မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွက်ဖြစ်စေ တိုးချဲ့ရန်ရည်ရွယ်သည့်နယ်မြေအတွက်ဖြစ်စေ၊ ရေးဆွဲထားသော မြို့ပြစီမံကိန်းကို အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
 • မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ မြို့တော်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို အသေးစိတ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း။
 • မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့်အညီ မြို့ကွက်များ ဖော်ထုတ်၍ မြို့သစ်များတည်ထောင်ခြင်း။
 • မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့် နေရာများကို စနစ်တကျမြို့ကွက်ရိုက်ခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း။
 • ကျူးကျော်ရပ်ကွက်များအား ရှင်းလင်းခြင်း၊ စနစ်တကျပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်း။
 • မြို့ပြပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ မြို့ပြပြန်လည်သစ်လွင်ရေး၊ မြို့ပြဒီဇိုင်းပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း။
 • မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အတွက် ပြည် တွင်း ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။
 • အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် မြေယာမူ ဝါဒ များ ရေးဆွဲခြင်း၊ မြေအသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်း၊
 • မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ လိုအပ်ပါက မြေအသုံးချမှုများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကသော်လည်းကောင်း၊ မြို့ပြဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ကော်မတီက ရေးဆွဲထားသည့် မြို့တော်၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။
 • အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မြေအသုံးချလိုပါက ကော်မတီနှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း စီမံကိန်းဇုန်များကို မြို့တော်၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းနှင့်အညီ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း။
 • မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ ဖော်ထုတ်ပြီးသော အိမ်ရာမြေကွက်များကို အသေးစိတ်တိုင်းတာ၍ မြို့ကွက်မြေပုံ၊ မြို့မြေစာရင်းတို့တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း။
 • မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီးသော မြို့ကွက်မြေပုံများ နှင့် မြို့မြေစာရင်းများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင် သဏ္ဌာန်သို့ ပြောင်းလဲ၍ ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ပထဝီ၀င် သတင်းအချက်အလက်စနစ် (GIS) တည်ဆောက်အသုံးပြုခြင်း။
 • မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ မြေအသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း။
 • မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသော ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အအုံများကို အများပြည်သူအကျိုးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လျော်ကြေးပေး ၍ ​မြေသိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော တန်ဖိုးပေး၍ ဝယ်ယူခြင်း။
 • မြို့ပြစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကို အများပြည်သူအကျိုးအတွက် လွှဲပြောင်းရယူရန် လိုအပ်ပါက မြေသိမ်းယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းထားခြင်းခံရ သော သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ မြေသိမ်းယူရေးနှင့် သိမ်းယူပြီး သော မြေကိုလဲွှပြောင်းရယူရေးတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ တည်ထောင်ပြီးသောမြို့သစ်များ၊ စီမံကိန်းဇုန် များ၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ လွှဲပြောင်းရယူပြီး နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
 • မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းပိုင်မြေကို လွှဲပြောင်း ရယူရန်လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးလွှဲပြောင်းရယူခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်း တည်ရှိသော စားကျက်မြေများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးလွှဲပြောင်းရယူခြင်း။
 • ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေများ၊ မြေငှားစာချုပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လိုင်စင်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပါမစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကအား နေထိုင်အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသောမြေနှင့် မြေပေါ်ရှိမရွှေ့မ​ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများမှအပ မိမိစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့်မြေနှင့် မြေပေါ်ရှိမရွှေ့မ​ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်း၊ လဲ လှယ်ခြင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ခြင်း။
 • သိမ်းယူထားသောမြေများ၊ ဝယ်ယူထားသောမြေများနှင့် လွှဲပြောင်းရယူထားသော မြေများကို မြို့ မြေနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
 • မြို့တော်၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများ၊ မြေစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍-
  • ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများထားရှိခြင်း။
  • လိုအပ်သည့်မှတ်တမ်းများ၊ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများ ပုံစံများကို သတ်မှတ်ထားရှိခြင်း။
  • ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများ တခြားလိုအပ်သည့်မှတ်တမ်းများ၊ စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် စာရင်းဇယားများကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။
 • မြေစာရင်းမှတ်တမ်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အများပြည်သူအား ကြည့်ရှု့ခွင့်ပေးခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်ပြုခြင်း၊မိတ္တူကူးခ သတ်မှတ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

မြေစီမံခန့်ခွဲခြင်း

 • မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေ၊ အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသောမြေ၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းပိုင်မြေ၊ အခွန်လွတ် သာသနာ့မြေနှင့် အခွန်လွတ် ဗုဒ္ဓသိမ်မြေ၊ လယ်ယာမြေနှင့် မြေလွတ်မြေရိုင်းများမှအပ ကော်မတီပိုင်မြေများ၊ ကော်မတီမှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေများ၊ ကော်မတီက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းရယူ ထားသောမြေများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေများနှင့် မြေငှားစာချုပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လိုင်စင်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ပါမစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကအား နေထိုင်အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသော မြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
 • လူနေထိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များ ထုတ်ပေးခြင်း။
 • မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များကို ထုတ်ပေးရာတွင် မြေယာမူဝါဒနှင့် မြေအသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ စိမံချက်များကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ အထူးကိစ္စရပ်များ၌ လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှုမရှိသော်လည်း လျှော့ပေါ့ သတ်မှတ်၍ထုတ်ပေးခြင်း။
 • မြေငှားအသစ်ချထား၍ မြေငှားရမ်းခွင့် ရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား မြေငှားစာချုပ်ကို ထုတ်ပေးခြင်း။
 • မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့်ပါမစ်များ၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း။
 • သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေဂရန် နှင့်အခွန်လွတ် ဗုဒ္ဓသိမ် မြေဂရန် များကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ခွင့်ပြချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးခြင်း။
 • မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များထုတ်ပေးရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မြေငှားစာချုပ်များ၊ ပါမစ်များကို ထုတ်ပေးရာတွင် သတ်မှတ်သည့်ကာလ အတွင်းမြေငှားစာချုပ်၊ လိုင်စင်သို့မဟုတ်ပါမစ်ရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်က ငွေပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ကော်မတီသည် မြေငှားစာချုပ်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ပါမစ်ချထားခြင်းကို ဖျက်သိမ်းခြင်း။
 • စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေများ၏ မြေခွန်မြေခများကို တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့် အညီစည်းကြပ် ကောက်ခံခြင်း။
 • စည်းကြပ်ကောက်ခံမည့် မြေခွန်မြေခ အမျိုးအစားနှင့် နှုန်းထားများကို အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ပြောင်းလဲခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်း။
 • ရရန်ရှိသော မြေခွန်မြေခ ကြွေးကျန်များကို မြေခွန်မပြေကျန်ငွေ ဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရတောင်းခံခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်း လွှဲပြောင်းသည့် မရွှေမပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းတန်ဖိုးပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေအရ ရရှိသည့်ငွေ၏ (၂)ရာခိုင်နှုန်းကို ကော်မတီသည် ဘဏ္ဍာရေး နှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနထံမှ တောင်းခံရယူခြင်း။
 • မြေငှားစာချုပ်၊လိုင်စင်သို့မဟုတ်ပါမစ်အတွက် ရရန်ရှိသည့် မြေခွန်မြေခ များကို ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားသား အမည်ပေါက် မြေများအား မြေသိမ်းအမှု ဆောင်ရွက်ပြီးမြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် အညီ မြေစီမံခန့်ခွဲခြင်း။

Back to Top