ရာပြတ်ဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဌာနစု ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနမှူး
ဒုတိယဌာနမှူး စီမံ/အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၉-၅၀၂၄၄၈၁
ဒုတိယဌာနမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၉-၅၄၀၈၁၃၄
လက်ထောက်ဌာနမှူး စီမံ/အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၁-၈၂၀၂၆၉၀
၀၉-၇၇၄၄၄၄၅၆၃
လက်ထောက်ဌာနမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (မင်္ဂလာဒုံ/ အင်းစိန်/ကျောက်တံတား/ မရမ်းကုန်း/ ကမာရွတ်) ခရိုင် ၀၉-၅၅၅၄၄၄၉
လက်ထောက်ဌာနမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်း/ ဗိုလ်တထောင်/ဒဂုံမြို့သစ်/ တွံတေး/ အလုံ) ခရိုင် ၀၉−၅၁၄၇၉၃၁
၀၉-၄၄၃၀၈၇၂၉၆
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (မင်္ဂလာဒုံ/ အင်းစိန်/ မရမ်းကုန်း) ခရိုင် ၀၉−၄၂၀၁၅၄၆၅၄
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ကမာရွတ်/ ကျောက်တံတား) ခရိုင် ၀၉-၄၂၀၁၅၁၀၀၅
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်း/ ဒဂုံမြို့သစ်) ခရိုင် ၀၉−၅၀၅၃၆၈၀
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ဗိုလ်တထောင်/ တွံတေး/ အလုံ) ခရိုင် ၀၉-၂၅၄၂၇၃၂၂၇
၀၉-၉၇၅၄၇၃၅၀၀
ဌာနခွဲမှူး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံနှင့်BCC စည်းကြပ်ရေးဌာနစု ၀၁−၈၂၀၂၃၇၉
၀၉-၂၅၃၃၆၄၆၁၇
ဌာနစုမှူးများ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံနှင့်BCC စည်းကြပ်ရေးဌာနစု ၀၉-၄၅၀၀၃၃၈၂၃
၀၉−၄၂၀၁၃၀၇၁၅
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (မင်္ဂလာဒုံခရိုင်) ၀၉−၄၄၈၀၀၁၄၇၅
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (အင်းစိန်ခရိုင်) ၀၉−၄၄၈၀၄၆၂၂၃
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (မရမ်းကုန်းခရိုင်) ၀၉-၇၃၁၄၆၄၈၇

ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ကမာရွတ်ခရိုင်) ၀၉−၂၅၀၀၅၆၇၂၆
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင်) ၀၉−၂၅၃၃၈၇၀၀၉
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင်) ၀၉−၄၄၃၁၂၅၆၁၀
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ဗိုလ်တထောင်ခရိုင်) ၀၉−၅၁၂၄၉၃၉
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (တွံတေး/အလုံခရိုင်) ၀၉−၆၇၆၈၀၃၃၃၇
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ကျောက်တံတားခရိုင်) ၀၉−၇၈၉၆၄၆၀၆၀