(၁-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ(၂၈-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ အမှုတွဲပိတ်သိမ်းစာရင်းများ