မြေပုံ-မြေရာဇဝင်နှင့်မြေတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာသိကောင်းစရာ
Maps- A guide to land history and land surveying

အိမ်ခြံမြေဂရန်လျှောက်ရန်

မြေပုံ-မြေရာဇဝင်နှင့်မြေတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာသိကောင်းစရာ အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် သက်သေခံ မြေပုံ-မြေရာဇဝင်(CertifiedMap) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Information about map-land history and land measurement You can apply for a certified map-land history for the following issues.

 • အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
  To apply for a building construction permit
 • အဆောက်အအုံအကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
  Toapply for major building maintenance permit
 • ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့်လျှောက်ထားရန်
  Apply for a fence permit
 • အဝီစိတွင်းတူးခွင့်လျှောက်ထားရန်
  To apply for drilling permit
 • ဘဏ်ငွေချေးခွင့်လျှောက်ထားရန်
  Applyfor a bank loan
 • မြေကွက်ခွဲစိတ်ခွင့်လျှောက်ထားရန်
  Toapply for land survey permit
 • ကျူးလွန်ခြင်းပြမြေပုံလျှောက်ထားရန်
  Applyfor a crime map
 • အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
  To sign a transaction registration contract
 • အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  To sign a registration contract declaring ownership of inheritance
 • ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
  To sign a property distribution registration agreement
 • စွန့်လွှတ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  To sign a waiver registration contract
 • မေတ္တာဖြင့်အပိုင်ပေးမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  To sign the ownership registration contract with love
 • လှူဒါန်းခြင်းမှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
  To sign a donation registration contract
 • မြေကွက်လဲလှယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  To sign a land exchange registration contract
 • အမှားပြင်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  To sign a correction registration contract
 • မှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိရန်
  To keep records

ဒီလိုအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်၊
(There are limits to this)

 • ရွာမြေ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ စိုက်ပျိုးမြေမှအပ ကျန်မြေအမျိုးအစာများကို မြေပုံမြေရာဇဝင် ရေးကူးပေးသည်။မြေတိုင်းတားပေးသည်။
  (village land natural estate, Except for agricultural land, the rest of the land types are recorded on the map of land history. Land measurement.)
 • လိုင်စင်မြေနှင့် ပါမစ်မြေကို အဆောက်အဉီးဆောက်လုပ်ရန်၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်၊ ခြံစည်းရိုးကာရန်နှင့် အဝီစိတွင်းတူးရန်အတွက်သာ သက်သေခံမြေပုံ ထုတ်ပေးသည်။
  (Licensing land and permit land to construct buildings; to prepare on a large scale; An identification map is issued only for fencing and artefact drilling.)
 • အဆောက်အဉီးဆောက်ရန်၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်၊ ခြံစည်းရိုးကာရန်၊ အဝီစိတွင်းတူးရန်၊ ဘဏ်ငွေချေးရန်အတွက်မြေပုံမြေရာဇဝင်ကို အမည်ပေါက်ကသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
  To build a building; to prepare on a large scale; fence to dig a hole Only deed can apply for map land history for bank loan.)
 • စွန့်လွှတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်၊ မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို မြေကွက်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများကသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
  (To sign a waiver contract; The map and land history can only be applied for by co-owners of the land.)
 • ကျုးလွန်ခြင်းပြ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံသည့် မြေပုံမြေရာဇဝင်ကို မြေတိုင်းမြေပုံရရှိပြီးသူကသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
  (Only the person who has obtained the land surveying map is allowed to apply for the land history, which proves that the trespassing is correct.)
 • မြေကွက်ခွဲစိတ်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် သက်သေခံ မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘွာပိုင်မြေ (အိမ်ယာမြေ)၊ ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိ ဂရန်မြေဖြစ်မှသာ လျှောက်ခွင့်ရှိသည်။
  (Identification map and land history for the land survey permit application, land ownership, Ancestral land (household land); You are eligible to apply only if it is a land owned by a land owner and a land owned by a land owner.)
 • သက်တမ်းကုန်နေသည့် ဂရန်မြေကို အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက်သာ မြေပုံမြေရာဇဝင် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
  (You are allowed to apply for land history only to sign a contract declaring that you have inherited the land that has expired.)

ဆောင်ရွက်ရပုံခြင်းမတူပါ

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်မှအပ ကျန်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည် -

(Apart from the map and land history to sign the inheritance contract, the map and land history to sign the registration contract are provided as follows.)

 • လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်၊ ဂရန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားဂရန်စာချုပ်နှင့် နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာ၊ အမည်ပေါက်သူကလျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်လျှင် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီမူရင်းများ တင်ပြလျှောက်ထားရပါသည်။
  (The person who wants to apply should have a national identification card with the form prescribed by the department. If it is land, registration contract, If it is a land lease, the land lease contract and the last land tax receipt. If the deed does not apply, proof of ownership or original court judgments and decrees relating to the property must be submitted.)
 • ဌာနမှ အထောက်အထားမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေးပါသည်။
  (The department verifies and accepts copies of certificates against the originals.)
 • တင်ပြသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထားမှန်ကန်ပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄) (ရက်ကြော်ငြာခြင်းများဆောင်ရွက်ပါသည်။
  (Field inspection if the evidence presented and the evidence in the land registry are correct; If necessary, in the newspaper (14))
 • ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင် ထုတ်ပေ:ပါသည်။
  (If there is no objection, the specified service fee will be paid and the map and land history will be issued.)

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်-

( The map and land history to sign the inheritance contract is provided as follows:)

လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ အထက်ပါ အထောက်အထားများအပြင်

(In addition to the above documents, the applicant must submit the form prescribed by the department)

အမွေရှင်နှင့် ကျန်အမွေဆိုင်များ ကွယ်လွန်ကြောင်းကျန်းမာရေးဉီးစီးဌာနမှသေစာရင်း

Death certificate from the Health Department stating that the heir and the remaining heirs have died.

အမွေရှင်နှင့်ကျန်အမွေဆိုင်များကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်၍ လျှောက်ထားသူသာ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိကြောင်း ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရေးသားထားသည့် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့်ကျမ်းကျိန်လွှာ

(An affidavit made by the applicant himself in court stating that the heir and the remaining heirs have passed away and that only the applicant has the right to inherit.)

သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ၊ တစ်မြို့နယ်တည်းတွင်နေထိုင်သူ (၂) ဉီးက လျှောက်ထားသူအား သိရှိကြောင်းနှင့် မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံသည့် တရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ (၂) စောင်၏မူရင်းများပါ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။

(or an affidavit; Two (2) people living in the same township must submit the originals of two (2) court affidavits or affidavits confirming that they know the applicant and are correct.

ဌာနမှ အထောက်အထားမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေးပါသည်။

(The department checks and accepts copies of certificates against the originals.)

တင်ပြထားသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းပါအထောက်အထားများ ကိုက်ညီမှုရှိပါက ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ လျှောက်ထားသည့် မြေကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ သတင်းစာတွင် သီးခြားကြော်ငြာများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(Field inspection if the evidence presented matches the evidence in the land register; Complete description of the land applied for and carry out separate advertisements in the newspaper.)

သတင်းစာကြော်ငြာပြီး (၁၄) ရက်ပြည့်သည်အထိ ကန့်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မပေါ်ပေါက်ပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေ၍ အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင် ထုတ်ပေးပါသည်။

If there are no objections until (14) days after the advertisement in the newspaper, a fixed service fee will be paid, and a contract of inheritance will be signed and a map and land history will be issued.)

မြေတိုင်းရန် ဘယ်လိုလျှောက်မည်လဲ
(How to apply for land survey?)

လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသာစီစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေပိုင်မြေဖြစ်က မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း၊ ဂရန်မြေဖြစ်က မြေဌားဂရန်စာချုပ်နှင့် နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာ၊ အမည်ပေါက်မဟုတ်က ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား စာချုပ်စာတမ်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီမူရင်းများ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။

The person who wants to apply must have a national identity card along with the form prescribed by the department. If it is a land, the registration document, If it is land, the land lease contract and the last land tax receipt. If it is not a deed, you must submit a proof of title deed or original court judgments and decrees related to the property.)

ဌာနမှ အထောက်အထား မိတ္တူများအား မူရင်းနှင့်တိုက်စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေးပါသည်။

(The department verifies and accepts copies of certificates against the originals.)

လျှောက်ထားသူ တင်ပြသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထားကိုက်ညီမှု မှန်ကန်မှုရှိပါက လျှောက်ထားသည့်မြေကွက်နှင့် ထိစပ်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်မြေကွက်များမှ မြေတိုင်းတာမည်ဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာစာတွင် သိရှိကြောင်းလတ်မှတ်ရေးထိုးပေးရပြီး ကန့်ကွက်မှုမရိုပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေ၍ မြေတိုင်းတာပေးပြီး မြေတိုင်းမြေပုံထုတ်ပေးပါသည်။

(If the evidence submitted by the applicant is correct and the evidence in the land register is correct, the applicant must sign the notice stating that the land will be measured from the neighboring plots of the land applied for.)

မြေကွက်ခွဲကြမည်
(They will divide the land)

 • မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေ)၊ ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် မြေဌားဂရန်မြေများကို မြို့ကွက်မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်းတို့တွင် ခွဲစိတ်ပေးပါသည်။

  (Owned land; Ancestral land (household land), The land owned and leased land in the city are analyzed in the city plot map and city land list.)

 • ခွဲစိတ်ရန်လျှောက်ထားသည့်မြေကွက်အတိုင်းအတာသည် မျက်နှာစာဖက်တွင် အနည်းဆုံးပေ (၂၀)ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး မြေတစ်ကွက်လုံး၏ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် အနည်းဆုံး(၁၂၀၀) စတုရန်းပေရှိရပါမည်။

  (The size of the plot of land applied for surgery must be at least (20) feet on the front side, and the total area of ​​the whole plot must be at least (1200) square feet.)

 • ခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားသော မြေကွက်များသို့ ဝင်ထွက်သွားလာရန် လုံလောက်သော လမ်းပါရှိရပါမည်။ ကော်မတီပိုင် လမ်းမရှိပါက ကိုယ်ပိုင်လမ်း လျာထားပေးရပါမည်။

  (There must be adequate access to the land applied for surgery. If there is no road owned by the committee, a private road must be allocated.)

 • မြေကွက် ခွဲစိတ်မျဉ်းနှင့် မြေပြင်ရှိ အဆောက်အအုံတို့ကင်းလွတ်မှုရှိရပါမည်။

  (There must be freedom from the plot line and the building on the ground.)

 • လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ မြေတိုင်းလျှောက်ထားစဉ်ကတင်ကပြခဲ့သော အထောက်အထားများအပြင် တစ်နှစ်အတွင်း သက်တမ်းရှိသည့် ဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံသည့်မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်မူရင်း၊ အတိုင်းအတာပါသည့် မြေတိုင်းမြေပုံမိတ္တူ၊ ကော်မတီက အသိအမှတ်ပြု လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာရေးဆွဲထားသည့် မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန်အဆိုပြုမြေပုံ (၃) စုံ နှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုပုံစံ (၃) စုံမူရင်းများ ရှိရပါမည်။

  (The applicant must submit the application form specified by the department along with the evidence presented during the land survey application, as well as a map that proves the validity of the land survey issued by the department within one year original land history A copy of the survey map with dimensions; There must be three (3) sets of original plans and three (3) sets of detailed calculation forms drawn by a licensed engineer recognized by the committee, licensed engineer recognized by the committee.)

 • လျှောက်ထားသူ တင်ပြသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ဌာနမှ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ စစ်ဆေးပါသည်။

  (If the evidence submitted by the applicant is complete and correct, the department conducts a field survey.)

 • ဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီမှန်ကန်ပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေကွက်ခွဲအတည်ပြုပုံစံနှင့် မြေကွက်ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့် မြေပုံများထုတ်ပေးပါသည်။

  (If the department meets the requirements, the service fee will be paid and the land subdivision approval form and land survey maps will be issued.)

 • ဌာနရှိ မြို့ကွက်မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်းတို့တွင်လည်း ဉီးပိုင် အသစ်များ ခွဲစိတ်မှတ်သားပါသည်။

  (In the department's city block map and city land register, new owners are also noted.)

 • ခွဲစိတ်သည့် မြေကွက်သည် ဂရန်မြေဖြစ်ပါက ဂရန်ခွဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါကအမှားပြင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် လိုအပ်သည်။

  (If the plot of land to be operated is sub-divided, it is necessary to continue sub-division and if it is private land, it is necessary to sign a correction contract.)

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC