မြို့တော်ဝန်အစဉ်အဆက်

ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ကြသော မြို့တော်ဝန်အစဉ်အဆက် ဖြစ်ပါသည်။

ဗိုလ်မှူးကြီးသူရတင်ဖေ

၁၉၈၅ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့ မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့အထိ


ဦးကြည်ညွန့်

၁၉၈၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့အထိ


ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခင်

၁၉၈၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ မှ ၁၉၈၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ( ၁၁)ရက်နေ့ အထိ)


ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးပန်းအောင်

၁၉၈၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ( ၁၂ )ရက်နေ့ မှ ၁၉၈၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၆ ) ရက်နေ့ အထိ


ဗိုလ်မှူးကြီးကိုလေး

၁၉၈၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၆ ) ရက်နေ့ မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့ အထိ


ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်း

၂၀၀၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့ မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ( ၂၉ ) ရက်နေ့အထိ


ဦးလှမြင့်

၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ( ၃၀ ) ရက်နေ့ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ( ၃၀ ) ရက်နေ့အထိ


ဦးမောင်မောင်စိုး

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ (၅ ) ရက်နေ့ မှ ယခုအထိ