(၅)ရာပြတ်ဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဌာနစု ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနမှူး
ဒုတိယဌာနမှူး ၀၉-၅၀၂၄၄၈၁
လက်ထောက်ဌာနမှူး စီမံ/ပြေစာ ၀၁-၂၀၂၃၇၉
လက်ထောက်ဌာနမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၁) ၀၁-၂၀၂၆၉၀
လက်ထောက်ဌာနမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၂) ၀၉−၅၅၅၄၄၄၉
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၂)၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် -
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၂)၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၅၁၄၇၉၃၁
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၂)၊ တောင်ပိုင်းခရိုင် -
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၂)၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၅၀၅၃၆၈၀
ဌာနခွဲမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၁)၊ ၀၁−၃၇၄၇၄၃
၀၉−၅၀၄၆၀၈၀
ဌာနစုမှူး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ စည်းကြပ်ရေးဌာနစု ၀၉-၄၄၈၀၀၁၄၇၅
၀၉−၇၈၉၆၄၆၀၆၀
ဌာနစုမှူး နိုင်ငံခြားငွေ စည်းကြပ်ရေးဌာနစု ၀၉−၄၂၀၁၅၁၀၀၇
၀၉-၄၅၀၀၃၃၈၂၃
ဌာနစုမှူး စက်မှု/စီးပွားဌာနစု ၀၉−၄၃၀၆၃၉၅၉
၀၉−၄၄၃၁၂၅၆၁၀
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (၂)၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၇၃၁၄၆၄၈၇
၀၉−၅၁၂၄၉၃၉
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၂)၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၂၅၀၀၅၆၇၂၆
၀၉−၂၅၃၃၆၄၆၁၇
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (၂)၊ တောင်ပိုင်းခရိုင် ၀၉-၄၄၈၀၄၆၂၂၃
၀၉-၇၉၅၂၆၉၇၉၅
ဌာနစုမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ (၂)၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၄၂၀၁၅၄၆၅၄
၀၉−၂၅၄၂၇၃၂၂၇