ကော်မတီရုံး

ကော်မတီရုံး၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

  • ကော်မတီ၏ ဦးစီးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများအား ပြုစုဝေငှခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း။
  • ၀န်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှေးဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေး ခြင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
  • ရှေးဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအဖွဲ့များ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်အရ အရေးယူရန် ကော်မတီသို့ တင်ပြမည့် ကိစ္စရပ်များအား အမှာစာဖြင့် တင်ပြခြင်း။
  • အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ပေးသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကော်မတီ ရုံးမှ အထက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ တင်ပြရန်ကိစ္စများအား ဆက်သွယ်ပေးပို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ ညွှန်ကြားလွှာများ ထုတ်ပြန် ခြင်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(ဌာနကြီးမှူး)နှင့် ကော်မတီ၀င် များမှ ပေးအပ်သည့် တာ၀န်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ကော်မတီနှင့် ဌာနများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။