မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ၀၁- ၈၂၄၉၆၅၅