ရန်ကုန်မြို့အဆောက်အဦဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း