တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန

အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (အမဲ၊သိုး-ဆိတ်/ဝက်)ကိုမည်သို့ လျှောက်ထားရပါသလဲ။
မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(အမဲ၊ သိုး-ဆိတ်/ဝက်)ကို လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုမည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မစတင်မီ တစ်လခန့်ကြိုတင်၍ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာ ထည့်သွင်း၍ခေါ်ယူပါသည်။ သတ်မှတ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်၍ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ပြည့်စုံစွာပူးတွဲလျက် သတ်မှတ်ရက်အမီ ဌာနသို့ပြန်လည်ပေးပို့လျှောက်ထား ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(အမဲ၊ သိုး-ဆိတ်/ဝက်)လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရန်အထောက်အထားများ-

(၁) သတ်မှတ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံ
(၂) (၁.၅" x ၂") အရွယ်ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
(၃) မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ
(၄) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက)
(၅) သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
(၆) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက)
(၇) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့် (နိုင်ငံခြားသား/ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက)
(၈) လိုင်စင်အဟောင်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအသားထုတ်လုပ်ရုံ တာဝန်ခံအရာရှိ၏ ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်နှင့် လိုင်စင်စီအမှုဆောင်အဖွဲ့၏သဘောထားမှတ်ချက်
အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ကြက်/ဘဲ)ကို မည်သို့လျှောက်ထားရပါသလဲ။
မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ကြက်၊ဘဲ) လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် လိုသူသည် သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ(ခရိုင်)ရုံးများမှတစ်ဆင့်(အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာပူးတွဲလျက်) ဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ကြက်၊ဘဲ)လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရန် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ-
(၁) သတ်မှတ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံ
(၂) (၁.၅" x ၂") အရွယ်ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
(၃) မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ
(၄) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက)
(၅) သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
(၆) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက)
(၇) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့် (နိုင်ငံခြားသား/ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါက)
(၈) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်၊
(၉) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သဘောထားမှတ်ချက်၊
(၁၀) ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်များ၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း သဘောထားမှတ်ချက်၊
(၁၁) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ(သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦကိုပိုင်ဆိုင်မှု(သို့မဟုတ်) အသုံးပြုခွင့် အထောက်အထား၊
(၁၂) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၏ အတွင်း၊ အပြင် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ။
တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့်လိုင်စင်(တစ်ပိုင်တစ်နိုင်/စီးပွားဖြစ်)မည်ကဲ့သို့ရယူဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။
မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အညီ မြို့နယ်(၂၂)မြို့နယ်ကို ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်များ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားဖြစ်ဖြစ်စေ မွေးမြူခွင့်မပြုသောမြို့နယ်များအဖြစ် သတ်မှတ် ထားပြီး မွေးမြူခွင့်ပြုသော မြို့နယ်(၁၁)မြို့နယ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ ပုံစံတွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာပူးတွဲလျက် သက်ဆိုင်ရာ ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ(ခရိုင်)မှတစ်ဆင့် ဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွဲ၊နွား တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရန် အထောက်အထားများ-
(၁) သတ်မှတ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံ
(၂) (၁.၅" x ၂") အရွယ်ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
(၃) မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ
(၄) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက)
(၅) သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
(၆) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက)
(၇) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်(နိုင်ငံခြားသား/နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက)
(၈) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်၊
(၉) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သဘောထားမှတ်ချက်၊
(၁၀) ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်များ၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း သဘောထားမှတ်ချက်၊
(၁၁) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ (သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦးကို ပိုင်ဆိုင်မှု(သို့မဟုတ်) အသုံးပြုခွင့်အထောက်အထား၊
(၁၂) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၏ အတွင်း၊ အပြင် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်(ခွေး/ကြောင်)မှတ်ပုံတင်ကို မည်သို့ပြုလုပ်ရပါသလဲ။
မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၍ မွေးမြူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားလိုသူ/ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်လိုသူသည် သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Website မှ လည်းကောင်း၊ My City Application မှ လည်းကောင်း သတ်မှတ်ပုံစံများကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍လိုအပ်သော အထောက်အထား စာရွက် စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက် Online Application ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Online Application တွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ-
(၁) Online Application form ကို Mobile Phone၊ Tablet သို့မဟုတ် Computer မှ တစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်ရန်၊
(၂) မှတ်ပုံတင်မည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်(ခွေး၊ ကြောင်)၏ ရှေ့တည့်တည့်နှင့် ဘေးတိုက်မှ ရိုက်ထားသည့် ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ(Digital File)
(၃) သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အိမ်ရာဝင်းကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်(Digital File)
(၄) ခွေးရူးရောဂါကွယ်ဆေးထိုးမှု ဆေးမှတ်တမ်းအထောက်အထား(Digital File)
သက်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီပြည့်စုံသော လျှောက်ထားမှုများအား ခွင့်ပြုပြီးနောက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေကိုကောက်ခံ၍ သက်ဆိုင်ရာ ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ခရိုင်)မှ မှတ်ပုံတင်သည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်(ခွေး၊ ကြောင်)ကို RFID Microchip ကို ထည့်သွင်း ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။