အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် (BCC) ခွင့်ပြုခဲ့သည့် အထပ်နိမ့်/အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံစာရင်းများ