ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် အခနှုန်းထားများ
စဉ်
ဝင်ငွေအမျိုးအစားနှင့်ကောက်ခံပုံ
လျှင်
ကောက်ခံမည့်နှုန်းထား(ကျပ်)
မှတ်ချက်
၁။
သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲခြင်းနှုန်းထား
အပင်ကြီးအမြင့်(၂၀')အထက်
၁ပင်
၂၀၀၀၀
အပင်ကြီးအမြင့်(၂၀')အောက်
၁ပင်
၁၅၀၀၀
အပင်သေးအမြင့်(၂၀')အောက်
၁ပင်
၁၀၀၀၀
အမြစ်တူးခ ( မည်သည့်အပင်မဆို)
၁ပင်
၃၀၀၀၀
နှုန်းထားတိုး
အပင်များပုံသွင်းခြင်း(မည်သည့်အပင်မဆို)
၁-ပင်
၁၀၀၀၀
နှုန်းထားတိုး
ခြုံခုတ်ရှင်းလင်းခ ၊ ၄၃၅၆၀-စ/ပေ (၁-ဧက)လျှင်
၁၀၀၀၀၀
(အမှိုက်သယ်ယူခမပါ)
မြက်အပြောင်ရှင်းလင်းခ၊ ၄၃၅၆၀-စ/ပေ (၁-ဧက)လျှင်
၁၅၀၀၀၀
(အမှိုက်သယ်ယူခမပါ)
ပန်းပင်၊ပန်းအိုး၊ပျိုးပင်များရောင်းခ
(က)   အရိပ်ရပင်၊ အလှပင်(ပျိုးပင်)(၅"x ၆")အိတ်
၁အိတ်
၅၀၀
နှုန်းထားတိုး
(ခ)  ပျိုးအိတ်အလတ်(အရွတ်လှ)(၂'မှ၄') (၈"×၁၀")
၁အိတ်
၈၀၀
နှုန်းထားတိုး
(ဂ)  ပျိုးအိတ်အလတ်(အရိပ်ရပင်)၊(၄' မှ ၅')အရွယ်
၁အိတ်
၄၀၀၀
(ဃ)  ပျိုးအိတ်ကြီး ( အရိပ်ရပင်)( ၆' မှ ၁၀' )အရွယ်
၁အိတ်
၅၀၀၀
(င)  ပျိုးအိတ်ကြီး(အရိပ်ရပင်)၁၀' နှင့်အထက်
၁-အိတ်
၁၅၀၀၀
(စ)  ပန်းပင်/နှစ်ရှည်ပင်(၈"×၁၀") ပျိုးအိတ်
၁-အိတ်
၈၀၀
နှုန်းထားတိုး
(ဆ)  ပျိုးအိတ်ကြီး(ဘိလပ်မြေအိတ်)
၁-အိတ်
၁၅၀၀
နှုန်းထားတိုး
(ဇ)  ပန်းပင်(ရာသီပန်း) (၅"×၆") ပျိုးအိတ်
၁-အိတ်
၃၀၀
နှုန်းထားတိုး
 
၃။
လူဝင်ခ/ယာဉ်ဝင်ခ အာဇာနည်ဗိမာန်
လူကြီး
၁-ဦး
၂၀၀
ကလေး
၁-ဦး
၁၀၀
နိုင်ငံခြားသား
၁-ဦး
၃၀၀၀
၄။
ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုရိုက်ခ
ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်း (စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်းတွင် (စီးပွားရေးမဟုတ်)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
 
၅။
ယာဉ်/ယန္တရားငှားရမ်းခ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ဒဂုံ၊အလုံ၊ဗဟန်း၊ကြည့်မြင်တိုင်၊ဆိပ်ကမ်း၊ရန်ကင်း၊လသာ၊ ပုဇွန်တောင်၊ဗိုလ်တထောင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်မျာ
(က) ဂါလံ ( ၂၄၀၀ ) CNG
၁-စီး
၁၂၆၀၀
(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၁၇၆၀၀
(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၉၄၀၀
(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၁၄၀၀၀
(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၇၀၀၀
(စ) ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၁၂၀၀၀
ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာ၊မင်္ဂလာဒုံ၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
(က) ဂါလံ ( ၂၄၀၀ ) CNG
၁-စီး
၁၅၀၀၀
(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၅၆၀၀
(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၁၁၉၀၀
(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်ာ
၁-စီး
၂၂၄၀၀
(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၉၀၀၀
(စ) ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၀၀၀၀
(င)ဘောလုံးကွင်းဌားခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)
၁-စီး
၂၀၀၀၀
 
ဒေါပုံ၊သာကေတ၊တာမွေ၊သင်္ဃန်းကျွန်း၊ကမာရွတ်၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊တောင်ဥက္ကလာပ၊အင်းစိန်၊မရမ်းကုန်း၊လှိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်များ
(က) ဂါလံ ( ၂၄၀၀ ) CNG
၁-စီး
၁၃၆၀၀
(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၁၆၀၀
(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၁၀၄၀၀
(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၁၈၄၀၀
(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၈၀၀၀
(စ)ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၁၆၀၀၀
 
အထွေထွေဝင်ငွေ(ငှားရမ်းခ)
(က) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)(စီးပွားရေး)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
(ခ) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
(ဂ) ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ(စီးပွားရေး)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
(ဃ)ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ (စီးပွားရေးမဟုတ်)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
(င)ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်းခ
ဆိုင်လစာတစ်လစာ၏(၃)ဆ -
အထွေထွေဝင်ငွေ( ခွင့်ပြုချက်မဲ့သစ်ပင်ခုတ်ခြင်းအတွက်ဒဏ်ကြေး)
(က) အမြင့်(၂')နှင့်(၄')ကြား လုံးပတ်(၃")အောက်
၁-ပင်
၁၅၀၀၀
နှုန်းထားတိုး
(ခ) အမြင့်(၄')နှင့်(၅')ကြား လုံးပတ်(၃" မှ ၅" ကြား)
၁-ပင်
၂၀၀၀၀
(ဂ) အမြင့်(၆')နှင့်(၁၀')ကြား လုံးပတ်(၅" မှ ၈" ကြား)
၁-ပင်
၂၇၅၀၀
(ဃ)အမြင့်(၁၀') နှင့်အထက် လုံးပတ် (၈)လက်မအထက်
၁-ပင်
၁၀၀၀၀၀
(င)အရိပ်ရပင်၊ပန်းအလှပင်များနှင့် လမ်းလယ်ကျွန်းအဝိုင်း၊တြိဂံ၊ပန်းအိုး၊ ကတ္တုံး၊ပန်းခုံများပျက်စီးလျှင်
အမှန်ပြုပြင်ကုန်ကျ
စရိတ်+ဒဏ်ကြေး(၄)ဆ-
(စ) မြက်ခင်းပျက်စီးလျှင်(၁၀'×၁၀')
၁-ကျင်း
၁၀၀၀၀
နှုန်းထားတိုး
(ဆ) အပင်ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခ
၁-ပင်
၃၀၀၀၀
အသစ်တိုး
(ဇ) ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲခြင်း(အပင်ရှင်းလင်းခအပြင်)
၁-ပင်
အစားထိုး အပင်(၂)ပင်
အသစ်တိုး
(စျ) ခွင့်ပြုချက်မဲ့မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲခြင်း(အပင်ရှင်းလင်းခအပြင်)
၁-ပင်
အစားထိုး အပင်(၅)ပင်
အသစ်တိုး
ဆိုင်းဘုတ်ခွန်များ(စီမံရေးရာဌာနမှ ကောက်ခံနေသည့် နှုန်းထားများ)
(က) စည်ပင်မြေကျူး (ဆိုင်းဘုတ်ခွန်နှုန်းထား+ စည်ပင်မြေငှားရမ်းခ နှုန်းထားဖြင့် ခွင့်ပြုရန်)
၁ စ/ပေ
၃၀၀၀
(ခ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအထက်)
(ဂ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအောက်)
(ဃ) LED ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၂၅၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအထက်)
(င) LED ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအောက်)
(စ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)
(ဆ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)
(ဇ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)
(စျ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)
(ည) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက် သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၂၃၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအထက်)
(ဋ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက် သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၉၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအောက်)

Back to Top