ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ ( ရုံးအဖွဲ့ ) ၀၁-၂၄၈၁၁၂ (လိုင်းခွဲ - ၂၆၂)
MCC ခန်းမ ၀၉-၂၅၁၂၃၆၂၁၆၊ ၀၉-၅၀၈၇၄၃၇