အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)သို့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုအရပ်စာချုပ်ဖြင့် တင်ပြထားသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်/ပြင်ဆင်ခွင့် စာရင်းများ