တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဌာန

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်များထားရှိခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ ထိန်းကျောင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ စီးနင်းခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အသားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ၊မရှိ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်များထားရှိခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ ထိန်းကျောင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ စီးနင်းခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်များထားရှိခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ ထိန်းကျောင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ စီးနင်းခြင်းတို့နှင့် ဆိုင်ရာစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အသားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၌ တိရစ္ဆာန်ညှင်းပန်းမှု မဖြစ်စေရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အသားထုတ်လုပ်ရုံများတွင် အသားထုတ်လုပ်မည့် ကျွဲ၊နွား တိရစ္ဆာန်များအတွက် လိုအပ်သည့်အနားပေးကာလသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း သားငါးတင်ဆောင်ရန်အတွက် သားငါးတင်ယာဉ်များ သတ်မှတ် ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးသယ်ဆောင်စေခြင်း၊ သားငါးတင်ယာဉ် မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသည့် လမ်းကြောင်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်ပြင်ပမှ မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ အသားတင်သွင်း၊ သယ်ဆောင်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့ သားငါးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးအရေးယူခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကူးစက်ရောဂါစွဲကပ်သည့်တိရစ္ဆာန်ကို သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရောဂါစွဲကပ်နေသည့်တိရစ္ဆာန်ကို စားသုံးရန်နှင့် ရောင်းချရန်အလို့ငှာ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ရောင်းချရန်ခင်းကျင်းခြင်း၊ စားသုံးရန်မသင့်သော သားငါးရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းချရန်ခင်းကျင်းခြင်းတို့ကိုစစ်ဆေးအရေးယူခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • အသားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုရာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး ကျွဲ၊နွားများ ပြုန်းတီးမှုမရှိစေရန် တည်ဆဲဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အများပြည်သူစားသုံးရန်အလို့ငှာ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေး၊ ကူးစက်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း များကို သီးခြားအစီအစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကျွဲ၊ နွားတိရစ္ဆာန်များကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားဖြစ်ဖြစ်စေ မွေးမြူခွင့်မပြုသည့် နယ်မြေဒေသများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်နှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ကျွဲနွားပွဲစျေးနှင့် တိရစ္ဆာန်အရှင် ရောင်းဝယ်ရေးဈေးများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးအရေးယူခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကျွဲ၊ နွားတိရစ္ဆာန်များနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ထိန်းကျောင်းခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊မောင်းနှင်ခြင်း၊စီးခြင်းတို့အတွက် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ထိန်းကျောင်း သယ်‌ဆောင် မောင်းနှင် စီးနင်း ဆွဲယူခြင်းများကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းအရေးယူခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်း၊ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ထားရှိခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးရုံတည်ထောင်ခြင်း၊ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • အသားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသားပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသားထုတ်လုပ်ရုံများ တည်ထောင်ခြင်း နှင့် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အများပြည်သူစားသုံးရန်အလို့ငှာ သားငါးရောင်းချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊ အရေးယူခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ဘာသာရေးနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက ထုတ်ပေးသည့် ကျွဲ၊နွားတိရစ္ဆာန်သတ်ဖြတ်ခွင့်အမိန့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကျွဲ၊နွား တိရစ္ဆာန်တစ်စုံတစ်ရာကို သတ်ဖြတ်နေကြောင်း သို့မဟုတ် သတ်ဖြတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိလျှင် တည်ဆဲဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နေ့ညမရွေး မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်း၊ တရားမဝင်သတ်ဖြတ်ထားသည့် ကျွဲ၊နွားတိရစ္ဆာန်၊ ယင်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်သတ်ဖြတ်ရန်အလို့ငှာ စုစည်းထားရှိသော မည်သည့်တိရစ္ဆာန်အရှင်ကိုမဆို သတ်မှတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ သိမ်းယူခြင်း၊ အရေးယူခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်ပါ ) ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်၍ ပိုင်နက်တစ်ခုခုတွင် ကျွဲ၊နွားတိရစ္ဆာန်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိလျှင် တည်ဆဲဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နေ့ညမရွေး မည်သည့်နေရာတွင် မဆို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖမ်းဆီးယူဆောင်၍သတ်မှတ်နေရာတွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မည်သည့်လေလွင့်တိရစ္ဆာန်နှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်ကိုမဆို အချိန်မရွေး သင့်လျော်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖမ်းဆီးဖယ်ရှား ရှင်းလင်းခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးရုံသို့ ပို့ဆောင်အပ်နှံခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့် တိရစ္ဆာန်အတွက် ထိန်းသိမ်းထားရှိမည့်ကာလကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းကာလအတွင်း ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပိုင်ရှင်မှလာရောက်ရွေးယူမှုမရှိခြင်းများအတွက် သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဆန့်ကျင်၍တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးမျိုးကို သယ်ဆောင်ခြင်းအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

Back to Top