ဖွံ့ဖြိုးရေးခွင့်ပြုမိန့်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
မူကြမ်း


လမ်းဒီဇိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ


ဖွံ့ဖြိုးရေးခွင့်ပြုမိန့်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက ဌာန၏ အီးမေးလ် ycdc.upd@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။