ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်

ကျန်းမာရေးဌာန (ရုံးချုပ်)

ကုန်သည်လမ်း၊ ၄၆လမ်း နှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား၊ တိုးချဲ့ရုံး၊ (၁၀)လွှာ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
၀၉-၇၈၀၇၉၇၄၁၅