အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရိုးမ

င/၁၅

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၈၆၁၁၀၆၁

၀၉ ၄၂၁၁၅၈၀၄၉

၅၅၀၀

မြန်အောင်

ပြင်တဲ့ဟာ

၇:၃၀

၁၀:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၂။ မြတ်ရတနာ

င-၁၄

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၂၆၃၅၂၇၃၁၉

၀၉ ၇၉၉၅၂၁၂၅၉

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

ကျောက်တံခါး

တောကျွဲအင်း

တောင်ငူ

ဖဒို(လမ်းဟောင်း)

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၇:၃၀

၁၂:၃၀

၁:၃၀

၃:၀၀

၅:၁၅

၁၂:၀၀

၃။ ဂန္တ၀င်

c/၁၃

ဥဿာလမ်း

ဘုရင့်နောင်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၃၀၀၈၀၄၀

၀၉ ၄၃၀၀၈၀၇၀

၁၀၀၀၀ တောင်ငူ

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၄။ မင်းမကိုဋ်

c/၁၂

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၉၁၂၅၃၁၄၁

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

ပဲခူး

မဒေါက်

ရွှေကျင်

၁၁:၃၀

၁၂:၀၀

၅။ ရွှေခရီး

င/၁၁

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၂၈၀၁၅၇၂၉

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

ပဲခူး

ဖဒို

ပဲနွယ်ကုန်း

ကျောက်ကြီး

၆:၀၀၊ ၆:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁:၀၀၊ ၂:၀၀

၅:၀၀၊ ၆:၀၀

၆။ အောင်တံခွန်

င/၁၀(A)

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၃၁၃၀၇၇၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

ဖဒို

ကျောက်ကြီး

၇:၀၀

၁:၀၀

၇။

၀င်းရတနာ

(ကျောက်ကြီး၊ တောကျွဲအင်း)

င/၉

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၈၆၅၁၇၉၀

၀၉ ၇၈၁၇၉၀၂၈၀

၀၉ ၇၈၅၅၇၃၇၅၇

၀၉ ၇၉၉၉၄၅၃၉၃

၃၅၀၀

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၃၀၀၀

ကျောက်ကြီး(လမ်းဟောင်း)

ကျောက်ကြီး

ပိန်းဇလုပ်

ညောင်လေးပင်

ဒိုက်ဦး

တောကျွဲအင်း

ပဲနွယ်ကုန်း

ကျောက်တံခါး

ဖဒို

မြို့ချောင်း

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၈။ ရွှေမေတ္တာ

င/၅

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၃၉၀၀၈၁၆

၀၉ ၂၅၀၁၁၁၀၇၈

၃၅၀၀

ဖြူး

ကညွတ်ကွင်း

၅:၀၀
၉။ ငမိုးရိပ်

င/၁

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၃၁၂၁၄၇၀

၁၇၀၀

၁၅၀၀

ညောင်လေးပင်

၁၁:၀၀

၁၀။ နှင်းချယ်ရီ

င/၃

ဥဿာ

၀၉-၇၈၅၄၉၀၆၈၃

၀၉-၇၉၉၉၄၃၇၉၇

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၆:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၂:၃၀

၅:၀၀

၁၁။ စေတမန်

ည/၁၂၊၁၃၊၁၄

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၉၄၃၀

၀၉ ၇၈၄၆၁၆၁၆၂

၀၉ ၇၈၄၆၁၆၁၆၃

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၆:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၁၂။ မိုးသောက်ရောင်နီ

စ-၃

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၇၈၅၃၄၀၃၈၀

၂၈၀၀

၂၀၀၀

ရန်ကုန်

မကွေး

၆:၃၀

၉:၃၀

၁:၃၀

၃:၃၀

၁၃။ အောင်စစ်နိုင်

ဆ/၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၅၀၀၀

၅၅၀၀

၇၅၀၀

ပြည်

ဥသျှစ်ပင်

မင်းတုန်း

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၁၄။ ဧရာသစ္စာ

ဆ/၅

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၃၀၈၃၀၀၀

၀၉ ၇၃၆၃၁၄၃၃

၅၅၀၀

ကြံခင်း

မြန်အောင်

၇:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၅။ ၀င်းရတနာ (ရွှေကျင်)

ဆ/၃

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၅၀၆၂၅၃၄ ၂၈၀၀ ရွှေကျင်

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁:၁၅

၂:၀၀

၃:၃၀

၁၆။ ငွေကမ္ဘာ

ဆ/၂

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၈၆၂၂၄၀၆

၀၉ ၃၁၇၄၅၉၀၂

၃၀၀၀

ကြို့ပင်ကောက်

ဇီးကုန်း

၇:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁:၀၀

၂:၃၀

၄:၃၀

၁၇။ ဘုန်းမြတ်ပိုင်

ဆ/၁ ဒဂုံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း

ပုဂံလမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၅၀၁၆၄၆

၀၉ ၄၃၄၄၄၄၄၃

၀၉ ၇၃၂၂၅၆၅၆

၅၀၀၀

၅၅၀၀

ပြည်

ပေါက်ခေါင်း

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၂:၃၀

၄:၃၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၈။ ရွှေပွင့်ဖြူ

ဏ-B/၄

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၇၅၉၀

၀၉ ၇၃၀၀၆၈၁၉

၀၉ ၇၃၂၃၈၇၂၃

၇၅၀၀

ဥသျှစ်ပင်

မင်းတုန်း

ရှမ်းတပ်

ကံတုတ်

ပဒါန်း

၈:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၁၉။ ကနောင်မင်းသား

ဏ-C/၄

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၀၄၃၂၂၄

၀၉ ၄၂၀၉၅၄၈၄

၅၅၀၀

အောင်လံ

၇:၀၀

၂၀။ အောင်စိုးမိုး

ဏ-C/၁၇

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၀၉၁၉၇၈

၅၀၀၀(ထူး)

ပြည်

တောင်ငူ

၉:၀၀

၂:၀၀

၂၁။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C/၁၆၊၁၈

ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၅၀၀၀ ပြည်

၆:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁:၀၀

၃:၃၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၂၂။ ရွှေမန်းသူ

က/၂(ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၄၇၀၀

တောင်ငူ

ရေတာရှည်

ဆွာ

၇:၃၀

၅:၃၀

၂၃။ ဇေယျာရွှေပြည်

ဂ/၇(ပ)ကွင်း

ဥဿာ(အောက်)လမ်း

၀၉ ၆၈၀၉၅၂၂

၀၉ ၇၉၇၇၃၄၆၃၃

၅၀၀၀ တောင်ငူ

၁:၀၀

၄:၀၀

၂၄။ ဝေဖြိုးအောင်

ဃ/၄

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၉၁၁၁၂

၄၈၀၀

၅၀၀၀

ဆင်ပေါင်ဝဲ

ပြည်

၆:၀၀

၆:၀၀

၂၅။ KKP

ဃ/၉

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၃၀၆၃၀၈၅

၀၉ ၃၀၃၀၀၀၆၄၁

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၄၀၀၀

၄၅၀၀

မိုးညို

ရေကင်း

ညောင်လေးပင်

ထိန်တော

ပတ္တော်

ပေါင်းတလည်

တာမွန်

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁:၀၀
၂၆။ သိဒ္ဓိအောင်

ဂ-၁၂

ပ ကွင်း

၀၉ ၄၂၁၇၁၉၈၆၂

၀၉ ၃၁၀၇၂၂၉၂

၃၀၀၀

၄၅၀၀

ဇီးကုန်

နတ်တလင်း

နတ်တလင်း

တာမွန်

၈:၃၀

၁၁:၀၀

၉:၃၀

၁၂:၃၀

၁:၃၀

၂:၃၀

၃:၃၀

၂၇။ ဓူဝံ(မိဘမေတ္တာ)

ဃ/၁၅

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၉၃၀၅၄၉

၃၀၀၀

၄၀၀၀

မိုးညို

ပတ္တော်

ထိန်တော


၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၂:၀၀

၂၈။ နန်းထိုက်စံ

ဃ/၂

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၂၄၂၈၂

၃၈၀၀

ပုသိမ်

၄:၀၀

၄:၀၀

၂၉။ ရွှေကျွန်းသစ်

ဃ/၁၁

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉၄၄၈၈၅၁၅၀၇

၄၃၀၀

၅၅၀၀

ရေနီ

တောင်ငူ


၁၀:၃၀

၅:၃၀

၃၀။ မန္တလာမင်း

က-၃

ပ ကွင်း

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၇၅၀၀

ပြည်


၈:၀၀

၁၀:၀၀

ယာဉ်လိုင်း- ၃၀လိုင်း
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC