အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​(ကချင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C ၁၆၊၁၈ ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၄၂၈၂၀၇၀၄၂

၀၉၅၀၁၇၁၂၉

၀၉၈၆၁၁၈၂၀၁

၃၈၀၀၀

၄၈၀၀၀ (အထူး)

မြစ်ကြီးနား ၁၀:၃၀
၂။ High Class (High Class Special)

ည/၁၉၊၂၀၊၂၁

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉၄၂၀၂၂၅၇၇၇

၀၉၇၉၃၂၁၁၁၇၀

၀၉၃၀၁၅၅၂၈၅

၄၈၀၀၀

၃၈၀၀၀

၃၃၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

 

ဗန်းမော်

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

 

 

၁၂:၃၀

၃။ ရွှေကချင်

ည-၄၊ ဥဿာလမ်း

၄၈၀၀၀ မြစ်ကြီးနား ၁၀:၀၀
၄။ မိုးကောင်းကင်

က/၉၊၁၀ (ပ)ကွင်း

ဝ၁၇၀၄၆၈၅

ဝ၁၆၃၇၆၄၃

ဝ၁၆၃၇၆၄၄

ဝ၉၅၁၆၁၈၈၁

ဝ၉၃၁၀၉၂၅၄၈

ဝ၉၇၃၂၀၈၀၁၈

၃၈၃၀၀

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀

၅။ တက်နေလင်း

ဏ/B-၈၊ ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၉၅၄၀၄၄၄၅၅

၃၃၃၀၀ (ရိုးရိုး)

၃၅၃၀၀ (အထူး)

ရန်ကုန်

မန္တလေး

မြစ်ကြီးနား

ဗန်းမော်

၁၁:၀၀

၆။ ရွှေမြစ်ဆုံ ယ/၂၄ (ယ)ကွင်း

၀၉၇၈၁၉၄၄၉၁၁

၀၉၇၈၁၉၄၄၉၂၁

၀၉၂၆၄၈၂၃၇၄

၃၈၀၀၀

မော်လူး

နန့်စီအောင်

မော်ဟန်

မိုးညှင်း

ဟိုပင်

မိုးကောင်း

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀
၇။ မနောတံခွန်
(အသစ်)
င-၈
ဥဿာလမ်း

ဝ၉ ၄၀၂၈၈၇၃၁၀

၃၈၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

၇:၀၀
၈။ High- Class
(အသစ်)
င-၃
ဥဿာလမ်း

ဝ၉ ၄၀၈၀၀၁၆၆၀

ဝ၉ ၄၀၈၀၀၁၆၆၁

ဝ၉ ၄၀၈၀၀၁၆၆၂

၃၃၀၀၀
၃၈၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

၁၁:၀၀
ယာဉ်လိုင်း - ၈