မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ၀၁- ၈၂၄၉၆၅၅
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC