အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရခိုင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

မာန်သစ္စာ

ဏ/A-၁၈စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၄၃၂၀၀၆၇၅

၀၉ ၅၁၂၀၃၉၅

၀၉ ၈၅၁၀၆၂၁

၁၃၀၀၀

၁၃၀၀၀

၂၀၀၀၀

ကျောက်ဖြူ

ရမ်းဗြဲ

စစ်တွေ

၈:၀၀

၂:၀၀

ရိုးမသစ္စာ

ဏ/A-၁၇ စစ်တွေလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ရွှေ)

(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၅၉၈၂၅၂

၀၉ ၄၄၈၀၀၅၀၆၈

၁၃၅၀၀

၁၈၃၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၂၃၀၀(ထူး)

၈၃၀၀

၁၃၅၀၀

သံတွဲ

ကျောက်ဖြူ

စစ်တွေ

တောင်ကုတ်ငပလီ
၁၀:၀၀

၂:၃၀(၃)စီး

မင်းထက်သာ

ဏ/A-၁၆ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၇၃၂၄၃၀၂၈

၀၉ ၃၁၂၉၈၂၂၄

၀၉ ၅၁၇၇၆၉၅

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

အမ်း

မင်းပြား

မြောက်ဦး

ကျောက်တော်

ပုဏ္ဏားကျွန်း

စစ်တွေ

၈:၀၀(ထူး)

၈:၀၀

၁၁:၀၀

ရဲအောင်လံ

(ရွှေသံတွဲ)

ဏ/A-၁၃၊၁၄၊၁၅

စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၆

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၇

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၈

၀၉ ၂၅၇၇၇၄၄၄၉

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၆

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၇

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၈

၀၉ ၂၅၇၇၇၃၃၃၉

၁၂၀၀၀(ထူး)

၁၀၀၀၀

၁၈၀၀၀(ထူး)

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

တောင်ကုတ် ကျောက်ဖြူသံတွဲ

၂:၃၀(ထူး)

၃:၀၀

၂:၃၀(ထူး)

၃:၀၀

၄:၀၀

အောင်ပြည်စုံ

(ဝေသာလီ)

ဏ/A-၁၁၊၁၂

စစ်တွေလမ်း

ဥဿာလမ်း(ကုန်ဂိတ်)

၀၉ ၅၀၈၉၄၆၇

၀၉ ၄၂၁၇၅၇၅၅၅

၀၉ ၈၅၁၀၂၀၆

၂၀၀၀၀(ထူး)

၁၅၀၀၀

၁၈၀၀၀(ထူး)

၁၃၀၀၀

၁၂၀၀၀(ထူး)

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

အမ်း-စစ်တွေ

ကျောက်ဖြူ

တောင်ကုတ်

တပ်တောင်

၇:၀၀(ထူး)

၈:၀၀

၂:၃၀(၂)စီး

၂:၃၀(၂)စီး

၃:၀၀

ရွှေပြည်သစ်

ဏ/A-၁၀ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၈၅၂၂၃၈၃

၀၉ ၇၃၂၀၄၀၄၁

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

၁၈၅၀၀(First Class)

စစ်တွေ

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၈:၀၀

တိုးရတနာ

ဏ/A-၅

စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၈၅၂၂၂၈၂

၀၉ ၈၅၂၂၂၈၄

၀၉ ၈၅၂၂၃၅၈

၂၁၀၀၀(ထူး)

၁၇၅၀၀

စစ်တွေ

၈:၀၀

အောင်သစ္စာ

(အနောက်ရိုးမ၊

သုခိတာ)

ဏ/A-၆၊၇၊၈၊၉

စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၂၆၄၃၃၂၂၅၅

၀၉ ၂၆၄၃၃၂၂၆၆

၀၉ ၈၆၂၀၉၁၃

၀၉ ၈၅၁၃၂၄၀

၀၉ ၂၅၄၆၀၉၂၀၄

၂၀၅၀၀(ထူး)

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၈၃၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၇၃၀၀

၁၃၃၀၀

၁၅၃၀၀(ထူး)

၁၀၃၀၀

၈၃၀၀

၁၂၃၀၀(ထူး)

၈၃၀၀

စစ်တွေ

ကျောက်ဖြူရမ်းဗြဲတပ်တောင်သံတွဲ

ဂွတောင်ကုတ်

၈:၀၀

၈:၀၀၂:၃၀

၃:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀၃:၀၀၂:၃၀

၃:၀၀

ကြံတိုင်းအောင်

ဏ/A-၂၊၃

စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၈၆၂၀၄၀၃

၀၉ ၇၃၀၃၇၄၀၄

၀၉ ၄၃၀၆၅၇၂၃

၀၉ ၄၃၀၆၅၇၂၄

၀၉ ၇၃၀၆၃၉၈၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

၁၇၀၀၀

အမ်း/စစ်တွေ

၈:၀၀(၂)စီး

၁၀

အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/-၇ ၊၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၂၀၅၀၀

အမ်း/စစ်တွေ

၈:၀၀

၁၁

ရွှေပြည်ရခိုင်

ည-၇

ဥဿာ(ထက်)လမ်း

၀၉ ၇၉၉၉၅၃၃၀၅

၀၉ ၇၃၁၀၄၁၀၁

၁၅၀၀၀

စစ်တွေ

၆:၀၀

၁၂

မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C-၁၆၊၁၈

ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၂၀၇၀၄၂

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

တောင်ကုတ်

သံတွဲ

ငပလီ

၇:၀၀

၂:၃၀

၁၄:၀၀

၁၄:၀၀

၁၃

အကယ်ဒမီ

ယ/၁(ယ)ကွင်း

စျ/ခ(ကုန်ဂိတ်)

၀၉ ၇၉၉၉၄၄၆၃၀

၀၉ ၇၉၉၉၄၄၆၄၀

၂၁၀၀၀(ထူး)

စစ်တွေ

၈:၀၀

၁၄

ကစ္ဆပ

ယ/၂၃၊၂၄ (ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၅၀၆၄၀၄၇၈

၀၉ ၂၅၀၆၄၀၄၇၉

၀၉ ၂၅၀၅၁၈၈၁၆

၂၀၃၀၀

အမ်း

မင်းပြား

မြောက်ဦး

ကျောက်တော်

ပုဏ္ဏားကျွန်း

စစ်တွေ

၈:၀၀

၁၅

ရိုးမမန္တလာ

ည-၁၁ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၄၅၅၇၂၇၂၂

၀၉ ၇၇၅၇၇၆၈၁၈

၀၉ ၇၇၅၇၇၆၈၂၈

၁၉၅၀၀

စစ်တွေ

၈:၀၀

၁၆

မြတ်ပြည့်စုံ

ည-၁၊၂ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၄၄၄၁၆၀၇၁

၁၂၅၀၀

ရန်ကုန်

တောင်ကုတ်

၁၄:၃၀

၁၇

ရွှေမန်းရတနာ

ဏ/A-၄ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၄၄၄၃၀၇၇၁၁

၀၉ ၇၈၂၂၂၂၅၁၇

၂၀၅၀၀

စစ်တွေ

၈:၀၀(၂)စီး

၁၈

အောင်သစ္စာ

တောင်ကုတ်-သံတွဲ

၁၄:၃၀

၁၉

အန်တီဝင်း

တောင်ကုတ်

၁၅:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၁၉
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC