အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ နယူးမန္တလာထွန်း

ဏE-၁၇၊ ၁၈

မြင်းခြံလမ်း

​အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၃၉၆၉

၀၁ ၇၀၆၀၂၈

၀၁ ၇၀၇၅၅၉

၀၁ ၇၀၁၇၇၂

၁၀၉၀၀

၁၂၇၀၀

စစ်ကိုင်း

မုံရွာ

၈:၃၀

၆:၃၀

၂။ အာကာသ

ဏ-F/၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၃၀၀၀၀၉၆

ဝ၉ ၇၃၀၀၀၀၉၅

၁၁၈၀၀

၁၃၃၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

၅:၀၀

၂:၀၀

၃။

ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

မြင်းခြံလမ်း

ဏ-E/၁၆

​အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁ ၇၀၆၀၇၁

ဝ၁ ၇၀၁၆၁၅

ဝ၉ ၅၀၄၂၆၄၄

ဝ၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

ဝ၉ ၂၂၂၈၇၃၅

ဝ၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၂၈၀၀

၂၅၀၀၀

မုံရွာ

ကလေး

၇:၀၀

၂:၀၀

၄။ နယူးစိန်ဌေးလှိုင်

ဏ-B/၁၀

ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၇၃၀၃၀၃၂၃

ဝ၉ ၇၃၀၂၄၁၅၂

ဝ၉ ၃၆၈၇၈၇၆၇

ဝ၉ ၉၇၃၁၆၂၁၃၃

ဝ၉ ၇၈၉၇၉၇၈၈၃

ဝ၉ ၄၅၁၉၆၀၃၂၅

၁၁၅၀၀

၁၁၀၀၀

၁၁၅၀၀

၁၀၀၀၀

၁၁၅၀၀

၁၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

မုံရွာ

ဘုတလင်

စိုင်ပြင်

ရွှေဘို

ဇီးကုန်း

ရေဦး

တန့်ဆည်

၄:၃၀

၄:၃၀

၄:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၅။

(ရေဦး)

အောင်ရတနာ

ဏ-B/၁၆-၁၇

ပုဂံလမ်း

ဏ-B/၁၄

(ကုန်ဂိတ်)

ဝ၉ ၂၀၅၀၉၂၃

ဝ၉ ၇၃၁၇၆၅၆၆

၁၂၅၀၀

၁၄၀၀၀

၁၆၀၀၀

၁၃၅၀၀

၁၉၅၀၀

၁၅၀၀၀

၁၄၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

ရွှေဘို

ကောလင်း

ကျွန်းလှ

ခင်ဦး

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၆။ ​အောင်နိုင်မန်း

ဏ-C/၇

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၃၁၈၉၁၇၂

၀၉ ၄၃၁၈၉၁၇၃

၀၉ ၃၁၇၁၉၁၂၃

၁၀၃၀၀

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀ အထူး

ဇီးကုန်း၊ ကာဘိုး

ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ

ရွှေဘို

၆:၀၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၇။ ရွှေသလ္လာ

ဏ-C/၉

ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၆၈၁၈၂၉၀

၀၉ ၄၉၂၉၈၂၅၆

၀၉ ၇၉၅၉၄၃၇၅၅

၁၂၈၀၀

၁၃၈၀၀

၁၄၈၀၀

မုံရွာ

အရာတော်

ပုလဲ

မင်းတိုင်ပင်

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၈။

High Class

(High Class Special)

ည/၁၉၊၂၀၊၂၁

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

ဝ၉၄၂၀၂၂၅၇၇၇

ဝ၉၇၉၃၂၁၁၁၇၀

ဝ၉၃၀၁၅၅၂၈၅

၃၀၀၀၀ အထူး

၂၅၀၀၀ ရိုးရိုး

ကလေး

၃:၀၀၊

၄:၃၀

၉။ တင့်တိုင်းအောင်

ည/၉၊ ၁၀

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

ဝ၉၄၀၀၄၄၂၀၂၀

ဝ၉၄၅၀၀၆၆၄၂၇

ဝ၉၄၇၆၀၅၇၀၀

၁၂၈၀၀

၂၅၃၀၀

၃၀၃၀၀

မုံရွာ

ကလေး

တမူး

၆:၀၀

၃:၀၀

၃:၀၀

၁၀။ လုမ္ဗနီ

ယ/၂၅၊ ၂၆

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

ဝ၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂

ဝ၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈

ဝ၉ ၈၆၂၉၈၀၉

၁၆၅၀၀ အထူး မုံရွာ ၈:၀၀
၁၁။ ​နေကြာ

ယ/၁၈

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၂

ဝ၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၃

ဝ၉ ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၁၈၀၀

၁၃၃၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

၅:၀၀

၅:၀၀

၁၂။ E Lite

ယ/၅၊၆၊၇၊၈

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၉၇၂၁၁၆၉

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၁၁

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၂၂

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၃၃

၁၂၈၀၀ မုံရွာ

၇:၃၀

၈:၃၀

၁၃။ တက်လမ်း

ဏ-F/၁၅

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အထူးတန်းဝင်ပေါက်ဘေး

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆

ဝ၉ ၇၃၀၁၂၃၅၁

၂၅၀၀၀

၃၀၀၀၀ အထူး

ကလေး

၂:၀၀

၂:၀၀

၁၄။ ခိုင်မန္တလေး

ဏ-F/၁၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

ဝ၉ ၉၇၇၁၈၅၅၇၀

ဝ၉ ၂၀၁၁၂၅၁

ဝ၉ ၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၀၀၀

၁၈၅၀၀ အထူး

စစ်ကိုင်း

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၅။ မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆၊၇၊၈

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ခွဲ)

ပ/၂၇၊ ၂၈ (ကုန်ဂိတ်)

ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း

ဝ၉ ၇၉၉၅၃၀၀၅၉

ဝ၉ ၂၀၅၀၉၁၉

ဝ၉ ၂၀၃၁၄၁၂

၁၁၀၀၀

၁၈၈၀၀ အထူး

စစ်ကိုင်း

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၆။ မိုးကောင်းကင်

က-၉၊ ၁၀

(ပ)ကွင်း

ဝ၁ ၇၀၄၆၈၅

ဝ၁ ၆၃၇၆၄၃

ဝ၁ ၆၃၇၆၄၄

ဝ၉ ၅၁၆၁၈၈၁

ဝ၉ ၃၁၀၉၂၅၄၈

ဝ၉ ၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၂၃၀၀

မုံရွာ

အရာတော်

ပုလဲ

၉:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၅:၀၀

၈:၀၀

၁၇။ ရွှေမန်းသူ

က/၂၊ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

ဝ၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၁၁၃၀၀

မုံရွာ

၅:၀၀

၁၈။ ရွှေစင်စင်္ကြာ (​ရွှေစင်)

ဘ/၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလ​ရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၄၈၁

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၄၈၂

ဝ၉ ၄၄၂၂၅၁၁၈၈

ဝ၉ ၄၄၂၂၅၁၁၉၉

ဝ၉ ၄၀၂၆၃၅၉၉၉

ဝ၉ ၇၃၂၄၉၈၁၄

၁၁၀၀၀

၁၂၅၀၀

၁၂၀၀၀

၁၂၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

ပုလဲ

အရာတော်

၂:၀၀

၉:၀၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၉။ စွမ်း Group

ဏ/ C- ၁၄

၀၉ ၇၈၉၃၂၂၄၃၃

ဝ၉ ၇၉၅၁၇၉၆၉

ဝ၉ ၂၆၂၆၆၅၁၃၃

၁၁၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

၄:၀၀

၄:၀၀

၄:၀၀

၂၀။ မင်းသန့်ဇော်

င/၁

ဝ၉ ၂၅၉၅၅၅၂၉၀

၀၉ ၄၉၂၁၄၂၁၄

၀၉ ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၁၃၀၀

စစ်ကိုင်း

မြောင်

ပရိမ္မ

၄:၀၀

၄:၀၀

၄:၀၀

၂၁။ ဝင်းသစ္စာ
(အသစ်)

ဏ-C/၁၂


ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၄၄၁၅၁၁၉၁၁

၀၉ ၇၇၂၁၀၀၅၈၃

၁၃၃၀၀

ရွှေဘို

၅:၃၀

၇:၀၀

ယာဉ်လိုင်း- ၂၁