အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် တင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် (BCC) အမှုတွဲများမှ အခွန်ကိစ္စလာရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည့် လက်ကျန် အမှုတွဲစာရင်းများ