မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ခရိုင်မှူး(စီမံ) ၀၉-၈၈၂၈၈၀၄၀၈ (E-Form Application)