အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရခိုင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
မာန်သစ္စာ ဏ-A/၁၈ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၄၃၂၀၀၆၇၅

၀၉ ၅၁၂၀၃၉၅

၀၉ ၈၅၁၀၆၂၁

၁၃၀၀၀

၁၃၀၀၀

၂၀၀၀၀

ကျောက်ဖြူ

ရမ်းဗြဲ

စစ်တွေ

၈:၀၀

၂:၀၀
ရိုးမသစ္စာ

ဏA-၁၇ စစ်တွေလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ရွှေ)

(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၅၉၈၂၅၂

၀၉ ၄၄၈၀၀၅၀၆၈

၁၃၅၀၀

၁၈၃၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၂၃၀၀(ထူး)

၈၃၀၀

၁၃၅၀၀

သံတွဲ

ကျောက်ဖြူ

 

တောင်ကုတ်

 

ငပလီ

၂:၃၀ (၃)စီး
မင်းထက်သာ ဏA-၁၆ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၇၃၂၄၃၀၂၈

၀၉၃၁၂၉၈၂၂၄

၀၉၅၁၇၇၆၉၅

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

အမ်း

မင်းပြား

မြောက်ဦး

ကျောက်တော်

ပုဏ္ဏားကျွန်း

စစ်တွေ

၈:၀၀ (ထူး) ၁၁:၀၀

ရဲအောင်လံ

(ရွှေသံတွဲ)

ဏA-၁၃၊၁၄၊၁၅ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၆

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၇

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၈

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၉

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၆

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၇

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၈

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၉

၁၂၀၀၀(ထူး)

၁၀၀၀၀

၁၈၀၀၀(ထူး)

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

တောင်ကုတ်

 

ကျောက်ဖြူ

 

သံတွဲ

၂:၃၀(ထူး)

၃:၀၀

၂:၃၀(ထူး)

၃:၀၀

၄:၀၀

အောင်ပြည်စုံ

(ဝေသာလီ)

ဏA-၁၁၊၁၂

စစ်တွေလမ်း

ဥဿာလမ်း(ကုန်ဂိတ်)

၀၉ ၅၀၈၉၄၆၇

၀၉ ၄၂၁၇၅၇၅၅၅

၀၉ ၈၅၁၀၂၀၆

၂၀၀၀၀(ထူး)

၁၅၀၀၀

၁၈၀၀၀(ထူး)

၁၃၀၀၀

၁၂၀၀၀(ထူး)

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

အမ်း/စစ်တွေ

ကျောက်ဖြူ

တောင်ကုတ်

တပ်တောင်

၇:၀၀(ထူး)

၈:၀၀

 

 

၂:၃၀(၂)စီး

၂:၃၀(၂)စီး

၃:၀၀

ရွှေပြည်သစ် ဏA-၁၀ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၈၅၂၂၃၈၃

၀၉ ၇၃၂၀၄၀၄၁

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

၁၈၅၀၀(Fist class)

စစ်တွေ

၉:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀
တိုးရတနာ

ဏA-၁၊၅

စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၈၅၂၂၂၈၂

၀၉ ၈၅၂၂၂၈၄

၀၉ ၈၅၂၂၃၅၈

၂၁၀၀၀(ထူး)

၁၇၅၀၀

စစ်တွေ ၈:၀၀(၂)စီး

အောင်သစ္စာ

(အနောက်ရိုးမ၊

သုခိတာ)

ဏA-၆၊၇၊၈၊၉

စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၂၆၄၃၃၂၂၅၅

၀၉ ၂၆၄၃၃၂၂၆၆

၀၉ ၈၆၂၀၉၁၃

၀၉ ၈၅၁၃၂၄၀

၀၉ ၂၅၄၆၀၉၂၀၄

၂၀၅၀၀(ထူး)

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၈၃၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၇၃၀၀

၁၃၃၀၀

၁၅၃၀၀(ထူး)

၁၀၃၀၀

၈၃၀၀

၁၂၃၀၀(ထူး)

၈၃၀၀

စစ်တွေ

ကျောက်ဖြူ

 

ရမ်းဗြဲ

 

တပ်တောင်

 

သံတွဲ

ဂွ

 

တောင်ကုတ်

၈:၀၀

 

 

 

 

 

 

၈:၀၀

 

၂:၃၀

၃:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀

 

၃:၀၀

 

၂:၃၀

၃:၀၀

ကြံတိုင်းအောင်

ဏA-၂၊၃

စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၈၆၂၀၄၀၃

၀၉ ၇၃၀၃၇၄၀၄

၀၉ ၄၃၀၆၅၇၂၃

၀၉ ၄၃၀၆၅၇၂၄

၀၉ ၇၃၀၆၃၉၈၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

၁၇၀၀၀

အမ်း/စစ်တွေ ၈:၀၀(၂)စီး
၁၀ အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/-၇ ၊၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၂၀၅၀၀ အမ်း/စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၁ ရွှေပြည်ရခိုင်

ည-၇

ဥဿာ(ထက်)လမ်း

၀၉ ၇၉၉၉၅၃၃၀၅

၀၉ ၇၃၁၀၄၁၀၁

၁၅၀၀၀ စစ်တွေ ၆:၀၀
၁၂ မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C-၆၊၁၈

ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄၂

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

တောင်ကုတ်

သံတွဲ

ငပလီ

၇:၀၀

၂:၃၀

၄:၀၀

၁၃ အကယ်ဒမီ

ယ/၁(ယ)ကွင်း

စျ/ခ(ကုန်ဂိတ်)

၀၉ ၇၉၉၉၄၄၆၃၀

၀၉ ၇၉၉၉၄၄၆၄၀

၂၁၀၀၀(ထူး) စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၄ ကစ္ဆပ ယ/၂၃၊၂၄ (ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၅၀၆၄၀၄၇၈

၀၉ ၂၅၀၆၄၀၄၇၉

၀၉ ၂၅၀၅၁၈၈၁၆

၂၀၃၀၀

အမ်း

မင်းပြား

မြောက်ဦး

ကျောက်တော်

ပုဏ္ဏားကျွန်း

စစ်တွေ

၈:၀၀
၁၅ ရိုးမမန္တလာ ည-၁၁ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၄၅၅၇၂၇၂၂

၀၉ ၇၇၅၇၇၆၈၁၈

၀၉ ၇၇၅၇၇၆၈၂၈

၁၉၅၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၆ မြတ်ပြည့်စုံ ည-၁၊၂ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၄၄၄၁၆၀၇၁

၁၂၅၀၀

ရန်ကုန်

တောင်ကုတ်

၃:၀၀
၁၇ ရွှေမန်းရတနာ ဏ-A-၄ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၄၄၄၃၀၇၇၁၁

၀၉ ၇၈၂၂၂၂၅၁၇

၂၀၅၀၀

စစ်တွေ ၈:၀၀(၂)စီး
ယာဉ်လိုင်း-၁၇