အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရိုးမ

(င/၁၅)

ဥဿာလမ်း

၀၉-၈၆၁၁၀၆၁

၀၉-၄၂၁၁၅၈၀၄၉

၅၅၀၀ မြန်အောင် ၇:၃၀

၁၀:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၂။ မြတ်ရတနာ

(င/၁၄)

ဥဿာလမ်း

၀၉-၂၆၃၅၂၇၃၁၉

၀၉-၇၉၉၅၂၁၂၅၉

၃၀၀၀

ကျောက်တံခါး

တောကျွဲအင်း

တောင်ငူ


ဖဒိုလမ်းဟောင်း

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၇:၃၀

၁၀:၀၀

၁၂:၃၀

၁:၃၀

၃:၀၀

၅:၁၅

၁၂:၀၀

၃။ ပဒုမ္မာ

(င/၁၂)

ဥဿာလမ်း

၀၉-၇၉၉၉၄၂၂၁၀ ၃၅၀၀ တောင်စွန်း ၉:၀၀
၁၂:၀၀
၄။ ဂန္တ၀င်

(c/၁၃)

ဥဿာလမ်း

ဘုရင့်နောင်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၄၃၀၀၈၀၄၀

၀၉-၄၃၀၀၈၀၇၀

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁:၀၀

၃:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၅။ မင်းမကိုဋ်

(c/၁၂)

ဥဿာလမ်း

၀၉-၇၉၁၂၅၃၁၄၁

၁၅၀၀

၂၈၀၀

၂၈၀၀

ပဲခူး

မဒေါက်

ရွှေကျင်

၁၁:၃၀ ၁၂:၀၀
၆။ ရွှေခရီး

(c/၁၁)

ဥဿာလမ်း

၀၉-၄၂၈၀၁၅၇၂၉

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

ပဲခူး

ဖဒို

ပဲနွယ်ကုန်း

ကျောက်ကြီး

၆:၀၀၊ ၆:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁:၀၀၊ ၂:၀၀

၅:၀၀၊ ၆:၀၀

၇။ အောင်တံခွန်

(c-၁၀)(A)

ဥဿာလမ်း

၀၉-၇၃၁၃၀၇၇၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

ဖဒို

ကျောက်ကြီး

၇:၀၀

၁:၀၀

၈။

၀င်းရတနာ

(ကျောက်ကြီး၊ တောကျွဲအင်း)

(c/-၃)

ဥဿာလမ်း

၀၉-၈၆၅၁၇၉၀

၀၉-၇၈၁၇၉၀၂၈၀

၀၉-၇၈၅၅၇၃၇၅၇

၀၉-၇၉၉၉၄၅၃၉၃

၃၅၀၀

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၃၀၀၀

ကျောက်ကြီး(လမ်းဟောင်း)

ကျောက်ကြီး

ပိန်းဇလုပ်

​ညောင်လေးပင်

ဒိုက်ဦး

​တောကျွဲအင်း

ပဲနွယ်ကုန်း

ကျောက်တံခါး

ဖဒို

မြို့ချောင်း

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၉။ ရွှေခြင်္သေ့၊ ရွှေမေတ္တာ

c/၅

ဥဿာလမ်း

၀၉-၇၃၉၀၀၈၁၆

၀၉-၂၅၀၁၁၁၀၇၈

၃၅၀၀ ဖြူး

ကညွတ်ကွင်း

၅:၀၀
၁၀။ ငမိုးရိပ်

c/၁

ဥဿာလမ်း

၀၉-၄၃၁၂၁၄၇၀

၁၇၀၀

၁၅၀၀

ညောင်လေးပင်

ဒိုက်ဦး

ပဲခူး

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁:၃၀

၃:၀၀

၄:၃၀

၅:၀၀

၁၁။ နှင်းချယ်ရီ

ည/၁၇

ဥဿာ(ထက်)လမ်း

၀၉-၇၈၅၄၉၀၆၈၃

၀၉-၇၉၉၉၄၃၇၉၇

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၂:၃၀

၅:၀၀

၁၂။ စေတမန်

ည/၁၂၊၁၃၊၁၄

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၁-၇၀၉၄၃၀

၀၉-၇၈၄၆၁၆၁၆၂

၀၉-၇၈၄၆၁၆၁၆၃

၀၉-၇၈၄၆၁၆၁၆၄

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၃၀

၁၃။ မိုးသောက်ရောင်နီ

စ-၃

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၇၈၅၃၄၀၃၈၀

၂၈၀၀

၂၀၀၀

ရန်ကုန်

မကွေး

၆:၃၀

၉:၃၀

၁:၃၀

၃:၃၀

၁၄။ အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉-၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉-၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉-၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၅၀၀၀

၅၅၀၀

၇၅၀၀

ပြည်

ဥသျှစ်ပင်

မင်းတုန်း

ပဒါန်း

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၁၅။ ဧရာသစ္စာ

ဆ/၅

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၄၃၀၈၃၀၀၀

၀၉-၇၃၆၃၁၄၃၃

၅၅၀၀

ကြံခင်း

မြန်အောင်

၇:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၆။ ၀င်းရတနာ (ရွှေကျင်)

ဆ/၃

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၅၀၆၂၅၃၄ ၂၈၀၀ ရွှေကျင်

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁:၁၅

၂:၀၀

၃:၃၀

၁၇။ ငွေကမ္ဘာ

ဆ/၂

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၈၆၂၂၄၀၆

၀၉-၃၁၇၄၅၉၀၂

၃၀၀၀

ကြို့ပင်ကောက်

ဇီးကုန်း

၇:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁:၀၀

၂:၃၀

၄:၃၀

၁၈။ ဘုန်းမြတ်ပိုင်

ဆ/၁ ဒဂုံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း

ပုဂံလမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၈၅၀၁၆၄၆

၀၉-၄၃၄၄၄၄၄၃

၀၉-၇၃၂၂၅၆၅၆

၅၀၀၀

၅၅၀၀

ပြည်

ပေါက်ခေါင်း

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၂:၃၀

၄:၃၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၉။ ရွှေပွင့်ဖြူ

ဏ-B/၄

ပုဂံလမ်း

၀၁-၆၃၇၅၉၀

၀၉-၇၃၀၀၆၈၁၉

၀၉-၇၃၂၃၈၇၂၃

၇၅၀၀

ဉသျှစ်ပင်

မင်းတုန်း

ရှမ်းတပ်

ကံတုတ်

ပဒါန်း

၈:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၂၀။ ကနောင်မင်းသား

ဏ-C/၄

ပုဂံလမ်း

ဒဂုံလမ်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၇၃၀၄၃၂၂၄

၀၉-၄၂၀၉၅၄၈၄

၅၅၀၀

ကြံခင်း

မြန်အောင်

၅:၃၀

၈:၀၀

၈:၀၀
၂၁။ နယူး အောင်ကျော်မိုး

ဏ-C/၁၄

ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁-၇၀၀၉၇၄

၀၉-၂၅၃၃၅၉၂၅၅

၀၉-၃၂၉၀၈၁၀၁

၅၀၀၀(ထူး) ပြည် ၈:၀၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၂၂။ အာရှ

ဏ-C/၁၇

ပုဂံလမ်း

၀၁-၆၃၆၉၉၆

၀၁-၆၃၇၂၇၇

၀၉-၄၂၀၀၉၁၉၇၈

၀၉-၄၃၁၄၃၆၄၀

၀၉-၄၉၃၁၀၉၇၅

၅၀၀၀ ပြည်

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၂၃။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C/၁၆၊၁၈

ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၄၂၈၂၀၇၀၄

၀၉-၅၀၁၇၁၂၉

၀၉-၈၆၁၈၂၀၁

၅၀၀၀ ပြည်

၆:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁:၀၀

၃:၃၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၂၄။ ရွှေမန်းသူ

က/၂(ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီ၀င်း

၀၉- ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉-၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉-၃၁၃၁၃၆၆၉

၄၇၀၀

တောင်ငူ

ရေတာရှည်

ဆွာ

၇:၃၀ ၅:၃၀
၂၅။ ဇေယျာရွှေပြည်

ဂ/၇(ပ)ကွင်း

ဥဿာ(အောက်)လမ်း

(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၆၈၀၉၅၂၂

၀၉-၇၉၇၇၃၄၆၃၃

၅၀၀၀ တောင်ငူ

၁:၀၀

၄:၀၀

၂၆။ သံလွင် (TL)

ဃ/၁(ပူးတွဲ)

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၂၆၀၉၀၅၈၅၂

၄၅၀၀

၃၀၀၀

ပြည်

မိုးညို

၁၂:၃၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၅:၃၀

၁၁:၃၀

၂၇။ ဆင်ပေါင်ဝဲ-ဒဂုံ

ဃ/၄

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၇၃၀၉၁၁၁၂ ၄၈၀၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ-ပြည် ၆:၀၀ ၆:၀၀
၂၈။ KKP

ဃ/၉

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၄၃၁၆၃၀၈၅

၀၉-၃၀၃၀၀၀၆၄၁

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၄၅၀၀

၄၀၀၀

၄၅၀၀

မိုးညို
ရေကင်း

ညောင်လေးပင်

ထိန်တောပတ္တော်

ပေါင်းတလည်

တာမွန်

၆:၀၀

၁၀:၃၀

၇:၃၀

၅:၃၀

၁၁:၃၀

၄:၃၀

၆:၃၀

၉:၃၀


၈:၃၀

၈:၀၀


၁:၀၀
၁၂:၃၀

၂၉။ သိဒ္ဓိအောင်

ဃ/၁၁

မော်လမြိုင်လမ်း

ဂ-၁၂

ပ ကွင်း

၀၉- ၄၂၁၇၁၉၈၆၂

၀၉-၃၁၀၇၂၂၉၂

၃၀၀၀

 

၄၅၀၀

ဇီးကုန်း


နတ်တလင်း

တာမွန်

၈:၃၀

၁၁:၀၀

၉:၃၀

၁၂:၃၀

၁:၃၀

၂:၃၀

၃:၃၀

၃၀။ ဓူဝံ(မိဘမေတ္တာ)

ဃ/၁၅

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၄၉၃၀၅၄၉

၃၀၀၀

၄၀၀၀

မိုးညို

ပတ္တော်

ထိန်တော

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၂:၀၀

ယာဉ်လိုင်း- ၃၀