လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနမှူး ၀၁-၃၇၉၅၂၅
ဒုတိယဌာနမှူး ၀၁-၃၇၉၆၂၆
အုပ်ချုပ်မှုတပ်ဖွဲ့ခွဲ ၀၁-၃၇၈၈၇၄ / ၀၁-၃၇၆၉၄၂
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ခွဲရုံး၊ ကမာရွတ် ၀၁-၅၃၇၆၇၃
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ခွဲ(လှော်ကား) ၀၁-၆၃၇၅၅၂ / ၀၁-၆၃၇၅၅၃