(၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ(၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ အမှုတွဲပိတ်သိမ်းစာရင်းများ