ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ကော်မတီရှိ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲထားသော နှစ်စဉ်အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းကို စုစည်း၍ ကော်မတီသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ နှစ်စဉ်အရ အသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ၊ အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင် ကော်မတီအတွက် အတည်ပြု သတ်မှတ်ထားသော နှစ်စဉ်အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းအရ ဌာနအသီးသီး၏ လျာထားငွေစာရင်းများကို ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်း။
 • ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေများအရ သုံးစွဲမှုများကို စိစစ်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲမှုများ၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံမှုများကို စိစစ်တင်ပြခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားသုံးငွေလျာထားချက် စာရင်းပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊ ရငွေများကို ကော်မတီရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ပေးချေရမည့် အသုံးစရိတ်များအတွက် နိုင်ငံပိုင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ သုံးစွဲခွင့် (FE Permit) လျှောက်ထားရယူခြင်းနှင့် စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ကော်မတီလက်အောက်ရှိ ဌာနအသီးသီးမှ တင်ပြတောင်းခံသည့် အသုံးစရိတ်ငွေ တောင်းခံလွှာများ၊ ကြိုတင်ငွေတောင်းခံလွှာများကို စစ်ဆေးပေးရှင်းခြင်း။
 • ဌာနအသီးသီးမှ တင်ပြတောင်းခံသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ လစာ၊ ခရီးစရိတ် ငွေတောင်းခံလွှာများကို စစ်ဆေးပေးရှင်းခြင်း။
 • အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေများ ခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် ဌာနများမှပေးပို့သော ပင်စင်အမှုတွဲများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေ တွက်ချက်၍ ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာနှင့် ထောက်ခံချက် ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းသို့ ထုတ်ပေးခြင်း၊ လစဉ် ပင်စင်လစာငွေ တောင်းခံလွှာများအရ ပင်စင်လစာငွေကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့ ပေးသွင်းခြင်းနှင့် ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း။
 • ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှ တာဝန်ခံကောက်ခံသည့် ဘီးခွန်ဝင်ငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ လက်ခံစခန်းများအလိုက် စနစ်တကျကောက်ခံ၍ ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းခြင်းနှင့် စာရင်းထိန်း သိမ်းခြင်း။
 • ကော်မတီကခွင့်ပြုထားသည့်   ပြည်တွင်းပြည်ပ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများကို    ဆောင် ရွက် ခြင်း ၊ ပြည်ပ ဝယ်ယူမှုများအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း ၊   ငွေလွှဲစာ တမ်းဖွင့် လှစ်ခြင်း ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းများရောက်ရှိလာပါက   ဆိပ်ကမ်း ရှင်း လင်းခြင်းတို့ကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ဌာန၊  ရုံးများမှ ကောက်ခံရရှိသော   အခွန်နှင့်ဝင်ငွေအရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ စာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း ၊   ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများနှင့်  စာရင်းထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍       ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်  ညီညွတ်မှု ရှိစေရေးအတွက်    အတွင်းစာရင်းစစ်         အဖွဲ့များဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
 • ရငွေ၊  သုံးငွေများနှင့်ပတ်သက်သည့်စာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း  ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော  “     ဦးစီးဌာနများ၏  အခြေခံစာရင်းပြုဌာနများ  အတွက် ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေး  နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက်များ  ”နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊     လစဉ် စာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများ ကော်မတီသို့ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ လချုပ်အစီရင်ခံစာများကို တိုင်းဒေသကြီး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ ကော်မတီ၏ နှစ်ချုပ်စာရင်း များ ပြုစုတင်ပြခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်များအား ဌာန  ၊ ရုံးများ၏ တင်ပြ ချက်ကို အခြေခံ၍ ပြုစုရေးဆွဲပြီး  ကော်မတီသို့ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ  နှစ်ချုပ်စာရင်းများကိုရေးဆွဲခြင်း  ၊   ရန်ကုန်တိုင်း   ဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ   စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခြင်းနှင့်  စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကို ရှင်း လင်း ပြန်ကြားခြင်း။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC