စီမံရေးရာဌာန

၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ လျောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း အုပ်စုခွဲခြား၍ ငှားရမ်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

( က ) အုပ်စု A တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၂၅ဝ)
( ခ ) အုပ်စု B တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၁၈ဝ)
( ဂ ) အုပ်စု C တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၁၃၅)
( ဃ ) အုပ်စု D တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၁ဝဝ)
( င ) အုပ်စု E တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း( ၅ဝ)

၂။ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ အငှားချထားရာတွင် လျှောက်ထားသူမှ ကြော်ငြာဘုတ်(၁)ခုလျှင် စပေါ်ငွေ ကျပ်(၂ဝ)သိန်းပေးသွင်း၍ အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်ထားသူများကိုယ်တိုင် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာဖြင့် မဲနှိုက်အငှားချထားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။အဆိုပါ ၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအား အငှားချထားခြင်း လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  • ကြော်ငြာဘုတ်(၁)ခုလျှင် လျှောက်လွှာတစ်စောင်နှုန်းဖြင့် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စပေါ်ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း ယာယီငွေသွင်းချလံ(PO မူရင်း)နှင့် အတူ မိတ္တူ(၂)စောင်ပူးတွဲ၍ ဌာနမှူး၊ စီမံရေးရာဌာနသို့ လိပ်မူလျှောက်ထားရပါမည်။

  • လျှောက်လွှာနှင့်အတူ MIC ခွင့်ပြုမိန့်(သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီလိုင်စင်(သို့မဟုတ်) စည်ပင်သာယာ လိုင်စင်(သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးဌာန/ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုခု၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြောင်း အထောက် အထားများပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

  • လျှောက်ထားသူသည် အပိုဒ်(ခ)ပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားအမည်တွင် ပါဝင်သူ ကိုယ်တိုင်လျှောက်လွှာတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးလျှောက်ထားရမည်။(လျှောက်လွှာများတင်သွင်း ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လျှောက်ထားတင်သွင်းနိုင်သည်။)

  • မဲနှိုက်ရရှိသည့်ကြော်ငြာဘုတ်အတွက် ကျသင့်ငှားရမ်းခငွေအား စတင်အငှားချသည့်လမှစ၍ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးသည်အထိ လအလိုက်ကျသင့်ငွေတွက်ချက်၍ ကြိုတင်ပေးသွင်းထား သည့် စပေါ်ငွေကျပ်သိန်း(၂ဝ)အား ခုနှိမ်၍ ကျန်ငွေအား အကြေပေးသွင်းရမည်။

  • မဲနှိုက်ရရှိပါက ရရှိသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃ဝ)ရက်အတွင်း ကျသင့်ငှားရမ်းခငွေအား (မပျက်မကွက်) ပေးသွင်းရပါမည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် အငှားချထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသည့် စပေါ်ငွေ ကျပ်သိန်း(၂ဝ)အား ကော်မတီဝင်ငွေအဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

  • မိမိလျှောက်ထားသည့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အား မဲနှိုက်ရာတွင် မရရှိခဲ့ပါက စပေါ်ငွေ ကျပ်သိန်း (၂ဝ)အား သတ်မှတ်ရက်အတွင်းမြို့တော်ဘဏ်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည််။

  • ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ရရှိသည့် လုပ်ငန်း/ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ပေးသွင်း ရမည့်ငှားရမ်းခများအား ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ် DY-9 ၂-၁၂-ဝ၃-ဝ၅ ဖြင့် မြို့တော်ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရပါမည်။ ငှားရမ်းခွင့်ရရှိသည့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များတွင် တပ်ဆင်မည့် ကြော်ငြာဒီဇိုင်းများသည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လျော်ညီသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ရမည့်အပြင် အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ဘီယာနှင့် ကန့်သတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား တပ်ဆင်ကြော်ငြာမှုမရှိစေရေး၊ Vinyl မတပ်ဆင်မီ ဌာနသို့ နမူနာပုံစံတင်ပြပြီး ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရပါမည်။

  • ငှားရမ်းခွင့်ရရှိသည့်ကြော်ငြာ Vinyl ဒီဇိုင်းအားပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုပါက တပ်ဆင်လိုသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံကို ကြိုတင်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲခ ၅ဝဝဝဝိ/- ပေးသွင်း၍ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားနှင့်တည်နေရာများနမူနာပုံစံ
သို့

ဌာနမှူး

စီမံရေးရာဌာန

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် -------- လ-------ရက်
အကြောင်းအရာ။ ၄၅ပေx၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်၌ ကြော်ငြာခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။ အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့၏---------------- ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသည် အမှတ်(--------)၊ --------ထပ်၊ ----------------------လမ်း၊ ------------------------မြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိ၍ ------------------------- လုပ်ငန်းကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။


၂။ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့၏ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြော်ငြာများအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ စိုက်ထူထားသော ၄၅ပေ x ၁၅ ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအနက် အုပ်စု(---- )တွင်ပါဝင်သော တိုင်အမှတ်(------)၊ တည်နေရာ ---------------------------- အား လျှောက်ထားရယူလိုပါသည်။


၃။ ကြော်ငြာခွင့်ရရှိပါက ဌာနမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထား အတိုင်း ငွေပေးဆောင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

လက်မှတ် ----------------------------
အမည်----------------------------
နိုင်ငံသားအမှတ်----------------------------
ရာထူး/တာဝန်----------------------------
ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်း----------------------------
နေရပ်လိပ်စာ ----------------------------
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ----------------------------

စီမံရေးရာဌာန၊ စီမံဌာနခွဲ၊ ကြော်ငြာဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ