အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)သို့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုမှန်ဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားသော အဆောက်အအုံများအနက် ခွင့်ပြုခဲ့သော အဆောက်အအုံများစာရင်း