ရာပြတ်ဌာန

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများအပေါ် သတ်မှတ်သော ရာခိုင်နှုန်းများဖြင့် ပစ္စည်းခွန်များကို အောက်ပါအတိုင်း စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ရပါသည်-

  • (က) လူနေထိုင်ရုံသက်သက်အသုံးပြုသော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
  • (ခ) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်မှုဇုန်၊ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ။
  • (ဂ) ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာများ၊ Apartment, Tower, Residence, Plaza, စသည်များ။
  • (ဃ) အခကြေးငွေရယူ၍ ငှားရမ်းထားသော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
  • (င) ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
  • (စ) အစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများပိုင် မြေနှင့် အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
  • (ဆ) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း။

၂။ ပစ္စည်းခွန်များ စည်းကြပ်ရန်အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်း များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစိစစ်၍ လိုအပ်သော အချက်အလက် အထောက်အထားများ တောင်းခံရယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ စည်းကြပ်ရန်တွက်ချက်အတည်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းခွန်အား အခွန်ထမ်းသို့ အခွန်ပေး ဆောင်ရန်အတွက် အကြောင်းကြားခြင်း။

၄။ ပစ္စည်းခွန်ပေးသွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်ထမ်းပြည်သူအား လိုအပ်သည့် ရုံး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၅။ ပစ္စည်းခွန်အသစ်စည်းကြပ်ရန်နှင့် ပြင်ဆင်/ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်သည့် မြေနှင့်အဆောက် အအုံများ၊ အခန်းများအား ဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ပစ္စည်းခွန်များပေးဆောင်ရန် ကျန်ရှိသော အခွန်ထမ်းပြည်သူ များအား ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခြင်း၊ ခေါ်ယူဆွေးနွေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ ပစ္စည်း ခွန်ငွေပေးဆောင်စေခြင်း။

၇။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် သတ်မှတ်လျာထားချက်များ ပြည့်မီကျော်လွန်ရေးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရခြင်း။

၈။ လိုအပ်သောအထောက်အထားများနှင့် ပြည့်စုံစွာတင်ပြလာသော အခွန်ထမ်းများအား အခွန်ထမ်းအမည်ပြောင်းလဲပေးခြင်း။

၉။ အဆောက်အအုံများအား တိကျသောအိမ်အမှတ်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း။

Back to Top