ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရွှေလဝန်း က/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၁၃၅၁၂၂

၆၀၀၀ လပ္ပတ္တာ ၉:၀၀ ၁၉:၀၀
၂။ ပြုံးပန်းတရာ က/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၃၇၃၀၆၁၂ ၂၆၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၃။ ထက်အောင်လင်း က/၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၀၄၂၅၁၁၇ ၄၀၀၀ သာပေါင်း၊ ချောင်းသာ

၇:၀၀

၈:၀၀

၄။ ရွှေဝါဖူး က/၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၉၅၄၂၅၈၆၇၀ ၃၈၀၀

လပ္ပတ္တာ

ငါးသိုင်းချောင်း

ကွင်းကောက်

၅:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၅:၃၀

၁၆:၃၀

၁၈:၃၀

၅။ ရွှေမန်းသူ က/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၄၄၅၂၄၉၈

၃၇၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

အင်ပင်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၆။ ဧရာဝတီသား က/၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၅၇၆၆၆၇

၄၅၀၀

၂၁၀၀

အမာ

မြောင်းမြ

ဝါးခယ်မ

ကျုံမငေး

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၄:၀၀

၁၆:၃၀

၁၉:၃၀

၇။ အောင်ဆုမွန်/ရွှေနိုင်ငံ က/၁၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၄၅၈၂၈၈၀၈ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၉:၀၀
၈။ နဝရတ် က/၁၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉၇၆၄၄၇၇၈၈၆

၃၅၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

ငပုတော

၅:၃၀

၆: ၃၀

၇: ၃၀

၈: ၃၀

၁၁: ၃၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၉။ က​နောင်မင်းသား က/၁၂၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၅၃၄၃၄၅၅၁ ၅၀၀၀ ရန်ကုန်-မြန်အောင် ၆:၃၀ ၁၈:၃၀
၁၀။ မြတ်ကောင်းကင် က/၁၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၃၁၄၄၃၅၉

၀၉ ၄၂၁၀၂၄၂၂၇

၃၅၀၀

၁၀၀၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

သပြေကုန်း

၁၁။ ရတနာ က/၁၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၂၄၅၇၅၈၇၇

၅၀၀၀

၅၅၀၀

၈၅၀၀

ရန်ကုန်-မြန်အောင်-ကြံခင်း

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၂:၀၀

၁၅:၀၀

၁၇:၀၀

၁၈:၀၀

၁၂။ ရိုင်ရယ် က/၁၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၇၇၇၂၂၀၂၂၇ ၂၆၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀
၁၃။ မော်ကွန်းသစ် က/၁၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၁၈၂၇၂၅

၀၉ ၄၃၀၁၀၅၄၇၁

၃၅၀၀

၆၀၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

၄: ၀၀

၁၁: ၃၀

၁၆: ၃၀

၉: ၃၀

၁၄။ ယူနီဗာဆယ် က/၂၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၃၀၆၄၃၄၇

၃၅၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-ချောင်းသာ

ဟိုင်းကြီး-ငရုတ်ကောင်း

၄:၀၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၆:၀၀

၁၈:၀၀

၁၉:၃၀

၁၅။ မြရွှေစင် က/၂၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၀၆၃၄၈ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၇:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၉:၃၀

၁၆။ ဧရာသစ္စာ က/၂၂၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၈၅၂၁၉၉၈၃ ၅၀၀၀ မြန်အောင်

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၉:၃၀
၁၇။ ရွှေတော်၀င် က/၂၃၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၀၃၉၈၆၃၃၆

၂၅၀၀

၅၀၀၀

ဇလွန်

ကြံခင်း

၆:၃၀

၇:၃၀

၉: ၀၀

၁၅:၀၀

၁၈: ၃၀

၁၈။ အောင်ကျော်မိုး က/၂၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၉၉၅၅၂၈၂၃ ၅၅၀၀ ကြံခင်း ၇:၀၀ ၁၉:၀၀
၁၉။ ကောင်းထက် က/၂၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၀၁၆၀၀၄၅၀ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၁၆:၃၀
၂၀။ ရိုးမမောင် က/၂၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၇၈၀၂၄၃၉၃ ၃၃၀၀

ထူးကြီး

အင်ပင်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၂၁။ ရွှေဇင်မင်း က/၃၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၃၀၃၀၁၄ ၃၅၀၀ ကျုံမငေး

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၇:၀၀

၁၉:၀၀

၂၂။ မြင့် ခ/(၄)၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၄၁၄၀၂

၃၅၀၀

၅၀၀၀

ငွေဆောင်

ပုသိမ်

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃:၀၀
၂၃။ စိန်မင်းသား ခ/၅၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၀၄၄၄၆၅၄၄ ၄၀၀၀

အင်္ဂပူ

ကွင်းကောက်

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၀၅:၀၀

၁၇:၀၀
၂၄။ သူရထွန်း ခ/၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၉၅၂၁၈၆၃၁ ၂၀၀၀ ကျုံပျော်

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄: ၃၀

၂၅။ ရွှေကိန္ဓရီ ခ/၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၆၉၇၂၈၄၅၄၄ ၂၀၀၀ မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၃:၃၀
၂၆။ ချမ်းမြေ့အေး ခ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၇၆၂၀၀၀၉၀ ၁၈၀၀

လပ္ပတ္တာ

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၁၅

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၂၇။ မြတ်ကောင်းကင် ခ/၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၃၁၄၄၃၅၉ ၃၆၀၀

ပုသိမ်

လပ္ပတ္တာ

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၂၈။ နိုင်အောင်ကျော် ခ/၁၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၂၅၂၅၄၉၅၅၆ ၃၀၀၀

ဘိုကလေး

ကျိုက်ထီးရိုး

ဂဒုံဂနီ

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၃၀

၁၈:၀၀

၂၉။ ချမ်းသာ ခ/၁၁၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၈၉၇၇၀၈၈၉၉ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၁:၃၀

၁၇:၀၀
၃၀။ မြသရဖူ ခ/၁၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၃၆၃၃၉၇ ၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၃၁။ ခေတ်မှီ ခ/၁၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၉၇၂၄၄၉၀၁၀ ၂၀၀၀ ကျုံပျော်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၄၅

၃၂။ ဟင်္သာညီနောင် ခ/၁၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၃၆၂၁၇၀၀၀ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၁၇:၃၀

၁၉:၃၀

၃၃။ အောင်ချမ်းသာ ခ/၂၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၃၉၁၁၅

၂၅၀၀

ဝါးခယ်မ

မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၃:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၅:၃၀

၁၉:၃၀

၃၄။ မေတ္တာရှင် ခ/၂၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၆၃၄၅၅၄၅၆ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၇:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁: ၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၃၅။ နေလဝင်း ခ/၂၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၅၁၂၇၆၃၄ ၃၅၀၀ ပုသိမ်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၃၆။ သမာဓိ ခ/၂၄၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၂၆၁၃၃၄၄၀၄

ဖျာပုံ

ဘိုကလေး

ကျိုက်လတ်

၄:၃၀

၅:၀၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၃၇။ ရွေပြည်သာ ခ/၂၅၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၈၉၄၁၀၈၃၆ ၂၅၀၀ အိမ္မဲ

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁: ၀၀

၁၃:၃၀
၃၈။ စိန်နိုင်ကျော် ခ/၂၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၇၇၂၂၀၂၂၇

၃၅၀၀/၆၀၀၀

အထောင်

အိမ္မဲ

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၆:၃၀
၃၉။ ရွှေပြည်လွင် ခ/၂၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၀၈၈၂၉

၃၅၀၀/၄၀၀၀

ပုသိမ်

ချောင်းသာ

ငွေဆောင်

သာပေါင်း

၆:၀၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၄၀။ G.E.C ဂ/၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၉၈၄၆၆၇၆၄ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၁၀:၃၀

၁၄:၃၀

၁၇: ၃၀

၄၁။ စည်သူ ဂ/၅၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၉၇၆၆၄၁၀

၀၉ ၇၈၈၀၂၂၀၂၅

၁၈၀၀ ဇလွန်

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၄၂။ ဝင်းသစ္စာမောင် ဂ/၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၉၇၇၇၇၁၄၂၃ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၄၃။ ရွှေမြန်မာ ဂ/၇၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၃၂၃၃၂၂၈

၀၉ ၉၆၃၂၅၂၆၂၂

၂၅၀၀ အိမ္မဲ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၃၀

၄၄။ ပြည်ငြိမ်းကျော် (ဂျိုကာ) ဂ/၈၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၄၉၀၀၃၃၆၅

၂၅၀၀ ငါးသိုင်းချောင်း

၅:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၀၀

၆:၀၀

၄၅။ အောင်သရဖူ ဂ/၉၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၃၀၆၈၆၄၇ ၃၅၀၀ လပွတ္တာ

၄:၀၀

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၄၅

၁၁:၀၀

၁၄:၀၀
၄၆။ ရွှေကမ္ဘာ ဂ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၉၁၄၅၆၁၁၁

၂၀၀၀

၃၀၀၀

ဟင်္သာတ

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၃:၀၀

၁၅:၃၀

၄၇။ ကျော်သိန်းသန်း ဂ/၁၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၈၂၅၄၅၄၅၁ ၂၀၀၀ ရေကြည်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၄၈။ ရဲရင့်ခိုင် ဂ/၁၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉၅၁၆၆၂၁၄

၃၀၀၀

၂၀၀၀

ဟင်္သာတ

ယုန်သလင်း

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၄၉။ စေတနာရှင် ဂ/၁၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၂၅၅၄၁၁၂၂၇

၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀
၅၀။ အိမ်မဲသား ဂ/၁၈၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၁၆၂၁၅၂၃ ၂၅၀၀ အိမ်မဲ

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀
၅၁။ ရွှေခယ်ဝတီ

ဂ/၁၉၊ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၂၅၅၈၁၉၉၅၇

၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ကျုံမငေး

၅:၀၀ မှ

၁၈:၃၀ ထိ

(၁) နာရီခြား

တစ်စီး

၅၂။ မအူပင်စုပေါင်း ဂ/၂၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၂၁၀၇၃၉၃၄ ၁၀၀၀ မအူပင်

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၅၃။ ပွင့်သစ်နိုင် ဂ/၂၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၂၅၁၇၇၇၇၁ ၃၀၀၀ ဘိုကလေး

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၅၄။ လှိုင်ထိပ်ထား ဂ/၂၂၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၃၇၇၂၃၃၂ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၆:၀၀

၅၅။ ရိမ်းဂျား ဂ/၂၃၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၅၄၁၆၀၉၄ ၇၀၀ ညောင်တုန်း

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၅၆။ အားသစ် ဂ/၂၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၀၀၀၅၈၄ ၁၈၀၀

မအူပင်

ကျိုက်လတ်

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၁၅

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၅၇။ မိဘမေတ္တာ ဂ/၂၅၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၆၁၈၁၈၁၉၂ ၃၀၀၀/၄၀၀၀

အိုင်သပြု

လေးမျက်နှာ

၅:၃၀

၆:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၇:၃၀
၅၈။ ရွှေပိတောက် ဂ/၂၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၆၉၀၂၁၅၁ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်-အိမ်မဲ-မြောင်းမြ

၇:၀၀

၁၂:၀၀

၉:၀၀

၂:၃၀

၅၉။ ဗဟိုရ် ဂ/၂၇၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၉၃၃၇၇၁၉၁ ၅၀၀ ညောင်တုန်း

၆:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၁၇:၃၀

၆၀။ ချမ်းမြေ့အေး

ဂ/၃၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၉၂၉၈၄၉၂၃ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်-မြောင်းမြ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၄:၃၀
၆၁။ သာယာဝတီ ရန်ကုန် ယာဉ်ငယ် ဃ/၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

ရန်ကုန်-သာယာဝတီ

၆၂။ ဝ'တစ်လုံးအဆွေတော်

ဃ/၇၊ ဟင်္သာတလမ်း

၄၃၀၀ ရန်ကုန်

၆:၀၀

၁၅:၀၀
၆၃။ မြတ်မိခင်

ဃ/၉၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၅၄၁၅၆၅၃ ၃၅၀၀/၁၀၀၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၆၄။ စံလင်းထက်

ဃ/၁၀၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၉၀၄၅၆၅၆၈ ၄၀၀၀

ရန်ကုန်

သာပေါင်း

၇:၀၀ ၁၈:၀၀
၆၅။ အောင်မြင့်မြတ် ဃ/၁၃၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၆၈၃၁၆၇၈၆၆

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-မြောင်းမြ-လပ္ပတာ

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၅:၀၀

၆၆။ ကောင်းဆက်လင်း

ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၅၂၀၈၄၆၃ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်

မျှင်ဝါးတောင်

၄:၀၀
၆၇။ နေဘုရင် ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၉၆၆၅၅၅၄၇၃

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ-ဂမ္ဘီ

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၆၈။ ချမ်းမင်း

ဃ/၂၂၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၉၇၂၈၈၅၅၀၇ ၄၀၀၀

ရန်ကုန်

ဝါးခယ်မ

၈:၀၀

၁၃:၀၀

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၆၉။ ဆုသက်သစ္စာ ဃ/၂၂၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၇၇၉၉၄၇၇၇၅

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၇၀။ ရွှေမင်္ဂလာ ဃ/၂၅၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၃၈


၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၃၈၉

၃၅၀၀ ပုသိမ်

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၃၀

၇၁။ ကြယ်စင်လင်း

ဃ/၂၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၂၁၀၂၄၂၂၇ ၃၅၀၀

ရန်ကုန်

မော်ကျွန်း

၅:၀၀ မှ ၁၇:၃၀ ထိ (၁)နာရီခြား တစ်စီး
၇၂။ ရွှေဒိုးလေး ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၄၄၀၉၇၉၇၉ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ ကွင်းကောက် ၆:၃၀ ၁၇:၃၀
၇၃။ ကောင်းမြတ်မင်း ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၉၂၆၂၅၉၅

၁၀၀၀၀

မန္တလေး-ရန်ကုန်

၁၉:၃၀

၇၄။ ဧရာရွှေစင် (အောင်သရဖူ) ဃ/၂၈၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၂၅၃၃၃၈၈၅၂

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-မြောင်းမြ-လပ္ပတာ

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၁၈:၀၀

၁၉:၃၀

၇၅။ ဖြိုး ဃ/၂၈၊ ဟင်္သာတလမ်း

ဖျာပုံ-ပဲခူး-ရန်ကုန်

ကဝ-ပဲခူး-ရန်ကုန်

၇၆။ စိန်နိုင်ကျော် င/၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၇၇၂၂၀၂၂၇ ၂၀၀၀/၃၀၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၆:၃၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၂:၃၀

၇၇။ ထက်ယံ င/၃၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၈၉၉၀၀၁၈၁၆

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၁၂:၃၀

၁၅:၀၀

၇၈။ အောင်သုခ

င/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၆၉၂၉၈၈၃၆၄

၂၅၀၀

၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ဝါးခယ်မ

မော်ကျွန်း

၉:၀၀ မှ ၁၉:၀၀ ထိ

(၁)နာရီခြား

တစ်စီး

၇၉။ ကြယ်စင်လင်း င/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၆၁၁၉၄၅၅ ၂၀၀၀ ဖျာပုံ ၅:၃၀ ၁၅:၀၀
၈၀။ ကံထူးအောင် င/၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၄၁၅၆၅၃

၃၅၀၀/၁၀၀၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၈၁။ ရွှေမင်းသား င/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၃၁၆၇၄၀၃၈

၆၀၀၀

လပ္ပတ္တာ

၈:၃၀

၂၀:၀၀
၈၂။ ပြုံးပန်းတရာ င/၉၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၃၇၃၀၆၁၂

၂၅၀၀

ရန်ကုန်-ရှားခဲ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃:၃၀

၈၃။ ထက်ဦး စ/၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၉၂၈၇၈၃၃

၃၅၀၀

၆၃၀၀

၁၀၈၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၄:၃၀

၁၂: ၀၀

၇:၀၀
၈၄။ ထွန်းတောက် စ/၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၈၈၆၄၀၅၂၀

၃၅၀၀

၆၀၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

၄:၃၀

၁၄:၃၀

၈၅။ မြတ်မိခင် စ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၉၁၇၂၂၂၁၀

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-မော်တင်စွန်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-ငရုတ်ကောင်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ် (ကျုံကူး)

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၂၁:၀၀

၈၆။ ရွှေမြင့်မိုရ်

ဆ/၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၄၁၄၅၉ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်

စက်ဒေါင့်ကြီး

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၃၀
၈၇။ ဝ'တစ်လုံးအဆွေတော်

ဆ/၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၄၃၀၀ ရန်ကုန်

၆:၀၀

၁၅:၀၀
၈၈။ ပဲခူး-၅ ဇ/၃၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၂၄၃၁၇၁၀၂
၈၉။ ဧရာဝတီသား ဇ/၃၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၂၅၂၉၉၉၅၃၃ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်

မြောင်းမြ

၀၆:၃၀
၉၀။ မိုးမခ ဇ/၅၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉၂၅၃၃၉၅၃၆၄ ၂၀၀၀

ရန်ကုန်

ပဲခူး

၀၆:၀၀
၉၁။ စေတမန် ဇ/၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉၄၄၇၀၆၈၃ ၁၀၀၀၀

ပုသိမ်

ရန်ကုန်

နေပြည်တော်

၀၈:၀၀
၉၂။ ရာဇာအောင် ဇ/၁၁၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၁၈၆၁၅ ၁၀၈၀၀

မန္တလေး

ဟင်္သာတ

ရန်ကုန်

၁၉:၃၀
၉၃။ ရွှေမန္တလေး ၇၇၂/က၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၇၇၇၇၉၇၇၄၈ ၁၀၅၀၀

ပုသိမ်

ရန်ကုန်

မန္တလေး

၀၈:၀၀
ယာဉ်လိုင်း- ၉၃