail.com, lsdg172@gmail.com

(ဏ) Dragon Power Engineering Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၀၅)၊အနော်ရထာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 01-9648086,09-428024002, 09-5019469, E-mail: kyawswar.min@umgroups.com

(တ) K B G Piling & Construction Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၀၁၈)၊သီရိရိပ်သာကွန်ဒို၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ 09-420119207,09-425284771

(ထ) Tek Bumi Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ 09-5153441, 01-512695

(ဒ) Asia Geotechnique International Limited

အမှတ်(၄၃/W)၊ သီရိမွန်(၈)လမ်း၊ သီရိမွန်အိမ်ရာ၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 01-681771, 01-681863, 09-797719672, 09-973078612

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလျက်ရှိသည့် အချို့သော ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အအုံများတွင် နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့် ဤဌာနမှ စိစစ် အရေးယူရလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁။(င)တွင် မည်သူမျှဆောက်လုပ်ပြီးသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။

၃။ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများ၏ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် မြေရှင်များအနေဖြင့် ၃၁.၃.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားရယူကြရန် သတင်းစာများတွင် အသိပေးကြေညာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားလာသည့် အမှုတွဲများအား ဖြေလျော့၍ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် သတ်မှတ်ရက်ပြည့်သော်လည်း ဆက်လက်လျှောက်ထားနေဆဲ အဆောက်အအုံများ ရှိနေသေးကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)များအား ၃ဝ.၆.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့အထိ ရက်တိုး၍ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားလာပါက ဖြေလျော့မှုဖြင့် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်သူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလျက်ရှိသည့် အချို့သော ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC) လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အအုံများတွင် နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့် ဤဌာနမှ စိစစ် အရေးယူရလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁။(င)တွင် မည်သူမျှဆောက်လုပ်ပြီးသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ နေထိုင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများ၏ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ များနှင့် မြေရှင်များအနေဖြင့် ၃၁.၃.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC)လျှောက်ထားရယူကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လျှောက်ထားပါက ဖြေလျော့မှုဖြင့် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက် အတွင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်သူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၁၆) ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က) Mya Yar Pin Engineering & Consulting Group

အမှတ်(၂)၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

01-524163, 01-523855, 09-73216969, 09-8598795

(ခ)
CECC (Civil Engineer's Construction Co.Operative Limited.)

အမှတ်(၅၈/၆၄)၊ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။

09-5404572, 01-220962, 01-222649

(ဂ) UNO Consultant Geotechnical Engineering Group

တိုက်(၃)၊ဝေဇယန္တာရိပ်သာ(၁)လမ်း၊လမ်းသွယ်(၁)၊ မိချောင်းကန်အပိုင်း(၁)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

09-5112557, 01-573019, 01-565249
(ဃ) Tek Bumi Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။

01-512695, 01-511519

(င)
Geo-Friends Engineering & Construction Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၁၃၆/A+B)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

01-561431, 09-420107757, 09-420107767

(စ)
AMT Geotechnical Engineering Group

အမှတ်(၉၃)၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။

01-227018

(ဆ) Geotechnics Myanmar Company Limited.

ပထမထပ်၊ စံပြရန်ကင်းစျေး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

09-448007119

(ဇ)
JGS (Japan Geological Survey Laboratory Services Co.,Ltd.)

အမှတ်(၆-C)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-31119728,09-975802226,09-975802227,09-975802228,09-421119990

(စျ)
Fukken Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၃၁)၊ ပင်လုံ(၃)လမ်း၊ (၂၇/၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

01-8010896, 09-420089762,09-421096078

(ည) SUNTAC TECHNOLOGIES

အခန်း(၇)၊ တိုက်(၅)၊ Myanmar ICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။

01-652245,01-652246,01-652310,01-652312, 01-507150

(ဋ) Future Force Engineering Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၅၅)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-5047815

(ဌ) Electrum Public Co.,Ltd.

အမှတ်(၅၉)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

09-43157295

(ဍ)
Energy World Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၅၁)၊ (၃)လွှာ၊ (၄၆)လမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။

09-420122226, 09-254972300, 09-254972400, 09-254972500

(ဎ) STRATA Geotechnical Investigation Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၂)၊ (၁၆၆)လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။

09-450025535, 09-49205962, 01-543063

(ဏ) International Integrated Services (Geol Mark Co.,Ltd.)

အမှတ်(၃၅)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။

09-49571127,09-5106723

(တ) GEOLAB(MYANMAR) Co.,Ltd.

အမှတ်(၄၁၄)၊ အောင်သစ္စာလမ်း၊ U-10၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-8611406, 09-5003281

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို အထက် ဖော်ပြပါ ဤကော်မတီအသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence) လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက် ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၁၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

Myanmar V-Pile Co.,Ltd

အခန်း(၉၀၁၊၉၀၂)၊ တိုက်(၁၀၇၊၁၀၉) ဝါဝါဝင်းတာဝါ၊အနော်ရထာလမ်းနှင့်စဉ့်အိုးတန်းလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်။ +951-250911, 250922,252493, 395696

Win Piling Group (A division of Waterworks Engineering Group Services Co.,Ltd)

အမှတ်(၁၈)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-5014942, 01-644506

Golden Tri Star Co.,Ltd ပထမထပ်၊အလုံတာဝါ၊ River View Garden Houshing ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။ 01-211430, 09-977830493, 09-977830506, 09-8613588
City Press Pile Construction Co.,Ltd အမှတ်(၃၈)၊ မြေညီထပ်၊ တရုတ်ကျောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 09-252546017, 09-252546018, 09-252546019, 09-73166853
Positive Pioneer Co.,Ltd အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊ 4 (A+B)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ 09-431635561, 01-200593, 01-200595, 09-420031990, 09-5156668
GEO-TECH PILE Co.,Ltd. အမှတ်(၅၂/၆၀)၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ 01-380309, 01-388428, 01-253313
DE PA WADDY Co.,Ltd (Pile Foundation Services & Construction) အမှတ်(၂၈၈/၂၉၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၂/၄၀၃)၊ (၄)လွှာ MWEA တာဝါ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ 01-389374, 01-389378, 01-389620
Han Myanmar Construction Co.,Ltd အမှတ်(၁၉/၂၀)၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်းနှင့် ဦးရွှေမြူလမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုံ(၄)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ 09-250499632, 09-791633327
Glory Hope Construction & Piling Co.,Ltd အမှတ်(၁၂၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ 01-392236,09-421095680, 09-43146402
Joyance International Co.,Ltd အမှတ်(၉)၊ ငါးမာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။ 09-5302149, 09-977100200, 09-977100300
Dolphin Ayeyarwady Pile Construction Co.,Ltd တိုက်(၁၉)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 01-530488,09-5016753,09-775016753,09-5200302,09-775200302, Fax. 09-51-653343
Winner Super Diamond Pile Co.,Ltd W.S.D GROUP အမှတ်(၅၆)၊ မြေညီ၊ (၄၄)လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ 09-381964,09-73131288,09-73150482, 09-977909888. Email-wsdmyanmar@gmail.com
နေကမ္ဘာမြန်မာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် Tower (A), Unit(A), Room(1-A)(Royal Sin Min Condo) Corner of Stand Road & Ahlon Road, Ahlon Township, Yangon. Ph-951-218023,959-8600970, Hp:959-5022717, Email: complete.rich@gmail.com
International Integrated Services Company Limited No.(47), (67)Quarter, Yadanar Road, Dagon Sate Kan Township, Yangon, Myanmar Tel: 09-73045577, 09-5215629. Fax: 01-450990 Email: iis@myanmar.com.mm
Win Empire Construction Co.,Ltd အမှတ်(၈၂/အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြိုနယ်။ 09-788888134

၂။ ((၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီ များကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများ သိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အအုံများအား တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ စည်းကမ်းများသတ်မှတ်၍ ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂။ သို့ရာတွင် အချို့သော လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာတို့သည် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် မလျှောက်ထားမီ မြေပြင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုဘဲ မြေပြင်အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီဘဲ ဆောက်လုပ်ထားသော ပုံစံများနှင့် ခွင့်ပြုချက်မရမီဆောက်လုပ်ထားသည့်အဆောက်အအုံပုံစံများတွင် အခကြေးငွေယူ၍ အလွယ်တကူလက်မှတ် ရေးထိုးကြခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိပြီးပါကလည်း လုပ်ငန်းခွင်အား စနစ်တကျမကြီးကြပ်သဖြင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနှင့် ပုံစံကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဌာနမှ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းအရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ရခြင်းအပေါ် အရေးယူခံရသည့် အဆောက်အအုံသည် မိမိတို့နှင့်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ခြင်းမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်နှင့် အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် ပြန်လည်တင်ပြနေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့် မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပုံစံများကိုသာ တာဝန်ယူလက်မှတ် ရေးထိုးကြရန်နှင့် မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော အဆောက်အအုံများကို ခွင့်ပြုပုံစံပါအတိုင်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်စေရေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အဆောက်အအုံတွင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများပေါ်ပေါက်ပါက ထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်ပါက လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ပြစ်ဒဏ်လျော့ပေါ့ပေးရန် တင်ပြခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၂)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

GEO-TECH PILE Co.,Ltd.

အမှတ်(၅၂/၆၀)၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ 01-380309, 01-388428, 01-253313

(ခ)

DE PA WADDY Co.,Ltd (Pile Foundation Services & Construction)

အမှတ်(၂၈၈/၂၉၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၂/၄၀၃)၊ (၄)လွှာ, MWEA တာဝါ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်, 01-389374, 01-389378, 01-389620

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြ ချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီ(၁၁)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ လျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၄)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထား ပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Electrum Public Co.,Ltd.

အမှတ်(၅၉)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-43157295

(ခ)

Energy World Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၅၁)၊ (၃)လွှာ၊ ၄၆ လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ 09-420122226, 09-254972300, 09-254972400, 09-254972500

(ဂ)

STRATA Geotechnical Investigation Co.,Ltd

အမှတ်(၂၂)၊ (၁၆၆)လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။ 09-450025535, 09-49205962, 01-543063

(ဃ)

International Integrated Services (Geol Mark Co.,Ltd.)

အမှတ်(၃၅)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 09-49571127, 09-5106723

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့်အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Myanmar V-Pile Co.,Ltd

အခန်း(၉၀၁၊၉၀၂)၊ တိုက်(၁၀၇၊၁၀၉) ဝါဝါဝင်းတာဝါ၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်စဉ့်အိုးတန်းလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်။

(ခ)

Win Piling Group (A division of Waterworks Engineering Group Services Co.,Ltd)

အမှတ်(၁၈)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-5014942, 01-644506

(ဂ)

Golden Tri Star Co.,Ltd

ပထမထပ်၊အလုံတာဝါ၊ River View Garden Houshing ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။ 01-211430, 09-977830493, 09-977830506, 09-8613588

(ဃ)

City Press Pile Construction Co.,Ltd

အမှတ်(၃၈)၊ မြေညီထပ်၊ တရုတ်ကျောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 09-252546017, 09-252546018, 09-252546019, 09-73166853

(င)

Positive Pioneer Co.,Ltd

အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊ 4 (A+B)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ 09-431635561, 01-200593, 01-200595, 09-420031990, 09-5156668

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အများသိစေရန် ကြော်ငြာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများမှာ ကော်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သဖြင့် ကန်ထရိုက်တာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်လိုင်စင်လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ရာသက်ပန်ရုပ်သိမ်းထားကြောင်း၊ အမည်ပျက်စာရင်း(Black List)ရေးသွင်းထားကြောင်း အများသိစေရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-

(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများ

စဉ်

အမည်

လိုင်စင်အမှတ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

မှတ်ချက်

၁။

ဦးအောင်ဇော်ဝင်း

LC-၁ဝ၉

၁၂/ပဘတ(နိုင်)ဝ၂၉၉၅၁

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၂။

ဦးအောင်ခင်

LC-၂၁၂

၁၂/သကတ(နိုင်)၁၂၈၈၆ဝ

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၃။

ဦးဝင်းနိုင်

LC-၂၅၄

၁၂/စခန(နိုင်)ဝဝ၆၉ဝ၇

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၄။

ဦးကျော်ဝင်း(ခ)ကျင်ကွီး

LC - ၃၈၄

၁၂/ဗဟန(ဧည့်)ဝဝဝဝ၄၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၅။

ဦးအောင်ထိန်း(ခ) အိန်ထိန်း

LC-၂၁

၁၂/လသန(နိုင်)ဝဝ၃၂၁၁

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး Black List ရေးသွင်းခြင်း

၆။

ဦးကျော်ညွန့်(ခ) ချောင်မွန်ငေါက်

LC-၇၁

၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၅ဝ၁၂၇

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၇။

ဦးခင်မောင်ပြုံး

LC-၇၅

၁၂/ကမတ(နိုင်)ဝဝ၈၃၅၆

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၈။

ဦးဇော်လွင်

LC-၁၃၃

၉/မရမ(နိုင်)ဝ၄၆၅၄၁

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၉။

ဦးတင်မြင့်

LC-၂ဝဝ

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၄၂၄၅၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁ဝ။

ဦးကျော်သန်း

LC-၂၁၃

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၇၈ဝ၅၆

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၁။

ဦးကိုကိုလေး

LC-၂၁၇

၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၅၁ဝ၃၅

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၂။

ဦးမြင့်ကြည်

LC-၂၂၅

၁၂/မဘန(နိုင်)ဝ၄၅၁၈၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၃။

ဦးစိုးမြင့်ဦး

LC-၂၄၆

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၁၄၉၉၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၄။

ဦးမြတ်ထွန်း

LC-၂၆၉

၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၄၇၃၆၉

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၅။

ဦးသိန်းဌေး(ခ) အီစွတ်

LC-၃၆၂

၁၂/သဃက(နိုင်)ဝ၄၃ဝ၃၄

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၆။

ဦးကျော်မြင့်

LC-၃၇၅

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၄၉၂၄၂

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၇။

ဒေါ်သူဇာ

LC-၄၂၅

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၇၂၅၈၈

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

() လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာများ

စဉ်

အမည်

လိုင်စင်အမှတ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

မှတ်ချက်

၁။

ဦးစိုးညွန့်

LC-၃၂၄/ကြီး

၁၂/ဒလန(နိုင်)ဝ၃၄၂၄၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၂။

ဒေါ်လပြည့်သွယ်

LC-၈၄ဝ/ကြီး

၁၂/ဆခန(နိုင်)ဝ၆၆၃၂၂

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၃။

ဒေါ်မိကျိုက်စော

LC-၅၃၉/ငယ်

၁၂/လမန(နိုင်)၁၄၂၈၇၄

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီးBLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၄။

ဦးသိန်းဇော်

LC-၇၆၂/ကြီး

၁၂/ရပသ(နိုင်)ဝ၃၂၉၂ဝ

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီးBLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စည်းကမ်းမဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍အများသိစေရန် ကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်မြို့တော်အား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိစေရေးအတွက် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ်ကြပ်မတ်လျက်ရှိရာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များကိုလည်း စည်းကမ်းတကျဖြစ်စေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

၂။ သို့ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အချို့သည် လုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ရှိသည့် မြေကြီးနှင့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာ၌ မော်တော်ယာဉ်များတွင် လိုအပ်သောအဖုံးအကာများ စနစ်တကျ မဆောင်ရွက် ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများ တွင် မစွန့်ပစ်ဘဲ စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်ခြင်း၊ မြေသယ်ယာဉ်၏ဘီးများအား လုပ်ငန်းခွင်မှ အထွက်တွင် ရေဖြင့်ဆေးကြောရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကြောင့် အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင် အမြင်မတင့်တယ်သော ညစ်ပေမှုဖြစ်ပေါ်၍ စည်းကမ်းမဲ့စွာဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့် ပြည်သူများ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်ရကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအား စနစ်တကျကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှင့် စည်းကမ်းမ လိုက်နာမှု များအား စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာတို့အား လိုင်စင်ပိတ်သိမ်း သည်အထိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကိုလည်း သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးများ အပြင် အနည်းဆုံး(၁)လ ရပ်ဆိုင်းအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြ ချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၁၂)ခုအနက် ဌာနသို့ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လာရောက်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ(၆)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ လျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Geotechnics Myanmar Co.,Ltd

ပထမထပ်၊ စံပြရန်ကင်းစျေး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

09-448007119

(ခ)

JGS Co.,Ltd

အမှတ်(၆-C)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-31119728,09-975802226,09-975802227,09-975802228,09-421119990

(ဂ)

FUKKEN CO.,LTD(Yangon Branch)

Engineering Group

အမှတ်(၁၃၁)၊ ပင်လုံ(၃)လမ်း၊ (၂၇/၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

01-8010896,09-420089762,09-421096078

(ဃ)
SUNTAC TECHNOLOGIES

အခန်း(၇)၊ တိုက်(၅)၊ Myanmar ICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်

01-652245,01-652246,01-652310,01-652312,01-507150

(င)
Future Force Engineering Co.,Ltd

အမှတ်(၁၅၅)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-5047815

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသား စမ်းသပ်မှု(Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြချက်များအပေါ် တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် သည့် အောက်ပါကုမ္ပဏီများကို စိစစ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Mya Yar Pin

Engineering & Consulting Group

အမှတ်(၂)၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 01-524163, 01-523855,

09-73216969, 09-8598795

(ခ)

CECC (Civil Engineer's

Construction Co.Operative Limited)

အမှတ်(၅၈/၆၄)၊ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။

09-5404572, 01-220962, 01-222649

(ဂ)

UNO Consultant Geotechnical

Engineering Group

အမှတ်(၁၀၈)၊ ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်(၄)လမ်း၊ မိချောင်းကန်အပိုင်း(၁)၊

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ 09-5112557, 01-573019, 01-571814

(ဃ)
Tek Bumi Co.,Ltd

အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor, စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ

ကမာရွတ်မြို့နယ်။ 01-512695, 01-511519

(င)
GEO Friends Co.,Ltd

အမှတ်(၁၁၃၆/ဘီ)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

01-561431, 01-577035, 09-420107757, 09-420107767

(စ)
AMT Geotechnical Engineering Group

အမှတ်(၉၃)၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊

လမ်းမတော်မြို့နယ်။ 01-227018

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို အထက်ဖော်ပြပါ ဤကော်မတီအသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ် မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် မြို့တော်နေ ပြည်သူလူထု၏ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်များ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာရရှိစေရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား လိုအပ်ချက်များကို တတ်နိုင်သမျှဖြေလျော့၍ လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိသောအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းမပြု ကြရန်၊ စည်းကမ်းလိုက်နာကြရန်၊ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးခြင်းများဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများနှင့် စည်းကမ်းမဲ့အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများမှာ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမြေရှင်၊ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကန်ထရိုက်လိုင်စင်မရှိသော အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်သူတို့ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တိုင်းတာရေးအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ များဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုရာ၌ ဘေးဝဲနှင့်ယာတွင် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများရှိပါက နောင်တစ်ချိန်အငြင်းပွားမှု မဖြစ် စေရေး အတွက်မူလရှိပြီး အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ၏ ဖြောင့်မတ်မှုအနေအထားကို တိုင်းတာခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားသည့် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၏ ဖြောင့်မတ်မှုအနေအထားကို တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ အဆောက်အအုံ တိုင်းတာရေး အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားလိုသူ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်ရပြီးသူ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီမှ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ (Registered Engineer) လက်မှတ်ရရှိပြီး သူများသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) သို့ (၁.၆.၂၀၁၄) နေ့မှ စတင်၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာခြင်း


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ သတ်မှတ်၍ အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒသစ်ကို ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယခင်က အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါရန် တင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံများကို စစ်ဆေးပြီး အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံသစ်တွင် မူလနေထိုင်သူများကို ကော်မတီမှ အန္တရာယ်အဆောက်အအုံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ်၍ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း မူဝါဒသစ်တွင် ကော်မတီအနေဖြင့် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် စစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားတင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံများကို အန္တရာယ်ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး နေထိုင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါက အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံရှိ နေထိုင်သူများ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုတော့ဘဲ နေထိုင်သူများနှင့် မြေရှင်တို့မှ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ရခြင်း မရှိသေးသော အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ၏ မူလနေထိုင်သူများနှင့် မြေရှင်တို့ အနေဖြင့် အဆောက်အအုံသစ် ဆောက်လုပ်ရန်ကိစ္စကို အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းပြီး ကော်မတီသို့ အမြန်ဆုံးလာရောက် ဆက်သွယ်တင်ပြရန်နှင့် ကော်မတီမှ သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ညှိနှိုင်းပြေလည်မှုမရရှိပါက အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံ မူဝါဒအသစ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပြီး မူလနေထိုင်သူများ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ကော်မတီအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC